Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 1999, 112 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Regeling invoer laag-risico-materiaal afkomstig uit België

16 juni 1999

GZB/VVB 992762

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op Beschikking 1999/363/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde dierlijke producten (PbEG L 141), Beschikking 1999/389/ EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde van runderen en varkens verkregen producten (PbEG L 147), Beschikking 1999/390/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 juni tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde dierlijke producten en tot wijziging van Beschikking 1999/363/EG en Beschikking 1999/389/EG, alsmede op artikel 4b, eerste lid, van de Destructiewet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder Beschikking 1999/390/EG: Beschikking 1999/390/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde dierlijke producten en tot wijziging van Beschikking 1999/363/EG en Beschikking 1999/389/EG.

Artikel 2

Het is verboden laag-risico-materiaal dat afkomstig is uit België in Nederland te brengen, anders dan met inachtneming van de bij deze regeling gestelde voorschriften.

Artikel 3

Laag-risico-materiaal afkomstig uit België wordt uitsluitend aangeboden ter verwerking in een verwerkingsbedrijf voor hoog-risico-materiaal wanneer uit een officiële door de Belgische bevoegde autoriteit ondertekende verklaring, opgesteld overeenkomstig Beschikking 1999/390 EG, blijkt:

a. dat het laag-risico-materiaal afkomstig is van dieren die zijn gehouden op bedrijven waarvoor door de Belgische autoriteiten geen beperkende maatregelen zijn vastgesteld, of

b. dat uit resultaten van analyses is gebleken dat het laag-risico-materiaal niet verontreinigd is met dioxine.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling invoer laag-risico-materiaal afkomstig uit België.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers.

Toelichting

Recentelijk is bekend geworden dat in België zware dioxineverontreiniging van mengvoeder heeft plaatsgevonden. Om die reden zijn Beschikking 1999/363/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde dierlijke producten (PbEG L 141), Beschikking 1999/389/ EG van de Commissie van Europese Gemeenschappen van 11 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde van runderen en varkens verkregen producten (PbEG L 147), alsmede Beschikking 1999/390/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 juni tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde dierlijke producten en tot wijziging van Beschikking 1999/363/EG en Beschikking 1999/389/EG vastgesteld. Eieren, kippen-, varkens- en rundvlees en daarvan afgeleide producten afkomstig uit België, waarvan niet zeker is dat het materiaal vrij is van dioxine zijn deswege uit de handel genomen en worden vernietigd. Voor dode dieren, slachtafvallen en dioxinehoudende producten betekent dit dat het materiaal eerst gedestrueerd wordt in een verwerkingsbedrijf voor hoog-risico-materiaal en dat het halfproduct vervolgens wordt verbrand in een verbrandingsinstallatie. Inmiddels is gebleken dat de destructiecapaciteit in België ontoereikend is om al het mogelijk met dioxine verontreinigde materiaal te verwerken. Deswege heeft de Belgische overheid de Nederlandse overheid om toestemming gevraagd om laag-risico-materiaal zonder dioxineverontreiniging in Nederland te mogen verwerken in een verwerkingsbedrijf voor hoog-risico-materiaal, teneinde aldus de binnenlandse Belgische destructiecapaciteit te vergroten. Op dit verzoek is besloten dat laag-risico-materiaal afkomstig uit België dat is verkregen van dieren die zijn gehouden op bedrijven waarvoor door de Belgische autoriteiten geen beperkende maatregelen zijn vastgesteld of waarvan uit resultaten van analyses blijkt dat de producten niet verontreinigd zijn met dioxine, in Nederland toe te laten, onder de voorwaarde dat het materiaal wordt aangeboden ter verwerking in een verwerkingsbedrijf voor hoog-risico- materiaal. In zowel België als in Nederland zullen hiertoe controles plaatsvinden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers.