Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 1999, 104 pagina 4Overig

Maatregelen Belgische vee- en pluimveeproducten

4 juni 1999

Nr. TRCJZ/1999/5859

Directie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 9, eerte lid, van Richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395) artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224) en gelet op artikel 68 van de Veewet, artikel 99 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 19 juncto 13 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel I

Aan artikel 2.22 van de Regeling handel levende dieren en levende producten1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Het eerste lid is niet van toepassing op vee, niet zijnde paarden niet bestemd voor de slacht, afkomstig uit België.

Artikel II

De Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen 1985 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2, eerste lid, wordt een onderdeel toegevoegd:

y. het vlees mag niet afkomstig zijn van vee, afkomstig uit België.

B

Aan artikel 3 wordt een onderdeel toegevoegd:

q. het vlees mag niet afkomstig zijn van vee, afkomstig uit België.

Artikel III

Het is verboden producten verkregen van of uit vee of pluimvee dat afkomstig is uit België, in Nederland te brengen.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 juni 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
G.H. Faber.

1 Laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 25 mei 1999, Stcrt. 96.

Toelichting

Onlangs is bekend geworden dat in België met dioxine verontreinigd vet is verwerkt in veevoeder. Dit verontreinigde veevoeder is vervolgens afgezet ter voedering op een aantal veehouderijen in België. Onderhavige maatregel strekt ertoe - hangende nader onderzoek naar de aanwezigheid van eventuele verontreiniging van vlees en/of vet van varkens of runderen met dioxine en mede in overweging genomen de onduidelijkheid over de vraag aan welke dieren in België mogelijk verontreinigd veevoeder is vervoederd - te voorkomen dat Belgisch vee, met uitzondering van paarden die niet voor de slacht bestemd zijn, in Nederland wordt gebracht.

Tevens wordt met deze regeling voorlopig alle vlees afkomstig van Belgisch vee ten behoeve van de export afgekeurd. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft heden de afkeuring van vlees afkomstig van Belgisch vee, voor zover bestemd voor de Nederlandse markt, geregeld op basis van het op de Vleeskeuringswet gebaseerde Keuringsregulatief 1994.

Tenslotte wordt met de onderhavige regeling ook de invoer van producten die verkregen zijn van of uit vee of pluimvee dat uit België afkomstig is, tot nader order verboden.

Uit oogpunt van dier- en volksgezondheid is het noodzakelijk dat deze maatregel met onmiddellijke ingang in werking treedt. Deze regeling voorziet daarin.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber.