Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2000, 169 pagina 16Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing rechtspersoon waaraan bloedproducten geleverd mogen worden

30 augustus 2000

GMV/L-2100064

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelezen het verzoek tot aanwijzing van Tanox Pharma B.V. van 16 september 1999;

Gelet op artikel 13, eerste lid, onder a en d, van de Wet inzake bloedvoorziening,

Besluit:

Artikel 1

Als een ander rechtspersoon, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder d, van de Wet inzake bloedvoorziening, waaraan tussenproducten mogen worden afgeleverd, wordt aangewezen Tanox Pharma B.V. gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,E. Borst-Eilers.

Toelichting

Deze regeling strekt ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, onder d, van de Wet inzake bloedvoorziening. Ingevolge artikel 13, eerste lid, is het verboden tussenproducten af te leveren aan anderen dan de Bloedvoorzie-ningsorganisatie, personen die in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening, instellingen van wetenschappelijk onderzoek en aan door de Minister aangewezen andere personen, rechtspersonen daaronder begrepen.

Met artikel 13 van de Wet inzake bloedvoorziening wordt beoogd te bereiken dat tussenproducten slechts daar kunnen worden ingezet waar dat met het oog op een in geneeskundig opzicht doeltreffende en doelmatige voorziening is vereist. Onder voorwaarden dient het echter mogelijk te zijn dat naast ziekenhuizen ook aan anderen tussenproducten worden afgeleverd. Naast de mogelijkheid tot aflevering van tussenproducten ten behoeve van de productie van bloedproducten, kan aflevering ook strekken tot het gebruik van tussenproducten voor andere doeleinden.

Tanox Pharma B.V. dient in het kader van onderzoek gebruik te maken van tussenproducten in de zin van de Wet inzake bloedvoorziening. Na beoordeling is komen vast te staan dat de aflevering het belang van een doelmatige voorziening in de behoefte aan bloedproducten niet schaadt. Met het oog hierop is Tanox Pharma B.V. aangewezen als een ander rechtspersoon in de zin van artikel 13, eerste lid, onder d, van de Wet inzake bloedvoorziening.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers.