Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2000, 249 pagina 49Overig

Goedkeuring reglement waterschappen

Beslissing inzake het besluit der Staten van de provincie Noord-Holland van 11 december 2000 tot onder meer wijziging van de reglementen voor het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en voor de waterschappen Westfriesland, Groot-Geestmerambacht, Het Lange Rond, Hollands Kroon, Groot-Haarlemmermeer en De Waterlanden

19 december 2000

Nr. CDJZ/BVW-2000-1483

Centrale Directie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van de Waterschapswet;

Gezien het verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 14 december 2000,

Besluit:

Goed te keuren, voor zoveel nodig, het besluit der Staten van de provincie Noord-Holland van 11 december 2000, tot:

A1. wijziging van het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier;

A2. wijziging van het Reglement voor het waterschap Westfriesland;

A3. wijziging van het reglement voor het waterschap Groot-Geestmerambacht;

A4. wijziging van het Reglement voor het waterschap Het Lange Rond;

A5. wijziging van het Reglement voor het waterschap Hollands Kroon;

A6. wijziging van het Reglement voor het waterschap Groot-Haarlemmermeer;

A7. wijziging van het Reglement voor het waterschap De Waterlanden;

B. Intrekking van het Kiesreglement waterschappen Noord-Holland, zulks met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 30b van de Waterschapswet;

C. bepaling omtrent de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Den Haag, 19 december 2000.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,J.M. de Vries.

Beroep

Tegen de beslissing inzake de goedkeuring van een besluit van provinciale staten tot opheffing van een waterschap of het wijzigen van de taak of het deelgebied van een waterschap kan belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient ondertekend te worden en tenminste te bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en

d. de gronden van het beroep.