Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 1999, 253 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Wijziging besluiten in verband met wijziging taak, samenstelling en werkwijze uitvoeringsorganen volksgezondheid

20 december 1999

Z/VU-2028712

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Financiën en de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 1, onder p, en 11 van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, artikel X5, vierde lid, van de Algemene militaire pensioenwet, artikel 33, tweede en derde lid, van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, artikel 17, eerste en zesde lid, van de Coördinatiewet sociale verzekering, artikel 47, eerste lid en 80, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, artikel 3, tweede lid juncto artikel 15, derde lid, van de Overgangswet verzorgingshuizen, artikel 21, eerste lid, en 22, eerste en tweede lid, van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, artikel 24 en 44, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, artikel 4, negende, elfde, twaalfde, veertiende, vijftiende en zeventiende lid van de Ziekenfondswet,

Besluit:

Artikel I

In artikel 2, derde lid, van het Besluit chronisch intermitterende beademing ziekenfondsverzekering wordt ’De Ziekenfondsraad’ vervangen door: Het College voor zorgverzekeringen.

Artikel II

In artikel 4, vijfde lid, van het Besluit niet-klinische haemodialyse ziekenfondsverzekering wordt ’de Ziekenfondsraad’ vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

Artikel III

Het Besluit premiebetaling ziekenfondsverzekering dienstplichtige kostwinners wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1 wordt ’artikel 71 van de Ziekenfondswet’ vervangen door: artikel 1q van de Ziekenfondswet.

B. In artikel 1 en 2 wordt ’de Ziekenfondsraad’ vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

Artikel IV

De Regeling aanwijzing groepen militairen als verzekerden Zfw wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 2, eerste lid, wordt ’artikel 71 van de Ziekenfondswet’ vervangen door: artikel 1q van de Ziekenfondswet.

B. In artikel 2, eerste en tweede lid, wordt ’de Ziekenfondsraad’ vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

Artikel V

In artikel 2, tweede lid, van de Regeling afdracht aan fondsen ex artikel 44 Wet financiering volksverzekeringen wordt ’de Ziekenfondsraad’ telkens vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

Artikel VI

De Regeling gemoedsbezwaarden Sociale Verzekeringswetten wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 7, eerste lid, wordt ’als bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet’ vervangen door: , bedoeld in artikel 1q van de Ziekenfondswet.

B. In artikel 7, tweede lid, en 16, tiende lid, wordt telkens ’de Voorzitter van de Ziekenfondsraad, die’, vervangen door: het College voor zorgverzekeringen, dat.

C. In artikel 11, derde lid, wordt ’De Voorzitter van de Ziekenfondsraad’, vervangen door: Het College voor zorgverzekeringen.

Artikel VII

In artikel 3 van de Regeling medeverzekering ziekenfondsverzekering wordt ’De Ziekenfondsraad’ vervangen door: Het College voor zorgverzekeringen.

Artikel VIII

De Regeling toerekening uitvoeringskosten sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1 onder o, wordt ’de Ziekenfondsraad’ vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

B. Artikel 1 onder t, komt als volgt te luiden: het College voor zorgverzekeringen: het College voor zorgverzekeringen bedoeld in artikel 1a Zfw.

Artikel IX

In artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling uitvoering werkzaamheden Overgangswet verzorgingshuizen wordt ’de Ziekenfondsraad’ vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

Artikel X

De Regeling vaststelling bijdrage Praeventiefonds wordt ingetrokken.

Artikel XI

In artikel 2, eerste en tweede lid, 4, eerste lid, 5 en 6 van de Regeling vergoeding AWBZ-kosten van militairen wordt telkens ’de Ziekenfondsraad’ onderscheidenlijk ’De Ziekenfondsraad’ vervangen door ’het College voor zorgverzekeringen’ onderscheidenlijk ’Het College voor zorgverzekeringen’.

Artikel XII

In artikel 20, eerste lid, van de Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers wordt ’de Ziekenfondsraad’ vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

Artikel XIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Ten aanzien van de artikelen I tot en met IX, XI en XII werkt deze regeling terug tot en met 1 juli 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


De Minister voornoemd,
E. Borst-Eilers.

Toelichting

Op 1 juli 1999 is de Wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet Ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (wet uitvoeringsorganen volksgezondheid) in werking getreden. In deze wet is de naam van de Ziekenfondsraad gewijzigd in ’College voor zorgverzekeringen’. Met onderhavige regeling wordt in een aantal regelingen deze naamswijziging doorgevoerd. Waar in onderhavige regeling wordt gesproken over het College voor Zorgverzekeringen wordt steeds het bestuur van dit College bedoeld.

De Regeling vaststelling bijdrage Praeventiefonds wordt ingetrokken in verband met het opgaan van dit fonds in de organisatie ZorgOnderzoek Nederland. De Wet op het Praeventiefonds is reeds per 1 juli 1998 vervallen (Stb. 1998, 287).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers.