Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2000, 7 pagina 7Overig

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire

Aan: de Korpschefs van de regionale politiekorpsen

de Staf van de Koninklijke Marechaussee

i.a.a.: het College van Procureurs-Generaal

Onderdeel: Directie Beleid

Datum: 21 december 1999

Kenmerk: 807501/99/IND

Code: TBV 1999/26

Aard: bekendmaking van beleid

Juridische achtergrond: B7 en B16 van de Vreemdelingencirculaire 1994

Geldig van/tot: 15 april 2000 tot en met 15 april 2002

Onderwerp: Medische behandeling

Inleiding

Dit Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire beschrijft de administratieve handelingen, die voorafgaan aan het vragen van een advies aan het Bureau van de Medisch Adviseur van de IND (hierna: BMA).

De onderstaande tekst wordt bij de eerstvolgende aanvulling van de Vreemdelingencirculaire opgenomen in de hoofdstukken B7 en B16. De tekst van de nieuwe toestemmingsverklaring, die vanaf datum publicatie van dit TBV kan worden gebruikt, wordt opgenomen onder model D 69.

Handelwijze indien een medisch advies wordt gevraagd

Indien op grond van een aanvraag om een vergunning tot verblijf voor medische behandeling, een beroep op medische aspecten tijdens een asielprocedure of een beroep op artikel 25 Vw, op grond van het bepaalde in de paragrafen B7/8 en B16/1 en 5 van de Vreemdelingencirculaire, overwogen wordt om het oordeel van het BMA te vragen dan geldt de volgende werkwijze.

Alvorens het BMA om advies te vragen moet de IND in het bezit zijn van een volledig ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring, waaruit blijkt dat de vreemdeling onder behandeling is bij een arts. Daartoe stelt de behandelend ambtenaar (VD of IND) de vreemdeling of, indien de vreemdeling een gemachtigde heeft, diens gemachtigde in het bezit van de toestemmingsverklaring, die als model D 69 in de Vc is opgenomen. Bij de toestemmingsverklaring is een toelichting gevoegd waarin expliciet wordt gewezen op het belang van de toestemming van betrokkene.

N.B.1: De medische aspecten kunnen onder omstandigheden reden zijn om ontheffing te verlenen van het mvv-vereiste (zie ook Vc A4/6.3.1). Daarom is het in het algemeen niet mogelijk om te bepalen dat de aanvraag moet voldoen aan het mvv-vereiste.

De vreemdeling krijgt een termijn van twee weken om de toestemmingsverklaring in te vullen, te ondertekenen en aan de VD of de IND te retourneren. De volgende situaties laten zich onderscheiden.

1. Er wordt binnen de gegeven termijn geen (volledig) ingevulde en/of ondertekende toestemmingsverklaring ontvangen. De behandelend ambtenaar dient de vreemdeling in de gelegenheid te stellen het verzuim te herstellen (conform art. 4:5 Awb). Daarvoor wordt een termijn van twee weken gegeven.

Een aanvraag om een vergunning tot verblijf voor medische behandeling zal, indien een nadere reactie uitblijft, afgewezen worden omdat niet is aangetoond dat er een medische behandeling plaatsvindt.

In de gevallen waarin een asielaanvraag is gedaan, waarin medische aspecten een rol spelen, kan bij het gebleken en niet herstelde verzuim de inhoudelijke behandeling worden voortgezet en worden geconcludeerd dat niet is aangetoond dat er een medische behandeling plaatsvindt op grond waarvan verblijf zou moeten worden toegestaan.

2. Er wordt binnen de gegeven termijn een verklaring ontvangen maar de vreemdeling geeft geen toestemming voor het inwinnen van medisch advies of het inschakelen van externe specialisten (second opinion), dan wel het rapporteren aan de IND. In dat geval heeft de vreemdeling de Staatssecretaris niet in de gelegenheid gesteld zich een oordeel te vormen over de stelling dat hij een medische behandeling ondergaat en dientengevolge in Nederland verblijf behoeft. Een aanvraag om een vergunning tot verblijf voor medische behandeling zal afgewezen worden; bij een asielaanvraag, waarin medische aspecten een rol spelen, kan de inhoudelijke behandeling worden voortgezet en worden geconcludeerd dat niet is aangetoond dat er een medische behandeling plaatsvindt op grond waarvan verblijf zou moeten worden toegestaan.

3. Er wordt binnen de gegeven termijn een volledig ingevulde en ondertekende verklaring ontvangen. Dit leidt tot een verzoek van de IND aan het BMA om een medisch advies uit te brengen, waarna de arts van het BMA op de gebruikelijke wijze onderzoek kan doen en een advies kan uitbrengen. Dat advies wordt betrokken bij de inhoudelijke afdoening van de aanvraag door de IND.

N.B.2: De toestemmingsverklaring geldt alleen voor de adviesaanvraag ten behoeve waarvan deze is opgesteld. Indien later een nieuw advies wordt gevraagd, of een andere arts dan de in de verklaring reeds genoemde arts(en) betrokkene behandelt, dan moet een nieuwe toestemmingsverklaring worden ingevuld.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze,
Het Hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,
J.G. Bos (plv).