Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Gerechtshof AmsterdamStaatscourant 1999, 230 pagina 12Overig

Verlenging en wijziging besluit BOA parkeercontroleurs gemeente Haarlem

17 november 1999

Nr. 99/6025-7889/1

Asd

Het College van procureurs-generaal;

Gelezen het verzoek van de gemeente Haarlem, d.d. 29 juni 1999 en de ter zake ontvangen inlichtingen en adviezen van respectievelijk de Hoofdofficier van Justitie te Haarlem, d.d. 25 oktober 1999 en de Korpschef van de regiopolitie Kennemerland d.d. 11 augustus 1999;

Gelet op het besluit van de Minister van Justitie van 18 januari 1995, nr. 477613/595/NE en de daaropvolgende wijzigings- en mandaatbesluiten;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel I

De geldigheid van het Besluit BOA parkeercontroleurs gemeente Haarlem, nr. 96/6025-7889/Asd, d.d. 26-1-1996, te verlengen met 5 jaar volgend op de hierna onder artikel III aangegeven datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel II

Het Besluit BOA parkeercontroleurs gemeente Haarlem, nr. 96/6025-7889/Asd, d.d. 26 januari 1996, wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4, tweede lid, wordt het getal ’35’ vervangen door: 60.

Het in artikel 11 vermelde kenmerk en de datering van voormeld besluit, te weten 96/6025-7889, d.d. 26 januari 1996, wordt vervangen door: 99/6025-7889/1 Asd, d.d. 17 november 1999.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.


’s-Gravenhage, 17 november 1999.
De Minister van Justitie,
namens de Minister,
de voorzitter van het College van procureurs-generaal,
J.Z. de Wijkerslooth.