Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 1999, 243 pagina 12Besluiten van algemene strekking

Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling betreffende willekeurige afschrijving arbo-investeringen

13 december 1999

ARBO/AMIL/99/77674

Directie Arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 10, derde lid, onderdeel d, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964,

Besluit:

Artikel I

De Arbeidsomstandighedenregeling1 wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage II wordt vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


’s-Gravenhage, 13 december 1999. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

1 Stcrt. 1997, 63, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële van regeling 25 oktober 1999, Stcrt. 208

Toelichting

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van bijlage II bij de Arbeidsomstandighedenregeling, de zogenaamde Arbolijst 1999. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen, die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving van arbo-investeringen zoals deze zijn aangewezen bij artikel 1.16 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Door de onder-havige wijzigingsregeling vindt de jaarlijkse actualisering van de Arbolijst plaats zoals deze is toegezegd bij de introductie van deze fiscale maatregel op 1 januari 1998.

Bij de vaststelling van de huidige Arbolijst is zoveel mogelijk rekening gehouden met investeringen die passen in de benadering van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 met betrekking tot arbeidsbescherming, namelijk dat gezondheidsschade zoveel mogelijk aan de bron wordt voorkomen. Daarnaast is gekeken naar de mate waarin de bedrijfsmiddelen bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden, waarbij in het bijzonder gedacht is aan investeringen die nadelige gezondheidseffecten op de lange termijn kunnen verminderen of teniet doen. Voorts dienden de bedrijfsmiddelen innovatief of niet gangbaar te zijn.

De bovengenoemde uitgangspunten zijn ook leidraad geweest bij de vaststelling van de voorliggende bedrijfsmiddelenlijst, de zogenaamde Arbolijst 2000. Met inachtneming daarvan is deze lijst aangepast aan de recente ontwikkelingen in het arbeidsomstandighedenbeleid en aan de voortgang van de technische ontwikkeling.

De ontwerp-wijzigingsregeling is op 16 november 1999 ingevolge artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), voorgelegd aan de Europese Commissie (notificatienummer 99/0529/NL).

De notificatie is noodzakelijk omdat de regeling technische voorschriften bevat in de zin van genoemde richtlijn. Het gaat hier immers om technische specificaties die vergezeld gaan van een fiscale maatregel, die van invloed is op het gebruik van producten doordat ze de na-leving van die technische specificaties aanmoedigt. De regeling kan derhalve enige invloed hebben op het productenverkeer, die echter gerechtvaardigd wordt door het belang van de arbeidsbescherming. Er wordt daarbij overigens geen onderscheid gemaakt tussen Nederlandse producten en geïmporteerde producten, zodat van de regeling geen discriminatoire werking uitgaat. Bovendien is in artikel 1.17 van de Arbeidsomstandighedenregeling voorzien in een wederzijdse erkenningsbepaling van niet-Nederlandse bedrijfsmiddelen, die ertoe strekt te verzekeren, dat de onderhavige stimuleringsmaatregel ook van toepassing is bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen uit andere lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, mits deze voldoen aan eisen die gelijkwaardig zijn aan die van de onderhavige regeling.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst.

Bijlage II

behorend bij artikel 1.16

1. Deze lijst wordt aangehaald als: Arbolijst 2000.

2. De in de bijlage begrepen bedrijfsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor willekeurige afschrijving, dienen de aangegeven bestemming te hebben voor zover aangegeven en ten minste te bestaan uit de bestanddelen vermeld achter ’en bestaande uit’; indien zij uit deze bestanddelen bestaan mogen de bestanddelen vermeld achter ’(en eventueel)’ daaraan worden toegevoegd. Tot die bestanddelen kunnen tevens gerekend worden voorzieningen (zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en derhalve geen zelfstandige betekenis hebben.

3. De Arbolijst is afgestemd op de VAMIL-lijst. Dit komt onder meer tot uiting in overeenkomstige eisen ten aanzien van geluid en het gebruik van biologisch-afbreekbare olie. Aldus moeten bedrijfsmiddelen waarvoor een beroep wordt gedaan op willekeurige afschrijving en waarvan het eventuele hydraulische systeem meer dan 3 liter olie bevat, gevuld zijn met biologisch-afbreekbare en niet-toxische olie (zie in dat verband ook de VAMIL-lijst).

Verder kan een aantal bedrijfsmiddelen van de Arbolijst - als onvoldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen - ongewenste milieu-effecten veroorzaken. Denkbaar is bijvoorbeeld dat - ter voorkoming van de blootstelling van werknemers - schadelijke stoffen worden geloosd in het oppervlaktewater of worden geëmitteerd in de buitenlucht. Bedoelde bedrijfsmiddelen zijn in de Arbolijst gemarkeerd met het symbool # (het betreft de bedrijfsmiddelen: S 002, S 003, S 006, S 010, S 016, S 024, S 025, S 026, S 035, S 041, S 042, S 043, S 047, F 128 en F 149). Het verdient aanbeveling - alvorens men tot aanschaf van zo’n bedrijfsmiddel overgaat - eerst contact op te nemen met de gemeentelijke of provinciale milieudienst.

4. De met een asterisk gemarkeerde bedrijfsmiddelen dienen, overeenkomstig de daarvoor geldende EEG-richtlijnen, vergezeld te zijn van een EG-verklaring van overeenstemming en van een gebruiksaanwijzing, die beide zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

5. De Arbolijst 2000 bestaat voor een deel uit bedrijfsmiddelen die ook al op de voorgaande Arbolijsten (1998 en 1999) voorkwamen. Nieuwkomers op de lijst zijn met een uitroepteken gemarkeerd.

Categorie-indeling

De bedrijfsmiddelen op deze lijst zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

S. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan toxische en andere stoffen.

L. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan lawaai.

F. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan fysieke belasting en ter bevordering van de reïntegratie.

Diverse op de lijst voorkomende bedrijfsmiddelen bieden meer dan één arbovoordeel. In die gevallen is het bedrijfsmiddel toegedeeld aan een van de hiervoor genoemde categorieën.

Bedrijfsmiddelen

1. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan toxische en andere stoffen

*S 001 Installatie t.b.v. roetmeting

bestemd voor: het voorkomen van de verspreiding van dieselrook in een werkruimte tijdens de roetmeting van dieselmotoren (verplicht onderdeel van de APK-keuring), zonder de meetresultaten te beïnvloeden,

bestaande uit:

· verbindingsstuk tussen uitlaat voertuig en meetopstelling;

· kast met meetsonde;

· afvoerleiding en ventilator;

· (eventueel) aansluiting op bestaande afzuiginstallatie.

#*S 002 Mobiele afzuigwand

bestemd voor: het opvangen van lijmresten en het afvoeren van dampen die vrijkomen tijdens het spuiten van lijm,

bestaande uit:

· omkasting op wielen;

· labyrintfilter met een oppervlak van 2 m2, (eventueel) 3 m2;

· geluidsarme ventilator;

· slang voor afvoer van de gefilterde lucht;

· geluidbeperkende voorzieningen.

#*S 003 Afzuigkast (opzetzuurkast)

bestemd voor: het via een afzuigsysteem afvoeren van schadelijke stoffen op plaatsen waar met kleine hoeveelheden chemicaliën wordt gewerkt,

bestaande uit:

· omkasting met bypass-rooster;

· stromingspanelen;

· afzuig- en filtersysteem;

· schuifruiten van veiligheidsglas;

· schakelaar met controlelamp voor ventilatiesysteem;

· (eventueel) ventilator en afvoerleiding.

*S 004 Gesloten afzuigunit

bestemd voor: het opvangen van stoffen en dampen (eventueel) het afvoeren van dampen, die vrijkomen bij het vervaardigen en bewerken van kunstgebitten, tandtechnisch plaat- en beugelmateriaal,

bestaande uit:

· werktafel met opbouw;

· doorzichtig venster;

· handdoorvoeropeningen;

· geluidsarm afzuig- en filtersysteem;

· (eventueel) bewerkingsapparatuur;

· (eventueel) aansluiting met afvoerleiding.

*S 005 Overdrukfiltersysteem

bestemd voor: het met gereinigde buitenlucht creëren van een aangenaam klimaat en van overdruk, in de cabine van mobiele machines,

bestaande uit:

· stevige behuizing met stoffilter;

· geluidsarme ventilator;

· flexibele leiding;

· permanente overdrukbewaking;

· (eventueel) airco-unit;

· (eventueel) actief koolfilter met filterdoorslagdetectie.

! #*S 006 Ventilatiesysteem voor kapsalons

bestemd voor: het afzuigen van stoffen en dampen afkomstig van haarverzorgingsprodukten en het aanvoeren van zuivere lucht,

bestaande uit:

· geluidsarme afzuigvoorzieningen nabij behandelplaatsen van voldoende capaciteit;

· leidingen;

· instelvoorziening afzuig- en aanvoercapaciteit;

· voorverwarmingsvoorziening voor aan te voeren verse lucht (met warmte wisselaar).

*S 007 Cirkelzaag met schuiftafel (formaatzaag) volgens norm NEN-EN 1870-1:1999

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden op maat zagen van hout, houtachtige plaatmaterialen en kunststofplaten,

verder bestaande uit:

· afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

· (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

· (eventueel) automatische klepregeling.

*S 008 Freesmachine met één verticale as (tafelfreesmachine) volgens norm NEN-EN 848-1:1998

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden frezen van hout en houtachtige materialen,

verder bestaande uit:

· afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

· (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

· (eventueel) automatische klepregeling.

*S 009 Vlakbank met handvoeding volgens norm NEN-EN 859:1997

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden vlakken en strijken van hout en houtachtige materialen,

verder bestaande uit:

· afzuigpunt, zodanig uitgevoerd dat stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

· (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

· (eventueel) automatische klepregeling.

