Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KiesraadStaatscourant 1997, 83 pagina 8Overig

Schrapping aanduiding politieke groepering

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in zijn vergadering van 23 april 1997 op grond van artikel G 1, zevende lid, onderdeel b, van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer te schrappen de onder nummer 39 ingeschreven aanduiding: De Nieuwe Partij.

2. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen deze beschikking beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin de beschikking is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).