Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2000, 249 pagina 33Interne regelingen

Instelling Agentschap EVD

15 december 2000

Nr. EVD017/BB/RA

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 70, eerste lid, van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1

1. Aan de EVD te 's-Gravenhage wordt de status van agentschap als bedoeld in artikel 70, eerste lid van de Comptabiliteitswet, verleend.

2. De tenaamstelling van het agentschap komt te luiden: Agentschap EVD.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Agentschap EVD.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 2000.
De Minister van Economische Zaken,A. Jorritsma-Lebbink.
De Minister van Financiën,G. Zalm.