Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2000, 244 pagina 28Overig

Delegatiebesluit procesbevoegdheid

Havenschap Moerdijk

De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk;

Gelet op de artikelen 3, 8 en 22 van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk, herziening 1997 en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Aan het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Moerdijk over te dragen (te delegeren) zijn bevoegdheid, indien ingevolge wettelijk voorschrift aan het Havenschap of het bestuur van het Havenschap hetzij een recht van beroep hetzij een recht van bezwaar toekomt, beroep in te stellen of bezwaar in te brengen alsmede, voor zover de voorschriften dat toelaten en het Dagelijks Bestuur daartoe niet anderszins bevoegd is, schorsing van de aangevochten beslissing of een voorlopige voorziening ter zake te verzoeken.

Artikel 2

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd deze bevoegdheid te mandateren aan de Directie van het Havenschap, onder de voorwaarde dat de uitoefening van deze bevoegdheid geschiedt ter uitvoering van de in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk omschreven taken en bevoegdheden van het Havenschap.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking nadat het op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van 7 december 2000.