Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 1997, 249 pagina 32Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing willekeurige afschrijving arbo-investeringen

Regeling tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de vaststelling van regels betreffende de willekeurige afschrijving van arbo-investeringen (aanwijzing willekeurige afschrijving arbo-investeringen)

18 december 1997

nr. ARBO/AMIL/97/03145

Directie Arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 10, derde lid, onderdeel d, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;

Besluit:

Artikel I

De Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd:

Na paragraaf 1.5 van hoofdstuk 1 wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd, luidende:

Paragraaf 1.6 Aanwijzing willekeurige afschrijving arbo-investeringen

Artikel 1.17 Aanwijzing bedrijfsmiddelen

Als bedrijfsmiddelen in het belang van de arbeidsomstandigheden, bedoeld in artikel 10, derde lid, onderdeel d, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden aangewezen de bedrijfsmiddelen, opgenomen in bijlage IA bij deze regeling, mits zij in overeenstemming zijn met de bestemming voorzover aangegeven in die bijlage en bestaan uit de in die bijlage genoemde bestanddelen.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


’s-Gravenhage, 18 december 1997 .
De Staatssecretaris voornoemd,
F.H.G. de Grave.

Toelichting

Algemeen

Met ingang van 1 januari 1998 wordt als gevolg van het Belastingplan 1998 de reikwijdte van het op artikel 10, derde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 gebaseerde instrument van willekeurige afschrijving uitgebreid ten behoeve van onder meer investeringen in het belang van de arbeidsomstandigheden. De betreffende uitbreiding vormt een van de maatregelen ter versterking van de economische structuur zoals deze zijn gepresenteerd in de Wet houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale structuurversterking) (Stb. 1997, 731).

Met de nieuwe faciliteit wordt beoogd de aanschaf van bedrijfsmiddelen die de arbeidsomstandigheden verbeteren, fiscaal te stimuleren.

Hoewel de grotere verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschikt bedrijven motiveert tot preventie door goede arbeidsomstandigheden, zijn er niettemin situaties denkbaar waarin de noodzakelijk geachte investeringen uitblijven. Het gaat in het bijzonder om dié gevallen, waarin - als gevolg van minder florissante arbeidsomstandigheden - uitgestelde gezondheidseffecten optreden, zoals lawaaidoofheid, rugklachten en aandoeningen veroorzaakt door langdurige blootstelling aan toxische stoffen. Omdat deze klachten zich veelal pas na jaren openbaren, zullen de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte en de Wet premie-differentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in dezen vermoedelijk weinig effect sorteren. Voorts is te verwachten dat voor veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de benodigde investeringen te veel gevraagd zullen zijn. Om de mogelijk uitblijvende investeringen in bedrijfsmiddelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden te stimuleren, biedt het gewijzigde artikel 10 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 thans de mogelijkheid om mede de hiervoor bedoelde bedrijfsmiddelen willekeurig af te schrijven.

Bij de vormgeving van deze faciliteit is om redenen van eenvoud en uniformiteit van regelgeving, in belangrijke mate aansluiting gezocht bij de reeds bestaande regelingen op het terrein van willekeurige afschrijving zoals de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen, beter bekend als de VAMIL-regeling.

De mogelijkheid tot willekeurige afschrijving van bedrijfsmiddelen in het belang van de arbeidsomstandigheden is opgenomen in artikel 10, derde lid, onderdeel d, van Wet op de inkomstenbelasting 1964. In dit artikelonderdeel is bepaald dat de bedrijfsmiddelen die kwalificeren voor deze faciliteit worden aangewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met de Minister van Financiën. De onderhavige regeling willekeurige afschrijving arbo-investeringen, kortweg FARBO-regeling, strekt daartoe.

De Minister van Financiën zal voorts bij afzonderlijke (uitvoerings)regeling regels stellen ten aanzien van onder meer de aanmelding van de bij de onderhavige regeling aangewezen bedrijfsmiddelen.

Ter uitvoering van artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 83/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 109)1, kortweg de notificatierichtlijn, is een ontwerp van de onderhavige regeling gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Doel van de notificatieprocedure is de Europese Commissie en de overige lidstaten in de gelegenheid te stellen na te gaan in hoeverre de door een lidstaat of lid voorgenomen normen en voorschriften zullen leiden tot belemmeringen in het handelsverkeer.

De notificatie is noodzakelijk omdat de onderhavige regeling technische voorschriften bevat in de zin van de notificatierichtlijn. Het gaat hier immers om technische specificaties (de aan bedrijfsmiddelen gestelde ’arbovriendelijkheids’-eisen), die vergezeld gaan van een fiscale maatregel (willekeurige afschrijving) die van invloed is op het verbruik van producten doordat ze de naleving van die technische specificaties aanmoedigt.

De regeling kan derhalve enige invloed hebben op het productenverkeer, die echter gerechtvaardigd wordt door het belang van de arbeidsbescherming. Er wordt daarbij overigens geen onderscheid gemaakt tussen Nederlandse producten en geïmporteerde producten, zodat van de regeling geen discriminatoire werking uitgaat.

