Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2000, 51 pagina 8Overig

Verzoek tot vaststelling regeling

Zeep-, Wasmiddelen en Reinigingsmiddelenindustrie 2000/2001

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Wet op de loonvorming;

Maakt bekend:

1. dat door de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten een verzoek is ingediend, strekkende tot vaststelling van een Regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden Zeep-, Wasmiddelen en Reinigingsmiddelenindustrie;

2. dat bedenkingen tegen bedoeld verzoek schriftelijk kunnen worden ingebracht bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, p/a Centraal Kantoor van de Arbeidsinspectie, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage, voor of op 3 april 2000.

3. dat de op het verzoek betrekking hebbende stukken tijdens kantooruren ter inzage liggen op het Centraal Kantoor van de Arbeidsinspectie, Anna van Hannoverstraat 4, te ’s-Gravenhage.

Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070-3334206 (telefaxnr: 070-3334090).


’s-Gravenhage, 9 maart 2000. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Namens deze,
De Directeur van het Centraal Kantoor van de Arbeidsinspectie,
ing. C.J. Meerhof.