Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Korps landelijke politiedienstenStaatscourant 1998, 137 pagina 8Overig

Privacyreglementen politieregisters

Reglement landelijk politieregister OPS

De Minister van Justitie, handelend als korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters;

handelend na overleg met het bevoegd gezag;

gezien het advies van de Registratiekamer ingevolge artikel 5, derde lid, en artikel 21, derde lid, van de Wet politieregisters;

Besluit:

vast te stellen het privacyreglement voor het landelijk politieregister OPS.

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. de Wpolr: de Wet politieregisters;

b. het Bpolr: het Besluit politieregisters;

c. beheerder: de Minister van Justitie, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten;

d. registerbeheerder: de korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

e. functioneel registerbeheerder: het hoofd van de divisie Centrale Recherche Informatie;

f. gegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

g. verstrekken van gegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

h. gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

i. signalering: een in verband met de uitvoering van de politietaak noodzakelijke kennisgeving over een persoon of goed;

j. signalerende instanties: de instanties die in de bijlage van dit reglement zijn genoemd als bevoegd tot het signaleren van personen en/of goederen;

k. deelnemende instanties: de instanties die bevoegd zijn tot het langs geautomatiseerde weg rechtstreekse toegang hebben tot het register met het oog op raadpleging daarvan;

l. het register: het landelijk politieregister OPS.

Artikel 2 Doel

1. Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 mogelijk te maken voor zover het betreft:

a. de identificatie, verificatie en bejegening van gesignaleerde personen en de identificatie en verificatie van gesignaleerde goederen;

b. de juiste uitvoering van de met de signalering verbonden taakopdracht.

2. Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3 Werking

1. Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd.

2. Het register wordt gevoerd en is rechtstreeks toegankelijk bij de divisie Centrale Recherche Informatie. Verder is het geautomatiseerde gedeelte van het register rechtstreeks toegankelijk bij de deelnemende instanties die genoemd zijn de bijlage bij dit reglement. Deze bijlage maakt deel uit van het reglement.

Artikel 4 Beheer

1. De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder en de registerbeheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de Wpolr, het Bpolr en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

2. De functioneel registerbeheerder wijst bij schriftelijk besluit (een) functionaris(sen) aan die belast is (zijn) met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

3. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de functioneel registerbeheerder zijn de signalerende instanties verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, de rechtmatigheid van de opname en de handhaving in dan wel de verwijdering uit het register van de door hen aangeleverde gegevens overeenkomstig het reglement.

4. Voor alle in het register opgenomen gegevens is uit het register af te leiden welke signalerende instantie deze gegevens heeft aangeleverd.

Artikel 5 Inhoud van het register; categorieën personen

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

1. personen ten aanzien van wie door een signalerende instantie een verzoek tot opsporing, dan wel opsporing en aanhouding, is gedaan:

a. wegens verdenking van enig strafbaar feit;

b. in verband met een onderzoek naar enig strafbaar feit;

c. ter fine van uitlevering;

d. ter uitvoering van een rechterlijke beslissing;

e. ter inning van een onherroepelijk geworden administratieve sanctie, opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 1989, 300);

f. ter uitreiking van een gerechtelijk schrijven;

g. voor terugbrenging onder het wettig over hen gestelde gezag of toezicht;

h. voor terugbrenging in de inrichting waarin zij krachtens een rechterlijke beslissing zijn geplaatst;

i. wegens vermissing;

j. Wegens het niet nakomen van een krachtens rechterlijke uitspraak op hen rustende onderhoudsplicht;

k. ter inhouding van hun paspoort.

2. personen die als verdachte betrokken zijn, of naar redelijkerwijs kan worden vermoed betrokken zullen zijn bij misdrijven die - gezien hun ernst of frequentie dan wel het georganiseerde verband waarin zij worden gepleegd - een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren, met vermelding van het doel van de signalering.

