Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 1998, 244 pagina 21Besluiten van algemene strekking

Wijziging Verplaatsingskostenregeling 1989

15 december 1998

Nr. AD1998/U58342

Directie Personeelsmanagement Rijksdienst

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op het Verplaatsingskostenbesluit 1989;

Besluit:

Artikel I

In de Verplaatsingskostenregeling 19891 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. In artikel 11, eerste lid, worden de bedragen van f 197,00 en f 92,25 gesteld op onderscheidenlijk f 201,00 en f 94,75 per maand.

B. In artikel 11, derde lid, wordt het bedrag van f 312,75 gesteld op f 322,00.

C. In artikel 12, eerste lid, wordt het bedrag van f 471,75 gesteld op f 485,00.

D. In artikel 12, tweede lid, wordt de daarin opgenomen tabel vervangen door de volgende tabel:

stcrt-1998-244-p21-SC16846-1.gifstcrt-1998-244-p21-SC16846-2.gif

E. In artikel 16a, tweede lid, worden de percentages van 1,8 en 0,9 respectievelijk het bedrag van f 95.100,00 gesteld op 1,6 en 0,8 respectievelijk op f 97.400,00.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de directeur-generaal Management en Personeelsbeleid,
A.H.C. Annink.

1 Regeling van 20 oktober 1989 (Stcrt. 212) laatstelijk gewijzigd bij regeling van 12 december 1997 (Stcrt. 246).