Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2000, 92 pagina 19Overig

Goedkeuring besluit provincies

Beslissing inzake het gemeenschappelijk besluit der Staten van de provincies Flevoland, Fryslân en van Overijssel van respectievelijk 4 november 1999, 6 oktober 1999 en 15 december 1999 tot onder meer wijziging van het Reglement voor het Waterschap Zuiderzeeland

19 april 2000

Nr. CDJZ/BVW/467-2000

Centrale Directie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van de Waterschapswet;

Gezien het verzoek van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 19 januari 2000, kenmerk MPV/00.0000083/B;

Besluit:

Goed te keuren het gemeenschappelijk besluit der Staten van de provincies Flevoland, Fryslân en Overijssel van respectievelijk 4 november 1999, 6 oktober 1999 en 15 december 1999, tot:

I. wijziging van het Reglement voor het Waterschap Zuiderzeeland;

II. bepaling van de inwerkingtreding van het besluit op een door Gedeputeerde Staten van Flevoland te bepalen tijdstip.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J.M. de Vries.

Beroep

Tegen de beslissing inzake de goedkeuring van een besluit van provinciale staten tot wijziging van een reglement van een waterschap kan belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient ondertekend te worden en tenminste te bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen beroep is gericht en

d. de gronden van het beroep.