Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KiesraadStaatscourant 1998, 201 pagina 6Centraal Stembureau

Inschrijving aanduiding politieke groepering

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Groningen heeft in zijn vergadering van 14 oktober 1998 op grond van artikel G 2 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van provinciale staten te registreren onder nummer 1 de aanduiding: OPPG.

2. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Groningen beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin de beschikking is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).