Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 1999, 253 pagina 14Besluiten van algemene strekking

Verkeersmaatregelen in de provincie Noord-Brabant

Wijziging in RVV 1990 en BABW. Verkeersbesluit inzake te treffen maatregelen in verband met de wijziging plaats op de weg van de bromfietser (’bromfiets op de rijbaan’)

22 december 1999

Nr. DNB/1999/12571

Rijkswaterstaat/Directie Noord-Brabant

De minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend dat door een wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bromfietsers per 15 december 1999 gebruik dienen te maken van de rijbaan.

Uit onderzoek is gebleken dat het wijzigen van de plaats op de weg van de bromfietser over het algemeen een gunstig effect heeft op de verkeersveiligheid doordat het aantal ongevallen tussen bromfietsers en motorvoertuigen en tussen bromfietsers en fietsers afnam.

Niet voor alle verkeerssituaties is het echter gewenst om de bromfietsers van het fietspad te weren. De bromfietser zal dan ook geen gebruik van de rijbaan mogen maken op wegvakken (buiten de bebouwde kom) waar een maximum snelheid geldt van 80 km/u en evenmin op wegen binnen de bebouwde kom waar een maximum snelheid van 70 km/u is vastgesteld.

Ook op gedeelten binnen de bebouwde kom, alwaar de verkeerssituatie verwarring zou kunnen geven bij het doorvoeren van de maatregel, kan het gewenst zijn de bromfietser toch het fietspad te laten volgen.

Inhoud van de maatregel

De fietspaden in Noord-Brabant, die in beheer zijn bij het Rijk, zijn gelegen langs de rijkswegen N259 (Dinteloord-Bergen op Zoom), N265 (Eindhoven-Uden), N50 (Rosmalen-Geffen), N65 (Vught-Berkel Enschot), en de N69 (Eindhoven-Valkenswaard-Belgische grens).

Enkele (korte) fietspadgedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van de plaaten Halsteren, Veghel, Mariaheide, Waalre en Valkenswaard.

Het merendeel van de fietspaden langs de rijkswegen in Noord-Brabant is echter gelegen buiten de bebouwde kom, waar op de rijbaan 80 km/u is toegestaan.

Ik heb daarom een besluit genomen waarin is bepaald dat de bromfietsers op de hiervoor genoemde rijkswegen (rijksweggedeelten) gebruik moeten blijven maken van de daarlangs gelegen fietspaden. De borden verplicht fietspad worden daar vervangen door de borden verplicht fiets/bromfietspad. Diezelfde maatregel geldt ook voor enkele solitaire paden die nu zijn aangeduid als verplicht fietspad, omdat het aldaar weren van bromfietsen onlogisch zou zijn, dan wel tot gevolg zou hebben dat deze groep over grote afstanden zou moeten omrijden.

Slechts voor de als verplicht fietspad aangeduide paden ter weerszijden van de rijksweg en gelegen binnen de bebouwde kommen van Eindhoven (N265), Waalre en Valkenswaard(N69) geldt de nieuwe maatregel bromfiets op de rijbaan. Op die gedeelten blijven de borden verplicht fietspad gehandhaafd.

Informatie

Bovenbedoeld (integrale) verkeersbesluit van 22 december 1999, nr. DNB/1999/12571 is tijdens kantooruren in te zien bij:

- de bibliotheek van de regionale directie Noord-Brabant van de Rijkswaterstaat, gebouw Bastion Oranje, Zuidwal 58, ’s-Hertogenbosch;

- de dienstkring Autosnelwegen Breda van de Rijkswaterstaat, Graaf Engelbertlaan 161, Breda;

- de dienstkring Autosnelwegen Eindhoven van de Rijkswaterstaat, De Zegge 1, Heeze;

- de dienstkring Autosnelwegen Den Bosch van de Rijkswaterstaat, Hoge Poeldonk 18, ’s-Hertogenbosch.

Telefonische inlichtingen over de maatregel kunnen worden ingewonnen bij de regionale directie voornoemd, tel. 073-6817390. Een exemplaar van het integrale verkeersbesluit wordt u desgevraagd toegezonden.

De minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
het plv. hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken,
P.M.B. Logister.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Verkeer en Waterstaat en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Brabant, postbus 90157, 5200 MJ ’s -Hertogenbosch.

Inlichtingen terzake kunnen worden verkregen bij genoemde regionale directie van Rijkswaterstaat (tel. 073-6817390).