Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenStaatscourant 1999, 253 pagina 14Besluiten van algemene strekking

Besluit normbedragen voorzieningen 2000

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen,

Gelet op artikel 43, vierde lid, onder d, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

Besluit:

Artikel 1

De normbedragen voor 2000 voor voorzieningen, als bedoeld in de artikelen 15, 18, derde lid, onderdeel e, 22 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit normbedragen voorzieningen 2000.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1999, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 15 december 1999.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

Toelichting

Algemeen

Op grond van de artikelen 15, 18, derde lid, onderdeel e, 22 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten is het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) bevoegd voorzieningen te verstrekken tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid. Voor de verstrekking worden bepaalde normbedragen gehanteerd die jaarlijks worden vastgesteld. Het Lisv heeft op 15 december 1999 de normbedragen voor het jaar 2000 ten behoeve van de toekenning van deze voorzieningen vastgesteld.

Ingevolge artikel 43, vierde lid, onder d, Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 kan het Lisv instructies geven aan de uitvoeringsinstellingen. Met het onderhavige besluit geeft het Lisv de instructie aan de uitvoeringsinstellingen om de normbedragen REA-voorzieningen, zoals opgenomen in bijlage 1, voor 2000 toe te passen voor de desbetreffende voorzieningen.

Amsterdam, 15 december 1999.

J.F. Buurmeijer, voorzitter.

Bijlage 1

stcrt-1999-253-p14-SC22032-1.gifstcrt-1999-253-p14-SC22032-2.gifstcrt-1999-253-p14-SC22032-3.gifstcrt-1999-253-p14-SC22032-4.gifstcrt-1999-253-p14-SC22032-5.gifstcrt-1999-253-p14-SC22032-6.gif