Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 1999, 119 pagina 5Besluiten van algemene strekking

Wijziging Warenwetregeling Dioxineverontreiniging levensmiddelen

25 juni 1999

GZB/VVB/99.2941

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op beschikking nr. 1999/419/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1999 tot wijziging van de beschikkingen 1999/363/EG en 1999/389/EG inzake beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van bepaalde producten (PbEG L 159, alsmede op artikel 15 juncto artikel 4, eerste lid, artikel 9, en artikel 13, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel I

De Warenwetregeling Dioxineveront-reiniging levensmiddelen1 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. beschikking 1999/363/EG: beschikking nr. 1999/363/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde dierlijke producten (PbEG L 141);

b. beschikking 1999/389/EG: beschikking nr. 1999/389/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde van runderen en varkens verkregen producten en houdende intrekking van beschikking 1999/368/EG (PbEG L 147);

c. andere EG-beschikking: een krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap met betrekking tot eet- of drinkwaren tot stand gekomen beschikking die in het belang van de volksgezondheid regels stelt ten aanzien van de verhandeling van andere eet- of drinkwaren die besmet kunnen zijn met dioxine dan bedoeld onder d, 1° en 2°;

d. mogelijk met dioxine besmette eet- of drinkwaren:

1° eet- of drinkwaren die zijn verkregen van als huisdier gehouden pluimvee dat in België is opgefokt tussen 15 januari 1999 en 1 juni 1999 op bedrijven waarvoor de Belgische autoriteiten beperkende maatregelen hebben vastgesteld, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder A, van beschikking 1999/363/EG;

2° eet- of drinkwaren die zijn verkregen van runderen en varkens die in België zijn gehouden in de periode sedert 15 januari 1999 op bedrijven waarvoor de Belgische autoriteiten beperkende maatregelen hebben vastgesteld, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder A, van beschikking 1999/389/EG; of

3° andere eet- of drinkwaren die bij een andere EG-beschikking zijn aangewezen als verontreinigd of mogelijk verontreinigd met dioxine;

met uitzondering van eet- of drinkwaren ten aanzien waarvan uit de resultaten van analyses blijkt dat die waren niet verontreinigd zijn met dioxine.

B

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

Mogelijk met dioxine besmette eet- of drinkwaren worden uitsluitend:

a. verhandeld ter aflevering aan een afvalverbrandingsinstallatie; of

b. buiten Nederlands grondgebied gebracht naar België met inachtneming van de desbetreffende voorschriften in:

1° beschikking 1999/363/EG;

2° beschikking 1999/389/EG; of

3° de ter zake in een andere EG-beschikking gestelde voorschriften;

voor zover de waar afkomstig is uit of van oorsprong is uit België.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers.

1 Stcrt. 104.

Toelichting

Op 4 juni 1999 is gepubliceerd beschikking nr. 1999/363/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde dierlijke producten (PbEG L 141), verder te noemen: beschikking 1999/363/EG. Ter uitvoering van beschikking 1999/363/EG is met het oog op de bescherming van de volksgezondheid vastgesteld de Warenwet-regeling Dioxineverontreiniging levensmiddelen. Die regeling is zodanig opgezet dat ook eventuele wijzigingen van beschikking 1999/363/EG, alsmede vergelijkbare toekomstige EG-beschikkingen, direct na publicatie van toepassing zijn in Nederland.

Beschikking 1999/363/EG is inmiddels enkele keren gewijzigd, terwijl door de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter zake ook andere beschikkingen zijn vastgesteld. Dit laatste betreft met name beschikking nr. 1999/389/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde van runderen en varkens verkregen producten en houdende intrekking van beschikking 1999/368/EG (PbEG L 147), verder te noemen: beschikking 1999/389/EG.

Bij deze regeling wordt de Waren-wetregeling Dioxineverontreiniging levensmiddelen aangepast aan de huidige stand van zaken. Onder bepaalde in beschikking 1999/363/EG onderscheidenlijk beschikking 1999/389/EG bedoelde omstandigheden is het nu toegestaan uit België afkomstige, mogelijk met dioxine verontreinigde eet- of drinkwaren, terug te sturen naar België.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers.