Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 1997
Nr. 94

Gepubliceerd op 22 mei 1997
InhoudsopgaveIntrekking aanwijzing als beschermd dorpsgezicht

Hellouw (gemeente Neerijnen)

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maken bekend dat zij, gelet op artikel 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, op 20 mei 1997 hebben besloten het besluit van 14 september 1993 op basis waarvan het gebied in de gemeente Neerijnen, zoals is aangegeven op de bij het besluit van destijds behorende tekening (nr. 72), als beschermd dopsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988 is aangewezen, in te trekken.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cfi hoofdafdeling Financiën/JZ t.a.v. Bezwaarschriftencommissie OCenW (Cultuur), mevr. mr. drs. J.E.M.J. van Wezel, postbus 606, 2700 LZ Zoetermeer.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl