Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Openbaar Ministerie (OM)Staatscourant 1999, 248 pagina 38Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing lik-op-stuk aanpak milieudelicten

Categorie: opsporing, vervolging, strafvordering

Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 4 Wet RO

Afzender: College van procureurs-generaal

Adressaat: Hoofden van de parketten

Registratienummer: 1999A035

Datum vaststelling: 24-11-1999

Datum inwerkingtreding: 01-01-2000

Geldigheidsduur: 02-01-2004

Publikatie in Stcrt: 23-12-1999, nr. 248

Vervallen: Brief inzake lik-op-stuk-aanpak milieudelicten d.d.17 oktober 1997

Relevante richtlijnen voor strafvordering: -

Wetsbepalingen: -

Jurisprudentie: -

Bijlage(n): -

Achtergrond

Bij de afdoening van veel voorkomende milieuzaken van relatief eenvoudige aard of met een vrij geringe inbreuk op de te beschermen belangen - naar schatting ongeveer tweederde van het totaal - zal veelal alleen normbevestiging door bewustmaking en, voorzover nodig, ontmoediging worden beoogd. Snelheid is hierbij een belangrijke factor. Het streven het OM zal er dan ook op gericht zijn om zo snel mogelijk, bij voorkeur lik-op-stuk, maar uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van het proces-verbaal de verdachte te informeren over de vervolgingsbeslissing (zie ook de aanwijzing handhaving milieurecht d.d. 08-06-1999)

De lik-op-stuk aanpak heeft zowel betrekking op overtreding van regels m.b.t. handelingen met stoffen of produkten, handelingen met afvalstoffen, handelingen met (in het wild) levende dieren en planten, handelingen die ingrijpen in de bodem, de natuur of het landschap als op een aantal inrichtingsgebonden delicten. De eenvoudige inrichtingsgebonden delicten worden naar hun aard steeds in het kader van de bedrijfsuitoefening gepleegd.

Samenvatting

Deze aanwijzing regelt de lik-op-stuk aanpak van milieudelicten.

Opsporing/vervolging

1. Met behoud van de mogelijkheid voor de officier van justitie om ten aanzien van bepaalde delicten en/of opsporingsdiensten (deels) het hanteren van de lik-op-stuk aanpak uit te sluiten, is de lik-op-stuk aanpak milieudelicten bruikbaar ten aanzien van alle milieudelicten, mits aan de hierna onder 2. vermelde criteria geen tegenindicatie wordt ontleend.

2. Tot het opstellen van een lik-op-stuk proces-verbaal kan worden overgegaan wanneer aan een aantal eenvoudige en direct te constateren criteria is voldaan:

a. het betreft een eenvoudig feit (zoals afvalverbranden of -weggooien, maar ook overtredingen geconstateerd bij de controle van bestrijdingsmiddelen)

b. het betreft een:

- op heterdaad geconstateerde overtreding, dan wel

- een overtreding waarbij de betrokkenheid van de verdachte ter plaatse direct kan worden vastgesteld

c. het betreft een bekennende verdachte die direct (in een geval als onder b, eerste streepje, dan wel onmiddellijk aansluitend (zoals in situaties als bij b, tweede streepje, genoemd) kan worden gehoord.

3. In een lik-op-stuk proces-verbaal dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:

- Naam en adres verdachte.

- Locatie gepleegde delict.

- Overtreden artikel(en).

- Feitelijke omschrijving van het/de feiten.

- Verklaring verdachte; deze moet op een dusdanige manier worden weergegeven dat niet alleen de bekennende of ontkennende strekking wordt vermeld, maar ook de feitelijke strekking.

- Het bestuur dient wel/niet van de overtreding in kennis te worden gesteld.

Strafvordering

Een overtreding van regels m.b.t. handelingen met stoffen of produkten, handelingen met afvalstoffen, handelingen met (in het wild) levende dieren en planten, handelingen die ingrijpen in de bodem, de natuur of het landschap waarbij het transactiebedrag niet uitkomt boven de f 2.500,-, kan via lik-op-stuk worden afgedaan. In geval van een inrichtingsgebonden, in het kader van de bedrijfsuitoefening gepleegde overtreding, is lik-op-stuk mogelijk bij een maximum transactiebedrag van f 5.000,-.

Overgangsrecht

De beleidsregels in deze aanwijzing hebben gelding vanaf de datum van inwerkingtreding.