! #*S 010 Bronafzuiging verfmeng- en verfbereidingstafels kapsalons

bestemd voor: het afzuigen van stoffen en dampen afkomstig van haarverzorgingsprodukten en verven,

bestaande uit:

· geluidsarme afzuigvoorzieningen direct bij de bereidingstafel van voldoende capaciteit;

· leidingen;

· schakelaar afzuigvoorziening;

· instelvoorziening aanvoercapaciteit.

*S 011 Industriële stofzuiger

bestemd voor: het opzuigen en verzamelen van stof, gruis, spanen enz. en het afzuigen tijdens (machinale) bewerkingen,

bestaande uit:

· omkasting op wielen;

· ventilator, (eventueel) turbine;

· filter;

· filterzak, (eventueel) cassette;

· reinigingsset voor grof vuil (buizen, slang en mondstukken);

· voorzieningen die het geluid, gemeten volgens NEN-EN-ISO 3744: 1995, beperken tot maximaal 70 dB(A).

Toepassing:

bij hout-, steen-, metaal- en kunststofbewerking

stofzuiger met ten minste M (C) of gelijkwaardige beschermingsgraad;

bij asbestsanering

stofzuiger met ten minste H (K1) of gelijkwaardige beschermingsgraad.

*S 012 Saneringshandfreesmachine met afzuiging volgens norm NEN-EN 50144-1:1998

bestemd voor: het verwijderen en opvangen van bijvoorbeeld oude verflagen, kalk, bekistingsvoegen en het opruwen van betonvlakken,

bestaande uit:

· handfreesmachine;

· trillingsvrije freeskop;

· hardmetalen frezen;

· verstelbare afzuigkap;

· (eventueel) industriestofzuiger die voldoet aan S 011.

! *S 013 Autoruitenslijpkit

bestemd voor:het losslijpen van vastgelijmde autoruiten,

bestaande uit:

· met lucht aangedreven haakse slijper;

· gesloten diamantschijf;

· drukregelaar;

· vernevelaar(s);

· watertank;

· afschermkap.

*S 014 Verticale platenzaag volgens norm NEN-EN 1870-2:1994

bestemd voor:het onder goede arbeidsomstandigheden op maat zagen van hout, houtachtige plaatmaterialen en kunststofplaten,

verder bestaande uit:

· afzuigpunten, zodanig uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

· (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

· (eventueel) automatische klepregeling.

*S 015 Eenzijdige pennenbank met schuiftafel volgens norm NEN-EN 1218-1:1999

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden maken van houten pennen,

verder bestaande uit:

· afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

· optimale afscherming snijgereedschappen;

· (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

· (eventueel) automatische klepregeling.

#*S 016 Lak/verfmengtafel met bronafzuiging

bestemd voor: het zonder blootstelling aan schadelijke stoffen gebruiksklaar maken (mengen) van lak/verf,

bestaande uit:

· metalen onderstel;

· werkblad met aan de achterzijde een kast met afzuigopeningen;

· filter;

· aansluitleiding op een afzuigsysteem;

· (eventueel) geluidsarme ventilator.

*S 017 Oplosmiddelenfiltratie- en luchtzuiveringsunit

bestemd voor: het reinigen van met schadelijke (niet-kankerverwekkende) stoffen of gassen vervuilde lucht en voor het recirculeren van de gereinigde lucht,

bestaande uit:

· onderstel met omkasting (eventueel verrijdbaar);

· (centrale) geluidsarme ventilator;

· (eventueel) afzuigarmen

· luchtzuiveringsunit met filter(s) voor stofdeeltjes en/of actief koolfilter(s) (eventueel met voor- en na filter) voor dampen;

· regelunit voor de afzuigcapaciteit;

· teller voor aantal bedrijfsuren (noodzakelijk voor het vervangen van het actief koolfilter; eventueel signaalfunctie voor het vervangen van de filter door middel van een drukfiltersysteem of elektrochemische gasdetector);

· geluidbeperkende voorzieningen.

*S 018 Vierzijdige schaafmachine volgens norm Ontw. NEN-EN 12750:1997

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden profileren (schaven) van hout,

verder bestaande uit:

· afzuigpunten, zodanig uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

· (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

· (eventueel) automatische klepregeling.

*S 019 Vandiktebank voor eenzijdige bewerking volgens norm NEN-EN 860:1997

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden op dikte schaven van hout,

verder bestaande uit:

· afzuigpunt, zodanig uitgevoerd dat de stofemissiewaarde minder is dan 1 mg/m3 lucht;

· (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

· (eventueel) automatische klepregeling.

*S 020 Houtvezelstrooimachine

bestemd voor: het beperken van stof die vrijkomt bij het strooien van houtvezels in een kuikenverblijf,

bestaande uit:

· V-vormige container;

· aandrijfmechanisme met overbrenging;

· doseersysteem;

· verrijdbaar onderstel.

S 021 Tankmeetsysteem

bestemd voor: het via een gesloten systeem laden en lossen (van bijvoorbeeld gesmolten zwavel) in/uit tanks, zodat blootstelling aan schadelijke stoffen en/of dampen achterwege blijft,

bestaande uit:

· zender/ontvanger voor radargolven;

· interfacekast;

· industriële computer in het stuurhuis.

*S 022 Anti-stofstoomapparaat

bestemd voor: het voorkomen van stof die vrijkomt bij het verwerken en sorteren van aardappelen e.d.,

bestaande uit: verrijdbaar onderstel met geluidsarme stoomgenerator en regelunit.

*S 023 Optimaliseringsregeling op stofafzuiginstallatie

bestemd voor: het verhogen van de afzuigsnelheid op het moment dat de machines in werking zijn;

bestaande uit: mechanisch bediende kleppen en besturingsinstallatie.

#*S 024 Stofafzuiging op afvulinstallatie

bestemd voor: het afzuigen van stof dat vrijkomt bij het vullen van o.a. containers uit een afvulinstallatie,

bestaande uit:

· afzuigkap op vultrechter;

· leiding met klep voor aansluiting op bestaande afzuiginstallatie;

· (eventueel) geluidsarme ontstoffingsinstallatie met automatisch klopmechanisme en filterbewakingssysteem;

· (eventueel) absoluut of nafilter;

· (eventueel) aan- en afvoerleiding;

· (eventueel) voorafscheider.

#*S 025 Afzuiginstallatie voor bakkerijmachines

bestemd voor: het afzuigen van stof(bakbloem) dat vrijkomt bij bewerkingen in de (brood) bakkerij,

bestaande uit:

· geluidsarme ontstoffingsinstallatie met automatisch klopmechanisme en filter-bewakingssysteem;

· leidingsysteem met klep(en) en afzuigkap(en);

· (eventueel) flexibele afzuigarm(en);

· (eventueel) absoluut- of nafilter.

#*S 026 Mobiele frees- of schuurmachine met stofafzuiging

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden nat of droog frezen of schuren van muren of vloeren,

bestaande uit:

· op wielen geplaatst en verstelbaar onderstel;

· elektromotor;

· frees- of slijpkoppen;

· afzuig- en beschermkap;

· variator;

· (eventueel) industriestofzuiger die voldoet aan S 011.

S 027 Oxidatiekatalysator voor transportmiddelen met dieselmotoren

bestemd voor: het verminderen van de emissies van koolwaterstoffen en koolmonoxide van dieselmotoren van voertuigen (niet zijnde vrachtwagens of personenauto’s),

bestaande uit: katalysatorsysteem, eventueel in combinatie met roetfiltersysteem.

*S 028 Hand- en hoekstukkenreiniger

bestemd voor: het machinaal reinigen, desinfecteren en/of steriliseren van tandheelkundige hand- en hoekstukken,

bestaande uit: reiniger of combinatie van reinigers specifiek bestemd voor reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van tandheelkundige hand- en hoekstukken.

*S 029 Asfaltanalysator

bestemd voor: het extraheren van asfalt met oplosmiddelen (gechloreerde koolwaterstoffen) in asfaltlaboratoria, in een gesloten systeem (met oplosmiddelterugwinning),

bestaande uit:

· spoelkamer met zeeftrommel;

· extractiecentrifuge;

· droogsysteem;

· condensator voor afgezogen damp;

· bemonsteringsinrichting;

· bedieningskast;

· onderstel met opvangbak.

*S 030 Gesloten wassysteem voor zeefdrukramen

bestemd voor: het automatisch wassen (verwijderen van drukinkten) uit zeefdrukramen,

bestaande uit:

· gesloten ombouw met laad- en losdeur;

· reinigingsmiddelrondpomp;

· doseerinrichting;

· reinigingsmiddelreservoir;

· opvang voor vervuild reinigingsmiddel;

· aftap voor vervuild reinigingsmiddel;

· drukregelaar t.b.v. onderdruk in spoelruimte;

· raamhouders of raamtransportinrichting.

*S 031 Automatische infilmmachine

bestemd voor: het machinaal aanbrengen van vloeibare emulsie op een schoon zeefdrukraam,

bestaande uit:

· onderstel met holrakelgeleide-inrichting;

· bedieningspaneel;

· diverse holrakelsets;

· eventueel infrarooddroging.

*S 032 Tipafzuiging soldeerdamp

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden solderen, door afzuigen van soldeerdampen direct aan de tip van de soldeerbout,

bestaande uit:

· afzuigbuisje te monteren op het verwarmingselement van de soldeerbout;

· flexibele verbindingsslangen;

· aansluiting op bestaande afzuiginstallatie;

· (eventueel) vaste buizen;

· (eventueel) verbindingsstukken;

· (eventueel) geluidsarm filter- en afzuigsysteem.

