Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2000, 129 pagina 32Interne regelingen

Verkeersmaatregelen in de gemeente Haarlemmermeer

Instelling maximumsnelheid, geslotenverklaring en verplichte rijrichting

30 juni 2000

Nr. ASD 2000/2214

Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

overwegende,

- dat binnen de gemeente Haarlem-mermeer in het kader van de Vinex Locatie Hoofddorp en het project Hogesnelheidslijn-Zuid bouwactiviteiten worden gerealiseerd;

- dat de gemeente Haarlemmermeer gebruik wenst te maken van de binnen de gemeente Haarlemmermeer gelegen Bennebroekerweg teneinde de bouwplaatsen te bevoorraden;

- dat het teneinde de drukte op de bestaande wegen niet verder op te voeren en om te voorkomen dat daarvoor ongeschikte wegen door bouwverkeer worden gebruikt, het gewenst is een tijdelijke aansluiting van de Bennebroe-kerweg op rijksweg 4 (A4) te realiseren;

- dat voor de aanleg en het behouden van voornoemde tijdelijke aansluiting door Rijkswaterstaat een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken is verleend;

- dat de tijdelijke aansluiting uitsluitend mag worden gebruikt door het vrachtverkeer wat wordt ingezet ten behoeve van de bouw van de Hoge Snelheidslijn Zuid en de Vinex-bouwlocatie Hoofddorp;

- dat ter voorkoming van het gebruik door niet-bestemmingsverkeer fysieke maatregelen zijn getroffen;

- dat het om reden van verkeersveiligheid gewenst is op de tijdelijke aansluiting een maximumsnelheid van 50 km/u vast te stellen, een verplichte rijrichting middels plaatsing bord D2 in te stellen alsmede een geslotenverklaring in beide richtingen, uitgezonderd bestemmings(vracht)verkeer;

- dat er uit oogpunt van het algemeen verkeersbelang tegen het vaststellen van voornoemde maatregelen op het bedoelde weggedeelte geen bezwaren bestaan;

- dat er verder, voor zover bekend, geen belangen van derde-belanghebbenden bij dit besluit zijn betrokken;

- dat het betreffende weggedeelte is gelegen buiten de bebouwde kom en in beheer is bij het Rijk;

- dat overleg is gepleegd met de Regio-politie Amsterdam-Amstelland en de gemeente Amstelveen;

gelet op de artt. 15 en 18 Wegenverkeerswet 1994 en art. 12 BABW;

Besluit:

I. door tijdelijke plaatsing van bord A1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de tijdelijke aansluiting Bennebroekerweg op rijksweg 4 (A4) een maximum snelheid van 50 km/u in te stellen;

II. door tijdelijke plaatsing van bord C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 de onder I genoemde tijdelijke aansluiting in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van vrachtverkeer;

III. door tijdelijke plaatsing van bord D2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de onder I genoemde tijdelijke aansluiting een gebod voor alle bestuurders in te stellen het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

Laren, 30 juni 2000.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
het hoofd van de dienstkring Amsterdam,
J.W.M. van Maarschalkerweerd.

Mededeling

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, doch worden ingediend bij de hoofdingenieur-directeur in de directie Noord-Holland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Postbus 3119, 2001 DC Haarlem. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt (door toezending of uitreiking). Voor de behandeling van het bezwaarschrift wordt geen recht geheven.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. Van de verzoeker wordt een griffierecht geheven. Omtrent de hoogte van het verschuldigde bedrag, de wijze waarop en de termijn waarbinnen dat dient te worden betaald, kan contact worden opgenomen met de griffier van de bevoegde rechtbank.