Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 1999, 132 pagina 12Besluiten van algemene strekking

Aanwijzingsbesluit toezichthouders zorgverzekeringen 1999

De Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie, heeft, gelet op artikel 1u, derde lid van de Ziekenfondswet, in haar vergadering van 1 juli 1999 besloten:

Artikel 1

De navolgende personen, in dienst van het College voor zorgverzekeringen en werkzaam ten behoeve van de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie, worden aangewezen als ambtenaren die belast zijn met het uitvoeren van het toezicht:

1. W.N. van den Akker, geboren 23 november 1945, wonende te Amersfoort;

2. drs. H.H. Berendsen RA, geboren 8 februari 1951, wonende te Alkmaar;

3. B. Dankelschijn, geboren 27 januari 1946, wonende te Hilversum;

4. B.J.L. Degenhart RA, geboren 17 juli 1945, wonende te Woerden;

5. H.J.H. Goorhuis, geboren 13 juli 1947, wonende te Weerselo;

6. F.N.M. Halleen, geboren 13 juli 1944, wonende te Hattum;

7. dr. M.E. Homan, geboren 8 mei 1958, wonende te Voorhout;

8. H.L. Jansen, geboren 15 februari 1946, wonende te Hoofddorp;

9. H.J. Koek, geboren 29 mei 1973, wonende te Kampen;

10. drs. I.W. Komrij RA, geboren 13 november 1962, wonende te Bodegraven;

11. A.F.M.J. Ligtenberg, geboren 7 augustus 1952, wonende te Dongen;

12. J.H. Lips, geboren 20 maart 1956, wonende te Schiedam;

13. drs. M.A. Maaten, geboren 28 mei 1972, wonende te Amstelveen;

14. H. Mooij, geboren 19 januari 1949, wonende te Zwolle;

15. C.T.A. Olgers, geboren 22 april 1945, wonende te Bergeijk;

16. R.G. van Ringelestijn, geboren 16 september 1947, wonende te Zwolle;

17. drs. R. Roos, geboren 30 september 1968, wonende te Koog aan de Zaan;

18. A.M. Rotman AA, geboren 23 februari 1963, wonende te ’s-Hertogenbosch;

19. H.H. Schipper, geboren 6 februari 1946, wonende te Dalfsen;

20. R.W. Treffers, geboren 22 februari 1948, wonende te Purmerend;

21. J. Wesdorp, geboren 17 maart 1948, wonende te Maarssenbroek;

22. F.W. Westerveld, geboren 16 november 1945, wonende te Amsterdam;

23. H. Wierbos, geboren 13 november 1949, wonende te Zuidwolde.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1999.


B.J.L. Degenhart, directeur toezicht Zorgverzekeringen.
W. van Voorden, voorzitter Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie.

Toelichting

Bij de Wet van 27 maart 1999 (Stb.1999, 185) worden onder meer de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gewijzigd. Bij de wijziging van deze wetten, die met ingang van 1 juli 1999 in werking is getreden, is de Ziekenfondsraad vervangen door het College voor zorgverzekeringen en is verder op wetsniveau voorzien in een toezichtcommissie bij het college, genaamd: Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie. De leden van de commissie worden evenals de leden van het college door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd. Krachtens het nieuwe artikel 1u, tweede lid van de Ziekenfondswet is de commissie belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Ziekenfondswet door de ziekenfondsen en de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet financiering volksverzekeringen door de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars en de uitvoerende organen, alsmede op het functioneren van de genoemde organisaties.

Ingevolge het derde lid van genoemd artikel wijst de commissie de ambtenaren aan die belast zijn met het toezicht, dat wil zeggen: de commissie wijst voor haar toezichtsterrein de ambtenaren aan die als zogenaamde toezichthouders fungeren in de zin van Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het onderhavige besluit strekt tot aanwijzing van die ambtenaren.