Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2001, 137 pagina 6Benoemingen en ontslagen

Benoeming voorzitter Commissie voor advies inzake bezwaar en beroep

13 juli 2001

ARBO/AIS/01/45978

Directie Arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst;

Gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 31, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en artikel 1.13, eerste en vierde lid, van de Arbeidsomstandighedenregeling zoals deze per 3 juli 2000 luidt,

Besluit:

met ingang van 1 augustus 2001 voor de duur van een jaar tot voorzitter van de Commissie voor advies inzake bezwaar en beroep te benoemen de heer ir. E. Rombouts te Voorburg.

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd.

`s-Gravenhage, 13 juli 2001.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,J.F. Hoogervorst.

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Secretariaat Bezwaar en Beroep, Postbus 90801, 2509 LV 's-Gravenhage. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van alle eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.