Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2001, 138 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling aanwijzing opleiding paraveterinairen

18 juli 2001

Nr. TRCJZ/2001/10196

Directie Juridische Zaken

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 6, onderdeel a, en 9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit paraveterinairen;

Besluit:

Artikel I

De Regeling aanwijzing opleiding paraveterinairen wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1a worden de volgende onderdelen toegevoegd:

d. de aan het Wellantcollege te Woerden, locatie Dordrecht daartoe verzorgde opleiding dierenartsassistent;

e. de aan het AOC Oost te Lochem, locaties Doetinchem, Enschede en Voorst daartoe verzorgde opleiding dierenartsassistent;

f. de aan het AOC Terra te Groningen, locaties Emmen, Groningen en Meppel daartoe verzorgde opleiding dierenartsassistent;

g. de aan het AOC Friesland te Leeuwarden, locatie Sneek daartoe verzorgde opleiding dierenartsassistent;

h. de aan het AOC De Groene Welle te Zwolle, locaties Hardenberg en Zwolle daartoe verzorgde opleiding dierenartsassistent;

i. de aan het AOC Holland College te Naaldwijk, locatie Maasland daartoe verzorgde opleiding dierenartsassistent;

j. de aan het AOC Limburg te Roermond, locaties Heerlen, Horst en Roermond daartoe verzorgde opleiding dierenartsassistent;

k. de aan het AOC Clusius College te Alkmaar, locatie Alkmaar daartoe verzorgde opleiding dierenartsassistent, en

l. de aan het Helicon Opleidingen te Boxtel, locatie Oss daartoe verzorgde opleiding dierenartsassistent.

B

In artikel 1b wordt het tweede lid vernummerd tot derde lid en wordt na het eerste lid het volgende lid toegevoegd:

2. Als opleiding bedoeld in artikel 6, onderdeel a, van het Besluit paraveterinairen worden aangewezen de daartoe verzorgde opleidingen tot embryotransplanteur en tot embryotransplanteur/-winner aan de volgende instellingen:

a. het AOC Oost te Lochem, locatie Almelo;

b. het AOC Terra te Groningen, locaties Emmen en Meppel;

c. het AOC Friesland te Leeuwarden, locatie Sneek;

d. het AOC De Groene Welle te Zwolle, locaties Hardenberg en Zwolle;

e. het AOC Holland College te Naaldwijk, locatie Maasland;

f. het AOC Limburg te Roermond, locaties Heerlen, Horst en Roermond;

g. het AOC Groenhorst College te Ede, locatie Barneveld, en

h. Helicon Opleidingen te Boxtel, locaties Deurne en Oss.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,L.J. Brinkhorst.

Toelichting

Met deze regeling wordt de Regeling aanwijzing opleiding paraveterinairen gewijzigd. De wijziging betreft de aanwijzing van een aantal instellingen waar opleidingen worden verzorgd voor dierenartsassistent, embryotransplanteur en embryotransplanteur/-winner. Om toegelaten te worden tot een van deze beroepen, vereist het Besluit paraveterinairen dat de betrokkene een van de genoemde opleidingen heeft gevolgd aan een door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen instelling.

Met ingang van het schooljaar 2001-2002 is het aantal instellingen dat een of meer van de genoemde opleidingen wil gaan verzorgen, sterk toegenomen. Alle betrokken instellingen worden daarom bij deze regeling aangewezen, zodat de door hen verzorgde opleidingen uiteindelijk recht zullen geven op de kwalificatie dierenartsassistent, embryotransplanteur of embryotransplanteur/-winner.

De betrokken instellingen hebben hun opleidingen aangemeld voor opname in het Centraal Register Beroepsopleiding. Deze opname is een voorwaarde voor erkenning van de diploma's in de genoemde opleidingen.

De betrokken instellingen zijn geïnformeerd omtrent de aanwijzing.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst.