Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)Staatscourant 1998, 205 pagina 5Overig

Mededelingen op grond van artikel 37, vijfde lid, Mededingingswet

Zaaknummer: 967/Dumeco ‐ Peerbooms

In Staatscourant 131 van 15 juli 1998 is mededeling gedaan van de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Dumeco B.V. voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Holding Peerbooms B.V..

Op 23 oktober 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit besloten dat voor het tot stand brengen van de hierboven genoemde concentratie geen vergunning is vereist. Dit besluit (NMa-967/17.B88) is aan de meldende partijen op 23 oktober 1998 bekend gemaakt.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.


De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit,
Voor deze:
R.J.P. Jansen, hoofd Concentratiecontrole.