Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 1997, 94 pagina 9Overig

Intrekking aanwijzing als beschermd dorpsgezicht

Hellouw (gemeente Neerijnen)

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maken bekend dat zij, gelet op artikel 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, op 20 mei 1997 hebben besloten het besluit van 14 september 1993 op basis waarvan het gebied in de gemeente Neerijnen, zoals is aangegeven op de bij het besluit van destijds behorende tekening (nr. 72), als beschermd dopsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988 is aangewezen, in te trekken.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cfi hoofdafdeling Financiën/JZ t.a.v. Bezwaarschriftencommissie OCenW (Cultuur), mevr. mr. drs. J.E.M.J. van Wezel, postbus 606, 2700 LZ Zoetermeer.