! *S 033 Vatenreinigingsinstallatie

bestemd voor: het in een gesloten systeem reinigen van met chemicaliën vervuilde vaten,

bestaande uit:

· reinigingsvat;

· extern aangedreven stelsel roterende borstels;

· (eventueel) afzuiginstallatie.

! S 034 Gesloten mallen

bestemd voor: het vervaardigen van polyester produkten zonder blootstelling aan styreen,

bestaande uit: vacuümafdichtsysteem.

! #*S 035 Elektrische reinigingsinstallatie

bestemd voor: het door verhitting reinigen van metalen voorwerpen,

bestaande uit:

· frame;

· reinigingskamer;

· naverbrandingskamer;

· besturing.

! *S 036 Sterilisatiesysteem

bestemd voor: het bij lage temperatuur steriliseren van medisch instrumentarium, zonder gebruik van toxische stoffen,

bestaande uit:

· behuizing;

· sterilisatiekamer;

· vacuümpomp;

· besturings- en controlesysteem.

! *S 037 Formalineverdunningsautomaat

bestemd voor: het volautomatisch verdunnen van geconcentreerde formaline, zonder dat formalinedamp vrijkomt,

bestaande uit:

· ijkvat;

· aanmaaktank;

· aftaptank;

· pompen en kleppen.

! S 038 Ventilatieunit leesruimte

bestemd voor: de stofafvoer in sorteer- en controleruimten voor land- en tuinbouwprodukten,

bestaande uit:

· schone-luchtvoorziening;

· stofafzuigvoorziening;

· (eventueel) verwarmingsvoorziening;

· (eventueel) leescabine.

! *S 039 Inhalatievoorziening

bestemd voor: het toedienen van anesthetica zonder dat behandelaar eraan blootstaat,

bestaande uit:

· dubbelmasker;

· afzuigvoorziening;

· flexibele slangen;

· debietmeter.

! S 040 Gesloten onderhoudsvrije tractiebatterij

bestemd voor: het voortbewegen van bedrijfsmiddelen,

bestaande uit: batterijcellen in container.

! #*S 041 Elektrische wervelbedreinigingsinstallatie

bestemd voor: het door verhitting in een wervelbed, reinigen van metalen voorwerpen,

bestaande uit:

· wervelbed;

· cycloon;

· hefinstallatie;

· laadkorf;

· besturing;

· (eventueel) keramisch filter.

! #*S 042 Afzuigbank met filtering

bestemd voor: de afzuiging en neerslag van stof afkomstig van de droge bewerking van steenmaterialen,

bestaande uit:

· dichte stalen werktafel met houten werkblad;

· ingebouwd filtersysteem met pomp- en sproei-installatie ter reiniging van het filter.

! #*S 043 Stationaire afzuigwand

bestemd voor: de afzuiging en neerslag van stof afkomstig van de droge bewerking van steenmaterialen

bestaande uit:

· waterwand;

· circulatiewaterbak;

· waterpompen;

· ventilatoren.

! *S 044 Leliewortelsnijder

bestemd voor: het stofvrij met een messenbalk snijden van leliebollenwortels

bestaande uit:

· frame;

· behuizing;

· rollenset;

· messenbalk;

· vacuümzuiger;

· afvoerband.

! *S 045 Diabolosorteerder

bestemd voor: het stofvrij in verschillende eindmaten sorteren van aardappelen, witlofpennen, bollen, uien, sjalotten etc.,

bestaande uit:

frame;

· dubbele diabolosorteerketting;

· aandrijving;

· tussenelevator;

· opvoerelevator;

· (eventueel) leestafel.

! *S 046 Automatische spuitboom (spuitrobot)

bestemd voor: het gericht spuiten/toedienen van bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw,

bestaande uit:

· spuitboom;

· aandrijfmotor;

· (automatische) verplaatsingswagen);

· radiografische besturing slangenhaspel op spuitvloeistofwagen;

· slangenhaspel;

· los bedieningspaneel.

! #*S 047 Dampafzuigapparatuur

bestemd voor: het afvoeren van dampen van een ontsmettingsbad voor bollen en knollen, buiten de verwerkingsruimte,

bestaande uit:

· zuigmonden;

· transportbuizen;

· ventilator.

! *S 048 Watervernevelingsinstallatie

bestemd voor: het beperken van stofverspreiding bij het grondvrijmaken van wortelpruiken van agrarische produkten, door luchtbevochtiging

bestaande uit: watervernevelingssysteem.

2. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan lawaai

L 001 Geluidarm snijgereedschap

bestemd voor: het beperken van het geluid dat vrijkomt bij gebruik van houtbewerkingsmachines,

bestaande uit:

· vrijwel gesloten, rond draaglichaam;

· (eventueel) klemstukken en verwisselbare messen.

Het gereedschap voldoet aan het gestelde van norm NEN-EN 847-1:1997. Het is voorzien van de aanduiding MAN.

*L 002 Geluidsarme gipstrimmer met vol-diamantschijf

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden bewerken (slijpen) van gipsmodellen,

bestaande uit:

· elektromotor geplaatst in een omkasting;

· op de motoras gemonteerde steunplaat;

· vol-diamantschijf;

· afneembare met schakelaar beveiligde front-beschermkap;

· ondersteuning voor het werkstuk;

· water- toe en afvoerleiding;

· (eventueel) doseerapparaat;

Het geluid op de bedieningsplaats volgens de norm NEN-EN-ISO 11203:1996 bedraagt maximaal 74 dB(A).

! *L 003 Verstekzaag met geluidomkasting

bestemd voor: het onder verstek zagen van metalen profielen,

bestaande uit:

· verstekzaag met automatische zaagvoeding;

· volledige omkasting.

Het geluid op de bedieningsplaats, gemeten volgens de norm NEN-EN-ISO 11203:1996 bedraagt maximaal 80 dB(A).

*L 004 Hakhamer met lage vibratie

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden hakken of slopen,

bestaande uit:

· pneumatische of elektrische aandrijving, of verbrandingsmotoraandrijving;

· beitelhouder met beitel.

De gezamenlijk massa is minder dan 25 kg. Blijkens een meetrapport is het vibratieniveau ten minste 50% lager dan dat van een gangbare hakhamer.

*L 005 Geluidgedempte elektrische compressor

bestemd voor: het met weinig lawaai comprimeren van lucht (perslucht),

bestaande uit:

· door elektromotor aangedreven compressor;

· drukvat;

· geluidomkasting;

· regelunit.

Het geluid van de compressor, gemeten volgens de norm Ontw. NEN-EN 12076:1995, bedraagt maximaal 72 dB(A).

L 006 Geluidsmantel om heiblok

bestemd voor: het reduceren van geluid bij heiwerkzaamheden,

bestaande uit: geluidsmantel die (eventueel in combinatie met een speciale heimuts) het geluid - blijkens een meetrapport - met minimaal 15 dB(A) reduceert (eventueel uitgebreid met geluiddempende paalmantel).

3. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan fysieke belasting en ter bevordering van de reïntegratie

F 001 Chauffeursstoel voor bedrijfswagens

bestemd voor: het in een goede houding besturen/bedienen van voertuigen,

bestaande uit: stoel die tenminste voldoet aan de specificaties van BGZ-Wegvervoer (Kwaliteitsmerk) en de norm NEN 5518:1994.

*F 002 Verstelbare werktafel

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van werkzaamheden,

bestaande uit:

· onderstel;

· werkblad,

· verstelinrichting met bedieningsorgaan;

· (eventueel) elektrisch aangedreven;

· (eventueel) hydraulisch aangedreven;

· (eventueel) schroefspindels met slinger;

· (eventueel) voorzien van gasveren.

*F 003 Hydraulische pluklift

bestemd voor: het op goede werkhoogte plukken van champignons,

bestaande uit:

· hangend platform;

· twee hydraulische cilinders met een hydropomp;

· twee-handenbeveiligingsbediening.

*F 004 Verrijdbare bouwcirkelzaag volgens norm NEN-EN 1870-5:1996

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden en op wisselende plaatsen zagen van hout, houtachtige materialen en kunststof,

bestaande uit:

· onderstel voorzien van twee wielen en een tilbeugel om de machine met geringe krachtsinspanning te verplaatsen (hefkracht maximaal 400 N);

· tafelblad met draaibaar deel;

· van onderen werkende afkortinrichting;

· aansluitpunten voor stofafzuiging op de beschermkappen.

*F 005 Aangedreven, flexibele harmonicarollenbaan

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning, op wisselende plaatsen met variabel verloop, transporteren van goederen,

bestaande uit:

· uittrekbare (harmonica)transportbaan met rollen;

· geluidsarme en traploos instelbare aandrijving d.m.v. motorreductor;

· op geremde zwenkwielen geplaatste en in hoogte verstelbare ondersteuningen;

· verrijdbare besturingskast;

· aan/uitschakelaars en noodstoppen op baanuiteinden.

*F 006 Manipulator (positioneerder)

bestemd voor: het in een goede houding bewerken van voorwerpen door deze over twee of drie assen (x-, y- en z-as) in een gewenste positie brengen,

bestaande uit:

· kantel- en/of liftconstructie;

· (eventueel) overnameconstructie (voor veilig uit de baan overnemen en weer in de baan plaatsen van produkten).

*F 007 Pneumatisch-werkend balanceersysteem

bestemd voor: het in een goede houding met geringe fysieke inspanning tillen, verplaatsen van goederen en materialen en het plaatsen van werkstukken op een bewerkingsmachine,

bestaande uit:

· balanceerdeel met pneumatische aandrijving;

· parallellogramconstructie;

· lastopnemer;

· draag- en geleidingsconstructie voor bevestiging op de vloer of aan het plafond;

· geluidbeperkende voorzieningen.

