Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie AutoriteitStaatscourant 1998, 245 pagina 6Besluiten van algemene strekking

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA

december 1998/OPTA/J/98

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie,

Gelet op artikel 14b, eerste lid, van de Postwet en artikel 15, derde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel I

Met het toezicht bedoeld in artikel 14b, eerste lid, van de Postwet en artikel 15, derde lid, van de Telecommunicatiewet zijn belast de ambtenaren van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, die zijn aangewezen in de bijlage behorend bij dit besluit.

Artikel II

Het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA (Stcrt. 1998, nr. 46) wordt ingetrokken.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA.

Deze regeling zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.


Het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
namens het college,
de secretaris van het college,
H.C. Bakker.

Bijlage

Als toezichthoudende ambtenaren als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, van de Postwet en artikel 15, derde lid, van de Telecommunicatiewet worden aangewezen, binnen de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, de volgende personen:

Bij de afdeling eindgebruikersmarkt:

R.P van Eijl, hoofd van de afdeling eindgebruikersmarkt

H.J.M. Joosten, coördinator van de cluster telefonie en post en tevens plaatsvervangend hoofd van de afdeling eindgebruikersmarkt

H.W. Posthoorn, coördinator van de cluster huurlijnen, mobiel, privacy en universele dienstverlening bij de afdeling eindgebruikersmarkt

K. Noorlag, senior adviseur eindgebruikersmarkt

R.R. Mayland, senior medewerker/accountant eindgebruikersmarkt

P.J. Dessing, adviseur eindgebruikersmarkt

I.M.A van der Hart, adviseur eindgebruikersmarkt

E. van Geest, adviseur eindgebruikersmarkt

M.B. de Nijs, adviseur eindgebruikersmarkt

J.C. Buis, adviseur eindgebruikersmarkt

L.E.G. Korsten, adviseur eindgebruikersmarkt

Bij de afdeling interconnectie en bijzondere toegang

B.Y. Hilberts, technisch specialist bij de afdeling interconnectie en bijzondere toegang

C.M.I. Cramer, senior adviseur interconnectie

W.G.J. Penris, senior adviseur interconnectie

J.C. Fischer, specialist interconnectie

M.G.J. Meijers, specialist interconnectie

J.H.N. Broeders, adviseur interconnectie

W.G.B.M. de Natris, adviseur inter-connectie

Bij de afdeling nummers en registraties

R. Poelstra, hoofd van de afdeling nummers en registraties

R.N. Brummelkamp, senior adviseur bij de cluster nummer- en registratievraagstukken en tevens plaatsvervangend hoofd van de afdeling nummers en registraties

M. Middendorp, hoofd van het bureau nummeruitgifte en registratieverlening

M. Klijn, senior adviseur bij de cluster nummer- en registratievraagstukken

I.E.M. Verheijen, adviseur bij de cluster nummer- en registratievraagstukken

A.J. Woutersen, bedrijfskundig analist bij de cluster nummer- en registratievraagstukken

L.T.M.H. van der Linden, adviseur bij het bureau nummeruitgifte en registratieverlening