Artikel 6 Inhoud van het register; soorten gegevens

1. Omtrent de in artikel 5 genoemde personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

a. personalia, bestaande uit: naam, voornamen, geboortedatum dan wel een schatting van het geboortejaar indien de geboortedatum onbekend is, geboorteplaats, geboorteland, woonplaats en -land, adres en postcode, nationaliteit en geslacht;

b. alias of valse naam, alsmede een aanduiding dat de echtheid van de opgenomen naam zeker of onzeker is.

2. Omtrent een signalering worden in het register de volgende gegevens opgenomen:

a. signalerende instantie;

b. aard van de signalering en administratieve aanduidingen;

c. status van de signalering;

d. gebied waarin de signalering van kracht is;

e. datum waarop de signalering van kracht is geworden;

f. de expiratietermijn;

g. verlangde maatregel of ambtshandeling;

h. grond voor die maatregel of ambtshandeling;

i. rappel indicatie;

j. indien verband houdend met de signalering: nummer en andere bijzonderheden van het paspoort of ander identiteitsbewijs van de gesignaleerde persoon.

3. Omtrent de in artikel 5 genoemde personen kunnen in de navolgende gevallen aanwijzingen in verband met bejegening in het register worden opgenomen, aangeduid door een daarbij behorende code:

a. in die gevallen waarin de geregistreerde zich aan een rechtmatige vrijheidsbeneming heeft onttrokken dan wel een poging daartoe heeft ondernomen;

b. in die gevallen waarin de geregistreerde op onrechtmatige wijze een wapen in bezit heeft gehad of gebruikt;

c. indien op grond van feiten en omstandigheden wordt vermoed dat geregistreerde op onrechtmatige wijze verdovende middelen dan wel vuurwapens importeert of exporteert;

d. indien geregistreerde zich op gewelddadige wijze tegen een aanhouding door het daartoe bevoegde gezag heeft verzet dan wel is veroordeeld wegens enig geweldsmisdrijf;

e. indien op grond van feiten en omstandigheden moet worden gevreesd dat geregistreerde een poging tot zelfmoord zal ondernemen, en de uitvoering van de signalering tot vrijheidsbeneming kan leiden.

4. Gegevens als bedoeld in het derde lid, onder e, worden slechts opgenomen voor zover dat onvermijdelijk is voor de juiste bejegening van de gesignaleerde persoon.

5. De beheerder kan nadere regels stellen ten aanzien van de gevallen waarin de opname van de gegevens, bedoeld in het derde lid, onder a. tot en met d., noodzakelijk is voor een juiste bejegening van de gesignaleerde persoon, alsmede ter afwering van dreigend gevaar voor leven of gezondheid van politieambtenaren en overige bij de directe uitvoering van de politietaak betrokkenen.

Artikel 7 Verwijdering en vernietiging van gegevens

1. De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register.

2. De gegevens worden in ieder geval uit het register verwijderd indien het betreft:

a. een signalering waaraan het verlangde gevolg is gegeven;

b. een signalering die door de signalerende autoriteit is ingetrokken;

c. een strafbaar feit ten aanzien waarvan het recht tot strafvordering is verjaard;

d. een rechterlijke beslissing waarvan het recht tot uitvoering is verjaard of de geldigheidstermijn is verstreken;

e. een signalering van een persoon waarvan bekend is geworden dat deze is overleden.

3. De uit het register verwijderde gegevens worden terstond vernietigd.

Artikel 8 Verstrekking van gegevens

Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wpolr en het Bpolr.

Artikel 9 Rechtstreekse toegang tot het register

1. Rechtstreekse toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben

a. de door of vanwege de functioneel registerbeheerder of deelnemende instantie schriftelijk aangewezen personen, werkzaam bij de betrokken dienst voor zover zij deze voor de uitoefening van hun taak behoeven;

b. de door of vanwege de functioneel registerbeheerder schriftelijk aangewezen personen die belast zijn met het onderhoud van het register;

c. personen, werkzaam bij het Centraal Justitieel Incassobureau, handelend in opdracht van de Minister van Justitie, uitsluitend ten behoeve van het invoeren van en de controle op de juistheid van de door dit bureau ingevoerde gegevens.