*F 008 Mobiele telescooptransporteur

bestemd voor: het in een goede houding en met geringe fysieke inspanning horizontaal en/of onder een hoek transporteren van goederen, bijvoorbeeld diep in een oplegger of magazijn,

bestaande uit:

· op wielen geplaatst onderstel (eventueel) elektrisch aangedreven;

· uitschuifbaar en elektrisch aangedreven transportbandsysteem;

· hydraulische inrichting om de hellingshoek(en) van de transportband in te stellen.

! *F 009 Stroverdeler

bestemd voor: het automatisch ver-strooien van een pak/baal stro,

bestaande uit:

· roterende schijf met messen;

· aanvoerinrichting;

· transportrails met ophangbeugels;

· afstandsbediening.

F 010 Spraakherkenningssysteem

bestemd voor: het met mondelinge commando’s bedienen van elektrische apparatuur,

bestaande uit: microfoon/speaker, eventueel headset, draadgebonden interface of infraroodzender of radiozender (software uitgezonderd).

*F 011 Hijs- en railsysteem voor het keren van kazen in een pekelbad

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning keren van kazen in een pekelbad,

bestaande uit: hijs- en railsysteem met container.

! *F 012 Bermpaal- en vangrailmaaier

bestemd voor: het maaien van gras rond obstakels in wegbermen,

bestaande uit:

· hydraulisch systeem aangedreven door aftakas van een trekker;

· besturing vanaf bestuurdersplaats trekker;

· maaikop(pen) met aftastvoorziening.

*F 013 Opper- en bestratingsmachine

(uitgevoerd als: mini -knik, -schrank, -wiellader)

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning transporteren en plaatsen van o.a. straatstenen, tegels, trottoirbanden en putten,

bestaande uit:

· zelfrijdend onderstel met een geïnstalleerd vermogen van minder dan 25 kW;

· (eventueel) batterij- en oplaadinrichting;

· (eventueel) accessoires.

Het geluid van de machine, gemeten op de bedieningsplaats volgens de Europese richtlijn 89/514/EEG, bedraagt maximaal 85 dB(A).

F 014 Stahulp / Ergonomische kruk

bestemd voor: het ontlasten van de benen en rug op werkplekken waar langdurig wordt gestaan en zittend werk niet (altijd) kan,

bestaande uit:

· vast of inklapbaar frame op voet;

· (eventueel) zwenkwielen;

· verstelinrichting (bijvoorbeeld met gasveer);

· zitting (eventueel) met (automatische) neigingverstelling;

· (eventueel) rugleuning met (automatische) neigingverstelling.

*F 015 Chrysantenoogstmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning afknippen van chrysanten,

bestaande uit:

· op wielen geplaatst onderstel;

· elektrische aandrijving;

· accu’s;

· schaar- en knipmessen;

· bufferdeel;

· bedieningspaneel.

*F 016 Kluitenrooimachine op rupsbanden

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning rooien en verplaatsen van bomen met kluit,

bestaande uit:

· motorvoertuig op rupsbanden;

· rooiarm;

· hydraulische installatie;

· rooimessen.

*F 017 Glastransportset

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning transporteren en hijsen van ruiten op of vanaf de glasauto,

bestaande uit:

· glastransportwagen;

· glasslee;

· portaalkraan met vacuümheffer;

· loopkat.

*F 018 Opkar

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning oppakken, transporteren en weer lossen van een pakket stenen van zo’n 50 stuks,

bestaande uit:

· wagen met één wiel;

· twee handgrepen met bedieningsorganen;

· door een elektromotor aangedreven hefbordes met linkswerkende tanden;

· accu-pak.

*F 019 Glas- en vensterplaatser

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning vervoeren van ruiten en het plaatsen/verwijderen van ruiten in/uit een kozijn,

bestaande uit:

· verrijdbaar onderstel;

· opbouw;

· hefinrichting;

· vacuümpompset;

· zuigplaat.

*F 020 Gevelhefinrichting

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning omhoog hijsen van ruiten, kozijnen, zonwering enz.,

bestaande uit:

· op voetstuk geplaatste uitschuifbare mast met giek;

· handlier;

· (eventueel) afstandsteunen;

· (eventueel) laddersteunen;

· (eventueel) goothaken;

· (eventueel) optrekinrichting.

*F 021 Betonijzervlechtset

bestemd voor: het in een goede (staande) houding vlechten van betonijzer,

bestaande uit:

· patroonhouder;

· klemmechanisme;

· verstelinrichting met handvat;

· (eventueel) bindsels;

· (eventueel) elektro-hydraulische betonschaar.

F 022 Draaitafel met inmeetmal voor deuren

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning pasmaken en inhangen van deuren,

bestaande uit:

· draaitafel met vergrendelinrichting;

· inmeetmal;

· (eventueel) deurtransporteur

· (eventueel) speciale handschaafmachine volgens norm NEN-EN 50144-1:1998;

· (eventueel) speciale handzaagmachine volgens norm NEN-EN 50144-1:1998.

*F 023 Elektrische trekker/verplaatser voor bijvoorbeeld stoelen, bedden of (rol)containers

bestemd voor: het ten behoeve van verpleegkundige handelingen met geringe fysieke inspanning verplaatsen van stoelen (waarop zich een persoon bevindt), bedden of (rol)containers,

bestaande uit:

· verrijdbaar en elektrisch aangedreven onderstel;

· accu’s;

· stuurhefboom met handgrepen;

· bedieningspaneel.

*F 024 Kraancabine

bestemd voor: het creëren van goede bedieningsplaats op laad- en loskraan van o.a. rondhouttransportauto’s en mesttransportauto’s,

bestaande uit:

· geïsoleerde cabine;

· ruitenwisser, werklampen, beschermrolgordijn en plafond- ventilator;

· cabinelift;

· bedieningspaneel;

· (eventueel) verwarming;

· (eventueel) airco.

Het geluid in de cabine, gemeten volgens de norm NEN-EN-ISO 11957:1997, bedraagt maximaal 68 dB(A).

*F 025 Palletstapelaar en -ontstapelaar

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning stapelen en ontstapelen van pallets,

bestaande uit:

· tweedelige hefinrichting;

· elektrische aandrijving;

· bedieningspaneel.

F 026 Verrijdbare en kantelbare glassnijtafel

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting bewerken van spiegelglasbladen,

bestaande uit:

· tafelblad met daarin gemonteerde hefwieltjes;

· verrijdbaar onderstel;

· handbediende kantelinrichting.

! *F 027 Automatische containerwasser met kantelinrichting

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning reinigen van containerbakken voor plantenteelt,

bestaande uit:

· frame met elektrische of pneumatische wassproei-inrichting met kantelmechanisme;

· rollenbaan voor aan- en afvoer;

· (eventueel) stoominrichting.

*F 028 Hefwagen

bestemd voor: het op een goede werkhoogte brengen/houden van produkten,

bestaande uit:

· op wielen gemonteerd onderstel met duw/trekbeugel;

· hydraulisch of pneumatisch instelbaar tafelblad;

· scherm rond eventuele knelplaatsen.

*F 029 Vaste glazenwasinstallatie

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden verrichten van glazenwaswerkzaamheden,

bestaande uit: werkbak (gondel) die bevestigd is aan een hef- en hijsinrichting en geleidingssysteem.

*F 030 Snellooproldeur

bestemd voor: het openen en sluiten van een doorgang tussen een behaaglijke en een onbehaaglijke (tochtige of koude) ruimte met een snelheid van ca.1 m/s,

bestaande uit:

· elektrische aandrijving;

· wikkelbuis;

· geheel of gedeeltelijk transparant kunststof deurblad;

· deurbladgeleidingen;

· beveiliging tegen knel/botsgevaar.

*F 031 Snelloopvouwdeur

bestemd voor: het openen en sluiten van een doorgang tussen een behaaglijke en een onbehaaglijke (tochtige of koude) ruimte binnen ca. 2,5 s,

bestaande uit:

· elektrische of pneumatische aandrijving;

· ophang/vouwmechanisme;

· geheel of gedeeltelijk transparante deurbladen van soepel kunststof.

F 032 Persluchtgraaflans

bestemd voor: het zonder risico op beschadiging blootleggen van kabels en leidingen,

bestaande uit:

· met de hand te bedienen spuitlans;

· (eventueel) geluidgedempte compressor volgens L 005.

*F 033 Gereedschapslift

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting monteren en demonteren van snijgereedschap op gereedschapsassen van bewerkingsmachines,

bestaande uit:

· takelgereedschap;

· takelarm aan zuil;

· kogelschroefspil met persluchtmotor;

· bedieningspaneel.

! *F 034 Elektrische autoped

bestemd voor: het transport van één persoon,

bestaande uit:

· treeplank met elektromotor en accu;

· voorwiel en aangedreven achterwiel;

· stuur met bedieningsinrichting en remmen;

· (eventueel) een zadel met zadelstang.

*F 035 Ontstapelkantelaar

bestemd voor: het automatisch ontstapelen van pakketten,

bestaande uit:

· machineframe;

· aandrijfmechanisme;

· hef- en kantelinrichting.

*F 036 Invoersysteem

bestemd voor: het mechanisch invoeren van materiaal bij bewerkingsmachines,

bestaande uit: machineframe met transportinrichting.

*F 037 Pallettiseermachine/dépallettiseermachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning automatisch beladen/lossen van pallets,

bestaande uit:

· hef- en plaatsingsinrichting;

· besturing;

· veiligheidshekwerk.

*F 038 Mechanische blokkensteller

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning, mechanisch plaatsen van blokken of elementen,

bestaande uit: verrijdbare grijp- en hefinrichting.

*F 039 Dwarsafvoertransporteur

bestemd voor: het mechanisch afvoeren van materiaal bij bewerkingsmachines,

bestaande uit: machineframe met dwars opgestelde afvoerinrichting.

*F 040 Vaste stapelaar/ontstapelaar

bestemd voor: het mechanisch (ont)stapelen van materiaal of goederen,

bestaande uit:

· machineframe met transporteur;

· opvoerdeel;

· (eventueel) formeerdeel.

*F 041 Patiëntenlift

bestemd voor: het mechanisch tillen en verplaatsen van personen,

bestaande uit:

· verrijdbaar onderstel;

· kolom en hefarm;

· (eventueel) aan plafond bevestigde rail;

· elektrisch aangedreven hefinrichting;

· accu.

*F 042 Verrijdbare heftafel met hoekverstelling

bestemd voor: het in een goede houding onderhoud plegen aan werktuigen,

bestaande uit:

· op vier wielen geplaatst onderstel;

· in breedte en onder een hoek instelbare oprijplaten;

· hydraulische cilinder;

· handbediende pomp;

· (eventueel) elektrisch-hydraulisch bediening.

*F 043 Pallet/containerwagen

bestemd voor: het mechanisch transporteren van op pallets/containers geplaatste goederen,

bestaande uit:

· hydraulisch aangedreven meeloopbasiswerktuig;

· verbrandingsmotor;

· palletlepels met insteekwielen;

· (eventueel) grondschuif;

· (eventueel) kiepbak;

· (eventueel) eg.

*F 044 Elektrisch-verstelbare aankleedtafel

bestemd voor: het in een goede houding aan- en uitkleden van kleuters en peuters,

bestaande uit:

· in hoogte verstelbaar tafelblad;

· muurbevestigingsconstructie;

· hefinrichting met elektromotor;

· veiligheidsvoorziening tegen knellen;

· (eventueel) ombouw/aanbouw.

*F 045 Persoonslift

bestemd voor: het in een goede houding op hoogte uitvoeren van plamuur-, schuur- en spuitwerk aan carrosserieën van voertuigen.

bestaande uit:

· aan de wand bevestigde verrijdbare hefinrichting;

· horizontaal uitschuifbare arm met werkplateau;

· pneumatische aandrijvingen;

· bedieningspaneel.

*F 046 Mechanische kaassnijmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning mechanisch snijden van kaas,

bestaande uit: elektrisch aangedreven, afgeschermd mes, gevat in een op-en-neer-gaand raam.

*F 047 Elektrische hoogwerker (eventueel met inbegrip van aanhanger of te plaatsen op vrachtwagen)

bestemd voor: het in een goede houding en op hoogte verrichten van werkzaamheden,

bestaande uit:

· zwenkbaar onderstel met stempels;

· telescopische mast of schaar;

· draaibaar platform;

· (eventueel) elektromotor;

· (eventueel) aandrijving via voertuigmotor.

*F 048 Lichtgewichtportaalkraan met transportwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting plaatsen, wegnemen, laden en lossen van grafmonumenten,

bestaande uit:

· aluminium draagbalk;

· twee staanders;

· loopkat met kettingtakel;

· horizontaalversteller;

· transportwagen.

! F 049 Doorwerksysteem voor steigers

bestemd voor: het onder slechte weersomstandigheden doorwerken,

bestaande uit:

· draagconstructie;

· bespannings(afschermings)doek/zeil/folie;

· (eventueel) randkap.

! *F 050 Trekkenwanden

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning hijsen van decors in theaters,

bestaande uit:

· lierwerken met elektromotoren;

· elektronische besturing.

*F 051 Glastransportwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting uit de stelling nemen en op kantelbare glassnijtafel of glasauto plaatsen van glas,

bestaande uit:

· verrijdbaar onderstel;

· kolom met dwarsbalk voorzien van zuignappen;

· voetbediende vacuümpomp;

· hefinrichting (handlier).

*F 052 Dakbevestigingssysteem

bestemd voor: het in een goede (staande) houding bevestigen van dak-isolatiemateriaal en dakbedekking,

bestaande uit:

· verrijdbare standaard;

· verstelbare handgrepen;

· schroefmachine.

*F 053 Hefmasthoogwerker/hefschaarhoogwerker

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van specifieke onderhouds- en montagewerkzaamheden in ruimten met minimaal beschikbare vloeroppervlak,

bestaande uit:

· verrijdbaar onderstel;

· werkbak op mast of schaar gemonteerd;

· hydraulische pomp;

· cilinders;

· (eventueel) elektrische aandrijving;

· (eventueel) accu’s.

F 054 Winkelbalie met zitmogelijkheid

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van balie en/of kassawerkzaamheden,

bestaande uit: op poten gemonteerd onderstel met tafelblad en voorzien van uitsparing(en) die een juiste zithouding achter de balie mogelijk maakt.

*F 055 Elektrisch-aangedreven transportwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verplaatsen van goederen (eventueel op pallets),

bestaande uit:

· verrijdbaar en elektrisch aangedreven onderstel;

· (eventueel) met rail en bovenleiding;

· (eventueel) opbouw;

· (eventueel) hefinrichting met hefhoogte tot maximaal 1,30 m;

· (eventueel) bestuurderszitplaats.

*F 056 Papiervoerlegger

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning papier uitrollen op de vloer van een kuikenverblijf en het daarop deponeren van voer,

bestaande uit:

· trechtervormige bak;

· papierrolhouder;

· vrijloopmechanisme;

· verrijdbaar onderstel.

*F 057 Witlofopzetunit

bestemd voor: het automatisch vullen van trekbakken en rekken met wortels,

bestaande uit:

· kantelaar;

· transportbanden;

· trilvuller;

· camera;

· keerstation;

· pusher;

· richtwielen;

· ontbladerunit;

· snijunit;

· inzetunit;

· rekkenmanipulator;

· centreerunit;

· bakken transporteur;

· bestrijdingsmiddelenvoorziening;

· stapelaar.

*F 058 Groentenoogstlijn

bestemd voor: het automatisch oogsten en bewerken van groenten,

bestaande uit:

· oogstmachine;

· transportband;

· schoningslijn;

· afvoerband;

· weegtafel;

· afvoerband;

· (eventueel) transportbak;

· (eventueel) rekken;

· (eventueel) sorteerinrichting;

· (eventueel) verpakkingsinrichting;

· (eventueel) ontstapelaar;

· (eventueel) bakkentransportsysteem;

· (eventueel) rekkenmanipulator.

*F 059 Witlofspoelunit

bestemd voor: het automatisch uit de trekbak nemen van witlofwortels en reinigen van de wortels, rek en trekbak,

bestaande uit:

· uitstootunit;

· rekkenmanipulator;

· bakkenmanipulator;

· spoelstation t.b.v. rekken;

· spoelstation t.b.v. bakken;

· vijzelbak;

· elevator.

*F 060 Reachtruck met bewegingvolgende zitplaats

bestemd voor: het in ergonomisch-verantwoorde houding verrichten van hefwerkzaamheden op een vlakke en verharde vloer,

bestaande uit:

· elektrisch aangedreven basiswerktuig;

· kantelende zitplaats of cabine die het zicht op de heflast vergemakkelijkt.

*F 061 Hefplateau (schaarheftafel)

bestemd voor: het in een goede houding op juiste werkhoogte brengen en/of houden van produkten (al dan niet met pallet),

bestaande uit:

· onderstel met hefconstructie;

· platform of vork;

· onderloopbeveiliging;

· bedieningsorgaan;

· elektro-hydraulische-aandrijving;

· (eventueel) pneumatisch-hydraulische-aandrijving;

· (eventueel) neig- en draaiplatform;

· (eventueel) opbouw;

· (eventueel) kleminrichting;

· (eventueel) explosieveilige voorzieningen.

*F 062 Vacuümheffer

bestemd voor: het in een goede houding en met geringe fysieke-inspanning tillen en/of verplaatsen van goederen en materialen,

bestaande uit:

· met motor of perslucht aangedreven vacuümpomp;

· luchtslangen;

· (eventueel) vacuümslang;

· (eventueel) traversesysteem of kolom;

· (eventueel) zuigvoet;

· (eventueel) hefhulpstukken.

*F 063 Hef-kipapparaat

bestemd voor: het in een juiste positie brengen en houden van voorraadcontainers,

bestaande uit:

· onderstel;

· elektrische of hydraulische hef-kipinrichting;

· (eventueel) verrijdbaar;

· (eventueel) elektro-hydraulische aandrijving met bedieningskast.

! F 064 Handwringer

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning uitwringen van dweilen en sopdoeken,

bestaande uit:

· frame met (rubberen) rollen;

· handslinger.

F 065 Chauffeursstoel in bussen voor het openbaar vervoer (wisselende bezetting)

bestemd voor: het in goede houding besturen/bedienen van bussen,

bestaande uit: stoel die tenminste voldoet aan de specificaties van norm Ontw. NEN 5526:1999.

F 066 Chauffeurscabine in bussen voor het openbaar vervoer

bestemd voor: het uitvoeren van alle taken in een bus, in ergonomisch verantwoorde lichaamshouding,

bestaande uit: cabine die tenminste voldoet aan de specificaties van de norm Ontw. NEN 5526:1999.

F 067 Vakkenvulwagen

bestemd voor: het op de juiste hoogte neerzetten van dozen voor het vakkenvullen,

bestaande uit:

· verrijdbaar onderstel met voorraadplateau;

· in hoogte verstelbaar uitpakplateau.

*F 068 Platenlift

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning omhoog en in de juiste positie brengen van te monteren gipsplaten,

bestaande uit:

· verrijdbaar onderstel;

· telescopische mast;

· oplegconstructie;

· met de hand te bedienen hefinrichting;

· (eventueel) zijarm;

· (eventueel) venster- en glashouder.

F 069 Inschietwagen t.b.v. oven

bestemd voor: het in- en uitladen van produkten in de oven,

bestaande uit:

· voorziening in de oven;

· inschietwagen met platen en wieltjes.

*F 070 Slooprobot

bestemd voor: het met het met geringe fysieke inspanning uitvoeren van sloopwerkzaamheden met hoog gevaarsrisico,

bestaande uit:

· elektrisch aangedreven rupsvoertuig;

· robotarm en sloophamer;

· (eventueel) radiografisch bestuurd.

*F 071 Elektrisch schuurbord

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning afwerken van gestucte wanden,

bestaande uit: schuurbord met elektrische aandrijving.

*F 072 Morteltransportmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning (stofvrij) verplaatsen van droge of natte mortel van silo naar werkplek,

bestaande uit:

· spuitpomp;

· compressor die voldoet aan L 005 of aan de VAMIL-regeling;

· slang.

*F 073 Pakketteermachine voor straatstenen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning opnemen en pakketteren van straatstenen,

bestaande uit: inrichting die stenen tot een pakket samenbindt.

F 074 Montagestoel

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning (zonder knielen, hurken of bukken) uitvoeren van werkzaamheden dicht boven de grond,

bestaande uit: lage stoel op verende wieltjes, waarvan twee zwenkbaar.

*F 075 Opbouw-/montagehoogwerker voor kasconstructies

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning opbouwen en afmonteren van tuinbouwkassen,

bestaande uit:

· onderstel met rupsen en een frame met een schaarconstructie;

· werkplateau, uitgevoerd in trapvorm, uitschuifbaar tot ca. 12 m breedte;

· hekwerk op werkplateau;

· radiografische bediening;

· aandrijvingseenheid;

· (eventueel) lastkraan voor hijsen.

*F 076 Wegafzettingspylonenplaatser/opnemer

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning plaatsen en opnemen van pylonen bij wegafzettingen,

bestaande uit:

· frame met opneemwiel;

· aandrijfband;

· rail;

· lorrie.

*F 077 Fundatieplaatsingsmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning plaatsen van fundatiepalen voor kassen, geluidsschermen, vangrails, gebouwen, etc.,

bestaande uit:

· onderstel op rupsen met laserbesturing;

· hydraulisch gestuurde paalpositioneringsunit voor het opnemen en vastklemmen van palen;

· lier voor het afnemen en in positioneringsunit plaatsen van palen;

· perssysteem met cilinders die de paal in een voorgeboord gat perst (tot een door laserbesturing bepaalde diepte).

*F 078 Veerbalancer

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning gewichtloos bedienen van gereedschappen,

bestaande uit:

· ophangconstructie;

· behuizing met instelbare balansveer;

· haspel;

· kabel met bevestigingsmogelijkheid voor gereedschap.

F 079 Gootsteiger

bestemd voor: het in betere werkhouding plaatsen en vervangen van bijvoorbeeld dakplaten, dakpannen en goten,

bestaande uit: gootsteiger ter bevestiging aan bouwconstructie, met loopvlak onder de dakrand.

*F 080 Lichte kraan op aanhanger

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning hijswerkzaamheden uitvoeren, bij bijvoorbeeld dak(dekkers)werkzaamheden,

bestaande uit:

· mast met hydraulisch instelbaar giekdeel;

· hydraulisch verstelbare stempelpoten;

· motor;

· hydraulisch of elektrisch aangedreven draaikrans;

· (eventueel) aggregaat;

· kabelwindas;

· radiografische besturing voor alle bedrijfsfuncties;

· (eventueel) accessoires.

Het geluid op de bedieningsplaats bij het hoogst toelaatbare toerental bedraagt maximaal 90 dB(A)

*F081 Automatische afkortinstallatie volgens NEN-EN 1870-10:1996

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning afkorten van alle soorten en maten profielen van hout of kunststof,

bestaande uit:

· aanvoerbaan met loopwagen en opduwbuffer;

· afkortzaag voorzien van afschermhek;

· afvoerbaan;

· besturingsunit.

*F 082 Machinale vloerafwerker

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning gladmaken van pas gestorte, cement-gebonden vloeren,

bestaande uit:

· motor;

· hydrostaatpomp voor rijaandrijving;

· hydroliekpomp(en);

· assen;

· bedieningsbenodigdheden;

· ventielbesturingssysteem;

· telescooparm;

· voorzetkoppelsysteem;

· egaliseer(voorzet)inrichting.

F 083 In hoogte verstelbare opstap

bestemd voor: het op goede werkhoogte verrichten van staand werk aan werktafel, machine of lopende band,

bestaande uit: onderstel met in hoogte verstelbare opstap.

F 084 Lichtgewicht met koolstofvezel versterkte rollen en walsen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning vervangen van inkt- en vochtrollen in de grafische industrie,

bestaande uit: inkt- en/of vochtrol van composietmateriaal (met koolstofvezel versterkte epoxyhars).

*F 085 Luchtbevochtigingsinstallatie met zuiveringseenheid

bestemd voor: het regelen van de luchtvochtigheid met een luchtbevochtigingsinstallatie die - ter voorkoming van bacteriologische vervuiling - alleen gezuiverd water in een ruimte brengt,

bestaande uit:

· bevochtigingsinstallatie;

· expansievat;

· waterzuiveringseenheid.

*F 086 Mobiele container met hefbare bodem

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning met de hand uitnemen van materiaal uit een container,

bestaande uit:

· verrijdbare container met elektrisch aangedreven hefbare bodem;

· (eventueel) aansluiting op afzuigsysteem.

F 087 In hoogte verstelbare kinderstoel

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verzorgen van kinderen,

bestaande uit: verstelbare kinderstoel met verwijderbaar voorblad en hoge rugleuning.

F 088 Hefwagen voor gasflessen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verplaatsen van gasflessen op en vanaf een lasunit,

bestaande uit: steekwagen met grijparmen die flessen automatisch oppakt door middel van hefconstructie.

*F 089 Automatische belader en ontlader van lasersnijmachinewerkstukken

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning beladen en ontladen van werkstukken op een lasersnijmachine,

bestaande uit:

· casettesysteem (compact magazijn) met palletplaatsen;

· kolom met zwenkarmen - draaibaar en in hoogte verstelbaar - met vacuüm zuignappen en een hefrek;

· computerbesturing.

*F 090 Lijmmortelmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning metselen van gevelstenen met lijmmortel in plaats van specie,

bestaande uit:

· lijmmortelpistool, inclusief handgreep met afstandsbediening;

· lijmmortelmenger;

· bedieningskast (voor elektronisch mengprogramma);

· mengbak/voorraadsilo;

· hefkolom en koppelstuk;

· lijmmortelpomp voorzien van een koppeling waarop de materiaaldoorvoerslang wordt aangesloten;

· materiaaldoorvoerslang;

· lijmverdeelstuk(ken);

· lijmrekken met eventueel kopsteunen.

*F 091 Automatische eiercontainerbelader

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning plaatsen van stapels van eiertrays in een container met verschillende niveaus,

bestaande uit:

· stalen ombouw;

· in- en uitrijplateau voor respectievelijk lege en volle eiercontainers;

· motoren;

· luchtcilinders;

· sensoren;

· bedieningspaneel met noodstop.

*F 092 Hydraulische knipmachine

bestemd voor: het met geringe inspanning op maat knippen van stenen,

bestaande uit:

· accu met accubak;

· cilinder;

· handgreep;

· wiel en een zwenkwiel met rem;

· steenoplegplateau;

· hydrauliekpomp;

· vaste messen of lamellenmessen;

· bedieningsunit.

*F 093 Hefsteiger

bestemd voor: het op juiste hoogte werkzaamheden uitvoeren, waarbij zowel mensen als materieel op ideale werkhoogte worden gebracht,

bestaande uit:

· grondframe of zelfrijdend chassis;

· aandrijfmotoren;

· één of twee masten;

· platform.

*F 094 Robotmachine voor het verplaatsen van bloempotten

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verplaatsen van gevulde bloempotten ten behoeve van teelt en het sorteren op groeiresultaat,

bestaande uit:

· twee ijzeren staanders met draagbalk;

· metalen beweegbare vorken;

· bedieningspaneel;

· transportband;

· elektromotoren.

*F 095 Aanhangwagen met los- en laadsysteem

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning laden en lossen van goederen van een aanhangwagen met ingebouwd hydraulisch/elektrisch systeem (geen ’drempel’ naar laadvloer),

bestaande uit:

· aanhangwagen;

· hydraulisch/elektrisch afzet- of kantelsysteem;

· (eventueel) lier.

*F 096 Graszodensnijmachine met stapelaar

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning snijden, opwikkelen/opvouwen en stapelen van graszoden op een transportmiddel (bijvoorbeeld pallet),

bestaande uit:

· (eventueel) voertuig met hydrostatische aandrijving;

· (eventueel) door tractor getrokken/aangedreven;

· één of meer snijkoppen;

· opvoerband, opwikkelapparatuur of opvouwapparatuur;

· mechanisme om zoden in een gewenst patroon te leggen;

· mechanisme om een verzameling zoden op te nemen en naar bijvoorbeeld een pallet op een hefmast te transporteren;

· hefmast;

· palletmagazijn met een mechanisme voor automatische aanvoer van lege pallets.

*F 097 Rotatiestapelaar

bestemd voor: het met geringe inspanning oppakken, roteren en stapelen van allerlei plaatmateriaal,

bestaande uit:

· hefsysteem met vacuüm of mechanisch aangedreven grijpers;

· besturing;

· roterende kolom.

*F 098 Zelfrijdende mechanische fruitoogstmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning oogsten van fruit,

bestaande uit:

· machine met horizontale en verticale transport- en verzamelbanden;

· kistenvuller;

· kistenwagen.

! *F 099 (Kuubs)kistenvuller

bestemd voor:

a. het met geringe fysieke inspanning vullen van kisten;

b. het met geringe fysieke inspanning - en zonder beschadiging, stortkegels en hinderlijke valhoogtes - laag voor laag vullen van palletkisten

bestaande uit:

ad a.

· vulband;

· aandrijfmotoren;

· (eventueel) afloopplaat;

· toevoerband met steunpoot;

· kistentafel;

· losplaat;

· (eventueel) kistenpositioneerder.

ad b.

· frame;

· verstelbare toevoerband;

· verstelbare verticale vulband(en);

· sensoren;

· PLC-besturing;

· (eventueel) draaiplateau voor de kist.

*F 100 (Kuubs)kistenlediger

bestemd voor: het automatisch kantelen van kisten,

bestaande uit:

· hef- en kantelinrichting;

· elektromotor;

· opvulkussen;

· doseersysteem;

· bedieningsmiddel.

*F 101 Kledingtransporteur

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning horizontaal transporteren van kleerhangers met kledingstukken,

bestaande uit:

· elektrisch aangedreven transportmechanisme;

· transportketting met meenemer;

· besturingskast.

*F 102 Laadvloersysteem voor bedrijfswagens

bestemd voor: het met geringe inspanning laden en lossen,

bestaande uit:

· elektrisch of hydraulisch aangedreven vloertransporteur;

· bedieningsunit.

*F 103 Vouwplatform

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning openvouwen van een laadklep,

bestaande uit: elektrisch hydraulisch aangedreven platform met drukveren.

*F 104 Elektrische of pneumatische slanghaspel

bestemd voor: het met geringe inspanning op- en afrollen van slangen op een haspel,

bestaande uit: aangedreven haspeltrommel (met elektromotor of pneumatische motor).

*F 105 Pneumatische afstandsbediening voor aanhangwagenkoppelingen

bestemd voor: het koppelen en ontkoppelen van aanhangwagens bij vrachtwagens,

bestaande uit:

· schakelset;

· cilinderset.

*F 106 Inzamelvoertuig ten behoeve van het legen van afvalcontainers

bestemd voor: het met geringe inspanning oppakken en legen van (huisvuil)containers,

bestaande uit:

· truckchassis met grijparmbelading;

· schroefcompactor;

· container (bedienbaar vanuit de cabine).

F 107 Kunststof stempelplaten

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning plaatsen van stempelplaten,

bestaande uit: stempelplaat van polyethyleen.

F 108 Semi-automatische transmissie voor voertuigen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting koppelen en schakelen (chauffeur koppelt slechts bij stoppen en wegrijden),

bestaande uit: transmissie met geautomatiseerde bediening voor schakeling en koppeling (bediening met

hendel).

F 109 Ontkoppelingssysteem voor voertuigen

bestemd voor: het met geringe fysieke kracht koppelen en schakelen,

bestaande uit: elektronisch-pneumatische ontkoppelingsunit (bedieningsknop op versnellingspook).

F 110 Vrachtwagencabine

bestemd voor: het ergonomisch-verantwoord gebruik/besturen van vrachtwagens,

bestaande uit:

· ruime trapvormige instap;

· met hendel of pedaal verstelbare stuurkolom;

· naar beneden te zetten chauffeursstoel die voldoet aan F 001 in deze lijst;

· dode-/blinde-hoekspiegel;

· (eventueel) dode-/blinde-hoekcamerasysteem;

· (eventueel) opklapbare opstap.

F 111 Tapijtspanner

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning spannen van tapijt,

bestaande uit:

· fijne pennen die het tapijt naar voren halen;

· grove pennen die het tapijt op de plek houden;

· kniebediende hevel.

F 112 Hevelspanner

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning spannen van tapijt

bestaande uit:

· met de hand te bedienen hefboom;

· poot met pennen om het tapijt op de plaats te houden;

· uitschuifbare poot met pennen om het tapijt naar voren te halen;

· klep waarmee het tapijt achter de lat kan worden gespannen.

F 113 Opdeelbare vloerbedekkingswals

bestemd voor: het walsen van vloerbedekking, zonder dat het transport van de wals grote fysische inspanning oplevert,

bestaande uit: onderdelen van elk maximaal 23 kg die door middel van een kliksysteem in elkaar te zetten zijn.

F 114 Opklapbare muldenwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting vervoeren van tapijtrollen,

bestaande uit: verrijdbaar onderstel met inklapbare steunen.

*F 115 Volautomatische reuzelverwijderaar

bestemd voor: het volautomatisch verwijderen van de reuzellaag uit de binnenzijde van een karkas,

bestaande uit:

· bovenconstructie met frame;

· reuzelverwijderarmen, gepositioneerd door servo-aandrijving.

*F 116 Automatische wasinrichting voor rubberdoeken en tegendruk-cilinders

bestemd voor: het automatisch reinigen van rubberdoeken en tegendruk-cilinders,

bestaande uit:

· reinigingselement;

· scherm voor de programmakeuze;

· reinigingsmiddelverdeler;

· geluidsarme compressor volgens L 005.

*F 117 Automatisch drukplaatwisselsysteem

bestemd voor: het automatisch verwijderen van een oude plaat en inbrengen van een nieuwe,

bestaande uit:

· één of meer platenmagazijnen;

· automatische plaatklemmen;

· servomotoren;

· software.

*F 118 Stapelkeerder

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning draaien van stapels materiaal,

bestaande uit:

· hydraulische hefinrichting;

· platform of vork;

· draai-inrichting.

*F 119 Radijsbosmachine

bestemd voor: het automatisch bossen van radijs,

bestaande uit:

· radijsbosopneemgedeelte;

· selectie- en bindapparaat;

· opvoermechanisme;

· (eventueel) fustbewaarplaats.

*F 120 Mechanisch aangedreven zeilhaspel

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning oprollen van een (stoom)zeil,

bestaande uit: mechanisch aangedreven haspel.

F 121 Voorziening voor rolstoelgebruikers die mobiele arbeidsmiddelen voor hen toegankelijk en bestuurbaar maakt

bestemd voor: het toegankelijk maken van mobiele arbeidsmiddelen voor rolstoelen, zodanig dat de rolstoelgebruikers als volwaardig chauffeur van zulke arbeidsmiddelen kunnen fungeren,

bestaande uit: voorziening die rolstoelgebruikers in staat stelt zelfstandig plaats te nemen in mobiele arbeidsmiddelen en die hen in staat stelt deze te besturen vanuit de rolstoel.

*F 122 Kledinglift

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verticaal transporteren van trolleys met goederen/kledingstukken naar verschillende etages,

bestaande uit:

· bedieningskast;

· hefwagen;

· trolleywagen(s);

· geleidingen;

· aandrijfmechanisme voor hefwagens;

· liftschacht met beveiliging.

! *F 123 Nekknipper

bestemd voor: het volautomatisch openen van de nek van en het doorsnijden van de wervelverbinding tussen hoofd en rug van een varkenskarkas,

bestaande uit:

· frame;

· snij-unit met speciaal mes;

· elektromechanische aandrijving en computerbesturing;

· sensoren (Remote Diagnostic System).

! *F 124 Endeldarmboor

bestemd voor: het volautomatisch lossnijden van de endeldarm en het daarop droppen in een varkenskarkas,

bestaande uit:

· frame;

· snij-unit met speciaal mes en dubbel vacuümcircuit;

· elektromechanische aandrijving en computerbesturing;

· sensoren (Remote Diagnostic System).

! *F 125 Voorsnijder

bestemd voor: het volautomatisch klieven van het schaambeen in een varkenskarkas,

bestaande uit:

· single frame;

· snij-unit met speciaal mes;

· elektromechanische aandrijving en computerbesturing;

· sensoren (Remote Diagnostic System).

! *F 126 Buik- en borstopener

bestemd voor: het volautomatisch openen van de buik en het in tweeën delen van het borstbeen in een varkenskarkas,

bestaande uit:

· frame met bovenliggende bevestigingsconstructie;

· twee snij-units, één voor de buik en één voor de borst;

· elektromechanische aandrijving en computerbesturing;

· sensoren (Remote Diagnostic System).

! *F 127 Transport- en hulpmiddel voor zware wielen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning monteren of verwisselen van zware wielen,

bestaande uit: verrijdbaar raamwerk met hefinrichting.

! #*F 128 Kistenwasinstallatie

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning reinigen van (kuubs)kisten,

bestaande uit:

· rollenbaan;

· wasmachine met transportband.

! *F 129 Gewasklemsysteem

bestemd voor: het geleiden van hooggroeiende, vruchtdragende gewassen,

bestaande uit:

· metalen gewashaak;

· gewasklemmen;

· rubberen inzetstukken.

! *F 130 Magazijnsysteem

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning opbergen en uitnemen van moeilijk hanteerbaar materiaal,

bestaande uit: magazijnstelling met beweegbare vakken.

! *F 131 Koolzuurinstallatie

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning opslaan van koolzuur in een vaste, navulbare container, onder relatief lage druk (maximaal 2.106 Pa),

bestaande uit:

· container;

· leidingsysteem met vulnippel.

! *F 132 Markeringspalen- en verkeersbordenwasser

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning reinigen van wegmarkeringspalen en verkeersborden,

bestaande uit:

· wasinstallatie met beweegbare sproei- en borstelinrichting;

· watertank met verwarmingsmogelijkheid.

