Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2000, 8 pagina 9Overig

Toekenning vacatiegelden

Commissie risicoschatting nieuwe drugs

11 januari 2000

GVM/Vz/2031313

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 1 tweede lid van het Vacatiegeldenbesluit 1988,

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen van 1 januari 1999 wordt aan de heer dr. D. Korf en bij diens ontstentenis zijn plaatsvervanger de heer drs. T. Nabben als lid als lid onderscheidenlijk plaatsvervangend lid van de klankbordgroep als bedoeld in artikel 1 onder a, van de Regeling risicoschatting nieuwe drugs en de commissie risicoschatting nieuwe drugs als bedoeld in artikel 1 onder b, van de Regeling risicoschatting nieuwe drugs, een vacatiegeld toegekend van f 225,- voor iedere dag waarop zij één of meer vergaderingen van de klankbordgroep of de commissie hebben bijgewoond.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan belanghebbenden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers.