Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2000, 71 pagina 23Overig

Ontwerpregeling tot wijziging Regeling genetisch gemodificeerde organismen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat ten aanzien van de onderstaande ontwerpregeling gedurende vijf weken na dagtekening van deze Staatscourant opmerkingen te zijner kennis kunnen worden gebracht. De bijlage bij de ontwerpregeling is geplaatst op http://www2.minvrom.nl/milieu/ggo/home.htm en ligt tevens ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, Den Haag.

Adres voor opmerkingen:

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

DGM/SVS, ipc 655

Postbus 20951

2500 EZ Den Haag

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van ..., nr. ..., tot wijziging van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel 1

Onderdeel 2.1.1 van de bijlage 2 behorende bij artikel 3 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen wordt vervangen door de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, Den Haag.


‘s-Gravenhage, ... De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
...

Toelichting

De Regeling genetisch gemodificeerde organismen bevat technische voorschriften voor activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). In onderdeel 2.1.1 van bijlage 2 behorende bij de Regeling genetisch gemodificeerde organismen zijn de vectoren opgenomen, waarvan is vastgesteld dat zij geschikt zijn voor de vervaardiging van ggo’s die behoren tot groep I in prokaryoten, gisten en schimmels. Sinds de inwerkingtreding van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen is voor een aantal nieuwe vectoren overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen vastgesteld dat zij eveneens geschikt zijn voor de vervaardiging van ggo’s die behoren tot groep I in prokaryoten, gisten en schimmels. Deze regeling strekt ertoe om het gebruik van vectoren ook zonder een beschikking ex artikel 2, vierde lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen mogelijk te maken. Daarvoor is het noodzakelijk deze vectoren op te nemen in onderdeel 2.1.1 van de bijlage 2 behorende bij de Regeling genetisch gemodificeerde organismen. De bijlage behorende bij artikel 1 van deze regeling is niet alleen ter inzage gelegd op het in de regeling genoemde adres, maar is eveneens geplaatst op het Internet (http://www2.minvrom.nl/milieu/ggo/home.htm).