Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2000, 137 pagina 13Overig

Vergoedingenregeling Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid

14 juli 2000

Nr. SV/WV/00/47085

Directie Sociale Verzekeringen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst

Gelet op artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid ontvangt een vergoeding per vergadering van f 560,-.

Artikel 2

De overige leden van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid ontvangen een vergoeding per vergadering van f 420,-.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als Vergoedingenregeling Adviescommissie Arbeids-ongeschiktheid.

`s-Gravenhage, 14 juli 2000.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Bij ministeriële regeling van 28 juni 2000 (Stcrt. nr. 125) van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, de Minister van Sociale Zaken en Werk-gelegenheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de Advies-commissie Arbeidsongeschiktheid ingesteld. De commissie is een tijdelijk college in de zin van artikel 6 van de Kaderwet adviescolleges. De commissie heeft tot taak een analyse uit te voeren met betrekking tot de aard, de omvang en de oorzaken van arbeidsuitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De commissie komt op basis van haar analyse tot aanbevelingen en rapporteert hierover in het voorjaar van 2001 aan de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ingevolge het krachtens artikel 14 van de Kaderwet adviescolleges vastgestelde Vergoedingenbesluit adviescolleges dienen bij ministeriële regeling voor elk adviescollege de vergoedingen voor de daarin zitting hebbende leden te worden vastgesteld. Hoofdregel van het Vergoedingenbesluit adviescolleges is dat leden van adviescolleges een vergoeding per vergadering ontvangen.

De maximumvergoeding per vergadering bedraagt ingevolge artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges voor de voorzitter f 560,- en voor de overige leden f 420,-. Gezien de zwaarte van de adviestaak en de vereiste deskundigheid van de leden, wordt voor de voorzitter en de leden van onderhavige commissie de maximumvergoeding gerechtvaardigd geacht. De onderhavige regeling voorziet in het toekennen hiervan.

Overigens hebben de leden van de commissie ingevolge artikel 7 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst.