Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 1999, 253 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Regeling beperking toekenning nummers

23 december 1999

Nr. DGTP/99/3568/

JWD

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4.2, derde lid, en artikel 4.3, tweede lid, onderdeel a, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel I

De Regeling beperking toekenning nummers wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1 wordt na onderdeel d een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

e. internetnummer: nummer in een door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van artikel 4.1 van de wet vastgesteld nummerplan dat uitsluitend is bestemd voor het via een vast of mobiel openbaar telefoonnetwerk bieden van toegang tot het openbaar toegankelijk deel van op het Internet Protocol gebaseerde netwerken en diensten.

B. In artikel 2 wordt ’, met uitzondering van informatienummers,’ vervangen door: , met uitzondering van informatienummers en internetnummers,

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J.M. de Vries.

Toelichting

Op grond van artikel 4.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet kunnen nummers uit een door de Minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld nummerplan worden toegekend aan drie categorieën aanvragers: aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken, aanbieders van openbare telecommunicatiediensten en gebruikers van openbare telecommunicatiediensten. Echter op grond van het derde lid van artikel 4.2 van de Telecommunicatiewet kan, in het belang van een doelmatige toekenning van nummers, bij ministeriële regeling worden bepaald dat nummers voor een bij die regeling aan te wijzen bestemming slechts kunnen worden toegekend aan één, onderscheidenlijk twee, van de zojuist genoemde categorieën aanvragers.

Van deze door de wet geboden mogelijkheid is gebruik gemaakt in de Regeling beperking toekenning nummers door voor alle nummers, uitgezonderd de in de regeling omschreven informatienummers, te bepalen dat eindgebruikers zijn uitgesloten van toekenning (en reservering) van nummers De uitsluiting, zo blijkt uit de toelichting, berust op pragmatische gronden. Het openen van de mogelijkheid om iedere gebruiker recht te geven op een ’eigen’ nummer stuit, zo geeft de toelichting aan, op te veel praktische bezwaren, zowel bezien vanuit de consument, als vanuit het college, genoemd in artikel 2 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit, dat verantwoordelijk is voor de toekenning en reservering van nummers. Hierbij kan, bijvoorbeeld, worden gedacht aan de enorme administratieve belasting die kan ontstaan indien iedere eindgebruiker, of althans een deel van de vele miljoenen eindgebruikers, een nummer aan zou vragen.

De onderhavige wijziging heeft als gevolg dat de tiencijferige 06760 nummers uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten die zijn bestemd voor het bieden van toegang tot Internet, net als informatienummers, kunnen worden toegekend aan eindgebruikers. Hiervoor is gekozen omdat, net als bij de informatienummers, de hiervoor aangegeven praktische bezwaren die reden waren om eindgebruikers in het algemeen uit te sluiten, gezien het relatief geringe aantal potentiële aanvragers, niet aanwezig waren. Aldus wordt recht gedaan aan de in de wet vervatte hoofdregel dat alle drie de categorieën aanvragers gelijkelijk voor toekenning (en reservering) van nummers in aanmerking komen.

Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat degenen die Internettoegang aan het publiek aanbieden in de regel zijn te beschouwen als aanbieders van openbare telecommunicatiediensten. De onderhavige wijziging is dan ook vooral van belang voor degenen die aan een besloten groep Internettoegang bieden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een universiteit die aan zijn studenten Internettoegang biedt.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries.