Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Kanselarij der Nederlandse OrdenStaatscourant 1999, 248 pagina 6Overig

Vaststelling privacyreglement

23 november 1999

Nr. ALG99/1384

De Kanselier der Nederlandse Orden,

Besluit:

vast te stellen de navolgende regeling tot wijziging van het Privacyreglement Kanselarij der Nederlandse Orden.1

Artikel 1

In artikel 2, vierde lid wordt ’of ministeriële regeling’ vervangen door: , ministeriële regeling of de ambtsinstructie van de Kanselier der Nederlandse Orden.

Artikel 2

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 1999.

2. Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.


’s-Gravenhage, 30 november 1999.
R. Spiekerman van Weezelenburg.

1 Vastgesteld bij besluit van 8 december 1998.