Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenStaatscourant 2000, 1 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Besluit wijziging Mandaatsbesluit Lisv 1997

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen,

Besluit:

Artikel I

Artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van het Mandaatsbesluit Lisv 1997 (Stcrt. 7-3-1997) komt te luiden als volgt:

a. beschikkingen op grond van artikel 52, derde lid, en artikel 53, vierde lid, van de Osv ’97;

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.


Amsterdam, 15 december 1999.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

Toelichting

Door middel van het Mandaatsbesluit Lisv 1997 heeft het Lisv de voorbereiding, uitvoering en het nemen van primaire beslissingen en beslissingen op bezwaar gemandateerd aan de uitvoeringsinstellingen. Als gevolg van een wijziging in de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 behoeft ook het Mandaatsbesluit aanpassing. Deze wijziging van het Mandaatsbesluit behelst geen inhoudelijke wijziging van het aan de uitvoeringsinstellingen verleende mandaat.

Amsterdam, 15 december 1999.

J.F. Buurmeijer, voorzitter.