Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2000, 2 pagina 5Besluiten van algemene strekking

Regeling bevordering vrijwillige uittreding medewerkers CBS

30 december 1999

POI/99076092

De Minister van Economische Zaken;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 49q en 69 van het Algemeen Rijksambtenarenregle-ment;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg, ingesteld bij het Ministerie van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

Vooruitlopend op de reorganisatie van het Centraal Bureau van de Statistiek kunnen ten aanzien van medewerkers met functies waaraan een salarisniveau is verbonden van schaal 3 tot en met schaal 8 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, die op 1 september 1999 10 jaar of langer in vaste dienst waren bij het Ministerie van Economische Zaken en tewerkgesteld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, op hun aanvraag de maatregelen worden genomen die zijn beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bevordering vrijwillige uittreding medewerkers CBS.

Deze regeling zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant1.


’s-Gravenhage, 30 december 1999 De Minister van Economische Zaken, .
A. Jorritsma-Lebbink.

1 De terinzagelegging geschiedt bij de Centrale Staf en bij alle personeelsmanagement-adviseurs van de divisies bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.