2. Bij de aanwijzing wordt het doel van de rechtstreekse toegang aangegeven.

3. De toegang van een deelnemende instantie tot het register wordt beperkt tot die categorieën van signaleringen, die de deelnemende instantie nodig heeft voor de uitvoering van haar taak.

Artikel 10 Protocol

1. Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden.

2. Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

3. Vaste gebruikers zijn personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang.

4. De in het eerste en tweede lid bedoelde aantekening wordt gedurende twee jaar bewaard.

Artikel 11 Rechten van de geregistreerde; kennisneming

1. Een geregistreerde kan de functioneel registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de Wpolr verzoeken hem mede te delen:

a. of hij in het register voorkomt;

b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

2. Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van f 10 (tien gulden) op girorekeningnummer 4382532 van de divisie CRI onder vermelding van ’privacyverzoek’.

3. Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

4. Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

5. Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan worden door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

6. Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

7. De registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

8. Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover het de verstrekking van gegevens door of aan een criminele inlichtingendienst betreft of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt.

9. In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

Artikel 12 Rechten van de geregistreerde; correctie en verwijdering

1. Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de Wpolr kennisneming is verleend, kan de functioneel registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de Wpolr verzoeken:

a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen.

2. Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden.

3. Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

4. Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

5. Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

6. Op een correctieverzoek wordt binnen acht weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Artikel 13 Verbanden met andere gegevensverzamelingen

Het register heeft verbanden met de gegevensverzameling van het Centraal Justitieel Incasso Bureau, bestaande uit een stelselmatige uitwisseling van signaleringsgegevens.

Artikel 14 Slotbepaling

1. Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd bij de deelnemende instanties, bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Justitie en bij de divisie Centrale Recherche Informatie te Zoetermeer.

2. Het reglement treedt in werking op de eerste dag na ondertekening deze en vervangt het Reglement opsporingsregister van 13 mei 1992 (Stcrt. 1992, nr. 107).

3. Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement landelijk politieregister OPS.


Zoetermeer, 2 juni 1998.
De Minister van Justitie,
Namens de Minister,
de korpschef van het Korps landelijke politiediensten,
voor deze,
het Hoofd van de divisie Centrale Recherche Informatie,
N. Mastenbroek.

Bijlage

1. De instanties als bedoeld in artikel 1 onder j., van het reglement landelijke politieregister OPS, die bevoegd zijn tot het signaleren van personen zijn:

a. het Ministerie van Justitie:

- het Centraal Justitieel Incassobureau;

- de Immigratie- en Naturalisatiedienst;

- het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen;

- de divisie Centrale Recherche Informatie in de functie van Nationaal Centraal Bureau Interpol.

b. het Openbaar Ministerie;

c. de regionale politiekorpsen, als bedoeld in artikel 21 Politiewet 1993;

d. het Korps landelijke politiediensten, als bedoeld in artikel 38 Politiewet 1993;

e. de Koninklijke marechaussee;

f. het Ministerie van Financiën:

- de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

g. het Ministerie van Economische Zaken:

- de Economische Controledienst.

h. het Ministerie van Binnenlandse Zaken ter zake de paspoortsignaleringen.

2. De instanties als bedoeld in artikel 1, onder k., van het reglement landelijk politieregister OPS, die bevoegd zijn tot het rechtstreeks langs geautomatiseerde weg toegang hebben tot het register met het oog op raadpleging daarvan, zijn:

a. de regionale politiekorpsen, als bedoeld in artikel 21 Politiewet 1993;

b. het Korps landelijke politiediensten, als bedoeld in artikel 38 Politiewet 1993;

c. de Koninklijke marechaussee;

d. het Ministerie van Justitie:

- de divisie Centrale Recherche Informatie in de functie van Nationaal Centraal Bureau Interpol;

- het Centraal Justitieel Incassobureau.

e. het ministerie van Financiën:

- Belastingdienst/Directie Douane.