! *F 133 Lichte graafmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verrichten van graafwerk,

bestaande uit:

· zelfrijdend onderstel met een geïnstalleerd vermogen van minder dan 15 kW;

· zwenkbare graafarm;

· (eventueel) bestuurderszitplaats met bedieningsinrichting.

Het geluid van de machine, gemeten op de bedieningsplaats volgens de Europese richtlijn 89/514, bedraagt maximaal 85 dB(A).

! *F 134 Hefwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verplaatsen van goederen (eventueel pallets),

bestaande uit:

· met menskracht verrijdbaar onderstel;

· elektrisch aangedreven hefinrichting;

· accu.

! *F 135 Palletwikkelaar

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning wikkelen van folie of net om beladen pallets,

bestaande uit:

· draaibaar palletplateau;

· in hoogte beweegbare folie/netrolhouder;

· (eventueel) - in plaats van een draaibaar palletplateau - een rond het palletplateau roterende folie/netrolhouder.

! *F 136 Minikipwagen op rupsbanden

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning transporteren van grond, puin, hout, etc.,

bestaande uit:

· zelfrijdend onderstel met een geïnstalleerd vermogen van maximaal 10 kW;

· kipbare laadbak.

! *F 137 Mestkoppeling

bestemd voor: het snel en eenvoudig aanbrengen van een verbinding tussen mestkelder en giertank,

bestaande uit:

· twee koppeldelen;

· uitwendig bedienbare afsluiter.

! *F 138 Kooloogstmachine

bestemd voor: knielend afsnijden van kool en zittend wegleggen ervan op oogstband

bestaande uit:

· motor/aandrijving;

· hydraulisch systeem;

· kniel/ziteenheid;

· frame t.b.v. oogstband;

· rijregeling t.b.v. tractor;

· (eventueel) tuig.

! *F 139 Kraankar

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning vervoeren, plaatsen en wegnemen van grafmonumenten

bestaande uit:

· zelfrijdende kar met hoge draagkracht en groot laadvlak;

· hydraulische, draaibare kraan met hefvermogen van ca. 300 kg;

· stabiele steunen tegen omkantelen.

! *F 140 Ingaasrobot

bestemd voor: het automatisch inpakken van boomkluiten,

bestaande uit:

· hydraulische cilinders;

· PLC-besturing;

· geleidingen;

· snij-inrichting.

! *F 141 Klinknagelverwijderaar

bestemd voor: het wegfrezen van klinknagelkop en het uit het gat duwen van het klinknagelrestant,

bestaande uit:

· bevestigingseenheid;

· freeskop

· uitdrijfmechanisme.

! *F 142 Schroefmachine zonder slag-eenheid

bestemd voor: het zonder slagmechanisme aandraaien van moeren op de benodigde spanning,

bestaande uit: pneumatische of elektrische schroefmachine.

! *F 143 Schroefmachine voor wielmoeren

bestemd voor: het op operatorcommando aandraaien van wielmoeren op de vereiste spanning,

bestaande uit:

· elektrische schroefspillen;

· besturingsmechanisme;

· ergonomische ophanging.

! *F 144 Snijmachine polyamideleidingen

bestemd voor:het automatisch afsnijden van opgegeven lengtes van een rol polyamideleiding,

bestaande uit:

· afrolmechanisme;

· meetsysteem;

· snij-inrichting;

· besturingsmechanisme.

! *F 145 Momentsleutel (CNC-gestuurd)

bestemd voor: met geringe fysieke inspanning aandraaien van boutverbindingen,

bestaande uit:

· transportvoorziening/frame;

· mechanisch of elektrisch schroefgedeelte;

· elektronische besturing.

! *F 146 Motorenmontagesysteem

bestemd voor: het via elektronische besturing voortbewegen en afleveren van motoren op transportwagens,

bestaande uit:

· transportwagens met hoogte- en verdraaiingsinrichting;

· elektronische besturing;

· contacten in werkvloer en spanningsrails.

! *F 147 Automatische kleppensteller

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning stellen van motorkleppen,

bestaande uit:

· schroefgedeelte;

· elektronische besturing;

· produktopnemer.

! F 148 Teeltgotensysteem

bestemd voor: het op wisselende werkhoogte plaatsen van plantenteeltgoten,

bestaande uit:

· stalen goten;

· ophanghaken;

· schroefdraadwartels.

! #*F 149 Silo-installatie bakkerijgrondstoffen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning aanvoeren en opslaan van bakkerijgrondstoffen,

bestaande uit:

· silo van roestvrij staal;

· uitdraagbodem met trilmechaniek;

· ondersteuningsframe met rubberen dempers;

· elektronische inhoudsmeting;

· weegschaal;

· leidingenstelsel;

· (eventueel) deksel met aspiratiesysteem.

! *F 150 Elektromechanische spoorrailwisselsteller (Local Powered Moving Machine)

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning omleggen van wisseltongen,

bestaande uit:

· behuizing;

· elektrische bediening/aandrijving;

· mechanische overbrenging met kruk-sleufmechanisme;

· stangenset.

! *F 151 Automatische bakken(ont)stapelaar

bestemd voor: het mechanisch (ont)stapelen van (pallets met) bakken,

bestaande uit:

· opdrukmechanisme of (ont)stapelsysteem;

· (eventueel) wegzetsysteem en elektronisch regelsysteem;

· (eventueel) transportbanen.

! *F 152 Beweegbare melkputvloer

bestemd voor: het op de ideale werkhoogte brengen van de melker,

bestaande uit:

· loopplateau;

· hoogteverstellingsmechanisme;

· geleidingsmechanisme;

· ophangconstructie.

! *F 153 Stokkenuitzetvoorziening op plantmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning zetten van (tonkin)stokken tijdens het planten van bomen,

bestaande uit: in bomenplantmachine ingebouwde stokkenzetter.

! *F 154 Automatiseringsvoorziening grupstal

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning melken en verzorgen van dieren,

bestaande uit:

· railsysteem;

· automatisch krachtvoerverstrekkingssysteem (rails, voerlorrie, vul- en laadstation);

· automatisch koeherkenningssysteem (antennes en transponders);

· afname-apparatuur (melkstroomindicator, aandrijving,en bedieningspaneel);

· automatisch vastzetsysteem.

! *F 155 Wied-, plant- of gewasverzorgingswagen(werktuig)

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning dicht op het maaiveld verrichten van agrarische werkzaamheden,

bestaande uit:

· (zelfrijdend) onderstel;

· (eventueel) zonnescherm;

· (eventueel) wiedwerktuig met stretchers;

· (eventueel) plantwerktuig met op het frame verstelbare stoeltjes en voetsteunen;

· (eventueel) gewasverzorgingswerktuig met op het frame verstelbare stoeltjes en voetsteunen.

! *F 156 Elektrische wiellader

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning laden, lossen en transporteren van materialen,

bestaande uit:

· elektrisch aangedreven onderstel op vier wielen;

· accu’s;

· (eventueel) laadapparatuur;

· (eventueel) hulpstukken.

! *F 157 Onderhoudslift windturbine

bestemd voor: het verticaal verplaatsen van mensen en goederen in windturbinemast,

bestaande uit:

· vaste liftinstallatie;

· ophangconstructie;

· geleidingsconstructie.

! *F 158 Machinistenlift voor torenkraan

bestemd voor: het brengen van de torenkraanmachinist naar zijn bedieningscabine,

bestaande uit:

· liftinstallatie;

· ophangconstructie met boven- en onderbordes;

· geleidingsconstructie.

! *F 159 Stek-, teelt-, transport- en plantsysteem voor chrysanten

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning kweken en planten van chrysantstekken,

bestaande uit:

· containers;

· containertransportsysteem (door de lucht);

· plantkar.

! *F 160 Tulpenbolplantmachine

bestemd voor: het sorteren, oriënteren en plaatsen van tulpenbollen,

bestaande uit:

· bolkamer;

· bolpakker;

· grippers;

· aandrijving;

· elektronica.

! *F 161 Ontkoppelingssysteem motorvoertuigen

bestemd voor: het in beweging brengen van een voertuig zonder het koppelingspedaal in te trappen,

bestaande uit:

· ontkoppelmechaniek;

· bedieningsknop op schakelpook.

! *F 162 Hydraulische hoefverzorgingsbox

bestemd voor: de hoefverzorging van (rund)vee

bestaande uit:

· box;

· hydraulische pootoptilconstructie.

! *F 163 Doorschuifvaatwasser

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning reinigen van vuile vaat,

bestaande uit:

· onder druk werkende dubbelwandige vaatwasmachine;

· dubbelwandige bovenkap.

! F 164 Aluminium ondersteuningssysteem

bestemd voor: het ondersteunen van in aanbouw zijnde constructies,

bestaande uit:

· aluminium staanders/stempels;

· aluminium ramen;

· aluminium spindels.

! *F 165 Rem-rijssysteem

bestemd voor: het onderbreken van het rijsproces van deegwaren,

bestaande uit:

· geïsoleerde rem-rijskast;

· koel- en verwarmingsinstallatie;

· elektrische stoombevochtigingsinstallatie;

· elektrotechnische installatie en computerbesturing.

! F 166 Windscherm

bestemd voor: het breken van wind voor toegangsdeuren van winkels,

bestaande uit:

· in bodem verankerde staanders;

· verticaal opgestelde gaaspanelen;

· (eventueel) stabiliteitsconstructie;

· (eventueel) spoilers op deuropening.

! F 167 Stabilisatiesysteem heftrucks

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verbeteren van de rijkwaliteit en rijstabiliteit van heftrucks,

bestaande uit: elektronisch-hydraulisch stabiliteitssysteem met actieve achterasstabilisatie, mastfunctiebesturing en stuursynchronisatie.