Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2001, 108 pagina 27Aanbestedingen

Openbare aanbesteding beheer Vraaggerichte Interactieve Dienstencatalogus (VIND) OL2000

Aanbestedende dienst

Organisatie: ICTU, Programmabureau Overheidsloket 2000 (OL2000) t.a.v. drs M.J. Poelmans, programmamanager.

Adres: Herengracht 17-19 (Vanaf 18 juni 2001: Nieuwe Duinweg 24-26)

Postcode: 2511 EG (vanaf 18 juni 2001: 2587 AD)

Plaats: 's Gravenhage

Land: Nederland

Telefoon: 070-306.06.26 (vanaf 18 juni 2001: 070-888.7820)

Fax: 070-358.87.62 (vanaf 18 juni 2001: 070-888.7.888)

E-mail: matt.poelmans@ol2000.nl

Internetadres: www.ol2000.nl

Type van aanbestedende dienst:

Stichting van de centrale overheid. Van de ICTU (ICT implementatieorganisatie) maakt het programmabureau Overheidsloket 2000 deel uit. Het bestuur van deze stichting ICTU is gevormd door Rijksambtenaren en een vertegenwoordiger van de VNG.

Voorwerp van de opdracht

Naam / omschrijving opdracht:

Verzorging en verder vorm geven van het beheer van de inhoud van de Vind-database alsmede de bijbehorende gebruiksprogramma's VindBeheer, VindMonitor, VindBalie en VindWeb.

Voor de door opdrachtnemer uit te brengen updates van VIND krijgt de opdrachtnemer de beschikking over de hiervoor benodigde gegevens van de VIND database en gebruiksprogramma's.

Aan de opdracht gestelde eisen:

1. Het aanbieden van een beheersvorm aan de gebruikers van VIND, ingaande uiterlijk 1 september 2001, voor een periode van minimaal vijf jaar.

2. Updates van inhoud en techniek sluiten aan bij de door OL2000 begin juni 2001 uitgebrachte versie van VIND.

3. Het voeren van een helpdesk ter ondersteuning van de gebruikers van VIND.

4. Uitbreidingen op VIND die worden aangeboden aan de gebruikers van VIND, liggen in een logische lijn met de door OL2000 eind begin juni 2001 uitgebrachte versie van VIND en de door gebruikers aangegeven uitbreidingswensen.

5. Updates van inhoud en techniek, het gebruik van de helpdesk en uitbreidingen op VIND worden aangeboden tegen marktconforme prijzen.

Kosten / valuta: 1 NFL.

Begin inschrijving: 8 juni 2001

Uiterlijke inleverdatum offerte: 6 juli 2001

Verstrekkingsdatum opdracht: 13 juli 2001. De beheerorganisatie in het kader van het uitvoeren van de opdracht dient uiterlijk 1 september 2001 operationeel te zijn.

Offerte gegevens

Eisen gesteld aan de offerte:

Uw offerte dient beknopt en to-the-point te zijn. Wij vragen u uw offerte in het volgende format aan te leveren:

1. Een beschrijving van de kernpunten uit uw offerte. In deze beschrijving moet worden aangetoond in welke mate uw aanbod voldoet aan de door ons gestelde eisen.

2. Een korte beschrijving van de wijze waarop u het beheer wilt gaan inrichten en voeren.

3. Een korte beschrijving van uw kennis op het gebied van de met Vind geleverde content en gebruiksprogramma's.

4. Een bevestiging dat u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden die gesteld worden aan de offerte.

Voorwaarden gesteld aan de offerte:

- Van partijen die in combinatie willen offreren wordt verwacht dat zij een gesprekspartner aanwijzen die gerechtigd is namens de verschillende partijen in de combinatie op te treden;

- De kosten van deze offerte zijn geheel voor rekening van de deelnemende partij(en);

- Voor de te sluiten overeenkomst gelden de modelcontracten Automatisering van het ministerie van BZK als uitgangspunt. Door het uitbrengen van de offerte gaat de aanbieder akkoord met dit uitgangspunt.

stcrt-2001-108-p27-SC29597-1.gif

Adres waar inlichtingen kunnen worden verkregen

Organisatie: ICTU, Programmabureau Overheidsloket 2000 t.a.v. drs C.F.M. Boot

Adres: Herengracht 17-19 (Vanaf 18 juni 2001: Nieuwe Duinweg 24-26)

Postcode: 2511 EG (vanaf 18 juni 2001: 2587 AD)

Plaats: 's Gravenhage

Land: Nederland

Telefoon: 070-306.06.26 (vanaf 18 juni 2001: 070-888.7820)

Fax: 070-358.87.62 (vanaf 18 juni 2001: 070-888.7.888)

E-mail: coen.boot@ol2000.nl

Internetadres: www.ol2000.nl