Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 1999, 216 pagina 7Overig

Vaststellingsbesluiten selectielijsten

Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing (EZ)

3 augustus 1999

R&B/OSTA/99/850

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 31 maart 1999, nr. arc-99.205/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken op het beleidsterrein ’brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing’ over de periode vanaf 1952, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.


De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De Algemene Rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Economische Zaken,
namens deze,
Het Hoofd Documentaire Informatievoorziening,
R. Boelens.

De in dit Besluit bedoelde bijlage, de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken op het beleidsterrein ’brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing over de periode vanaf 1952, ligt voor de periode van 9 november 1999 tot 6 januari 2000 ter kennisneming bij de bibliotheek van het Ministerie van OCenW en het Ministerie van Economische Zaken, evenals bij de informatiebalie in de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief.