Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 1999, 46 pagina 6Centraal Stembureau

Registratie politieke groeperingen

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in zijn vergadering van 24 februari 1999 op grond van artikel Y 2, juncto artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement te registreren onder nummer 14 de aanduiding:

Conservatieve Democraten

2. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin de beschikking is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).


’s-Gravenhage, 24 februari 1999.
F.J.W.M. van Dooren, voorzitter centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.