Artikelsgewijs

Artikel 1.17 In het onderhavige artikel worden de bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor de willekeurige afschrijving arbo-investeringen. Het gaat daarbij om bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage IA, de zogenaamde Arbolijst 1998. Bij de vaststelling van deze lijst is zoveel mogelijk rekening gehouden met investeringen die passen in de benadering van de Arbeidsomstandighedenwet met betrekking tot de arbeidsbescherming, dat gezondheidsschade zoveel mogelijk aan de bron moet worden bestreden. Daarnaast is gekeken naar de mate waarin de bedrijfsmiddelen bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden, waarbij in het bijzonder gedacht is aan investeringen die nadelige gezondheidseffecten op de lange termijn kunnen verminderen of teniet doen. Bovendien dienen de bedrijfsmiddelen innovatief of niet gangbaar te zijn, zoals niet-algemeen gangbare werkmethoden en bewerkingstechnieken. Ten slotte is bij de aanwijzing van de in aanmerking komende bedrijfsmiddelen in het bijzonder rekening gehouden met investeringen die relatief veel worden gedaan door het midden- en kleinbedrijf.

Aan de totstandkoming van de Arbolijst is mede bijgedragen door deskundigen van branche-organisaties en de Arbeidsinspectie. De lijst zal in principe jaarlijks worden geactualiseerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

F.H.G. de Grave.

1 Laatstelijk gewijizgd bij richtlijn nr. 94/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 (Pb EG L 100). Een bijgewerkte integrale tekst van de richtlijn is gepubliceerd in PbEG 1997, C 78.

Bijlage IA

behorend bij artikel 1.17

1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Arbolijst 1998

2. De in de bijlage begrepen bedrijfsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor willekeurige afschrijving, dienen de aangegeven bestemming te hebben voorzover aangegeven en tenminste te bestaan uit de bestanddelen vermeld achter ’en bestaande uit’; indien zij uit deze bestanddelen bestaan mogen de bestanddelen vermeld achter ’(en eventueel)’ daaraan worden toegevoegd.

Tot de bestanddelen kunnen tevens gerekend worden voorzieningen (zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en derhalve geen zelfstandige betekenis hebben.

3. De met een asterisk gemarkeerde bedrijfsmiddelen dienen, overeenkomstig de daarvoor geldende EEG-richtlijnen, vergezeld te zijn van een EG-verklaring van overeenstemming en van een gebruiksaanwijzing, die beiden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Categorie-indeling

De bedrijfsmiddelen op deze lijst zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

S. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan toxische en andere stoffen.

L. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan lawaai.

F. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan fysieke belasting en ter bevordering van de reïntegratie van personen met een arbeidshandicap.

Diverse op de lijst voorkomende bedrijfsmiddelen bieden meer dan één arbovoordeel. In die gevallen is het betreffende bedrijfsmiddel toegedeeld aan een van de hiervoor genoemde categorieën.

1. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan toxische en andere stoffen

*S 1 Installatie t.b.v. roetmeting

bestemd voor: het voorkomen van de verspreiding van dieselrook in een werkruimte tijdens de roetmeting van dieselmotoren (verplicht onderdeel van de APK-keuring), zonder de meetresultaten te beïnvloeden,

bestaande uit: verbindingsstuk tussen uitlaat voertuig en meetopstelling, kast met meetsonde en leiding naar de bestaande afzuiginstallatie, (eventueel) ventilator.

*S 2 Mobiele afzuigwand

bestemd voor: het opvangen van lijmresten en het afvoeren van dampen die vrijkomen tijdens het spuiten van lijm,

bestaande uit:

• omkasting op wielen;

• labyrintfilter met een oppervlak van 2 m2, (eventueel) 3 m2;

• geluidarme ventilator;

• slang voor afvoer van de gefilterde lucht.

Het geluid van de installatie, gemeten volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 80 dB(A).

S 3 Afzuigkast (opzetzuurkast

bestemd voor: het via een afzuigsysteem afvoeren van schadelijke stoffen op plaatsen waar met kleine hoeveelheden chemicaliën wordt gewerkt,

bestaande uit:

• omkasting met bypass-rooster;

• stromingspanelen;

• explosieveilige hardglazen schuifruiten;

• schakelaar met controlelamp voor ventilatiesysteem;

• (eventueel) ventilator en afvoerleiding.

*S 4 Gesloten afzuigunit

bestemd voor: het opvangen van stoffen en dampen (eventueel) het afvoeren van dampen, die vrijkomen bij het vervaardigen en bewerken van kunstgebitten, tandtechnisch plaat- en beugelmateriaal,

bestaande uit:

werktafel met opbouw;

• doorzichtig venster;

• hand-doorvoeropeningen met strokengordijnen;

• afzuig- en filtersysteem;

• (eventueel) bewerkingsapparatuur;

• (eventueel) aansluiting met afvoerleiding.

*S 5 Overdrukfiltersysteem met airco

bestemd voor: het met gereinigde buitenlucht creëren van een aangenaam klimaat en van overdruk, in de cabine van mobiele machines,

bestaande uit:

• stevige behuizing met stoffilter;

• airco-unit;

• radiaal ventilator;

• flexibele leiding;

• permanente overdrukbewaking;

• (eventueel) actief koolfilter met filterdoorslagdetectie.

*S 6 Mobiele afzuiginstallatie

bestemd voor: het afzuigen en verzamelen van houtstof en spanen, en voor het reinigen van het afgezogen medium zodat in de recirculatielucht zich maximaal 0,2 mg/m3 stof bevindt,

bestaande uit:

• een omkasting met ventilator en filter(s);

• een filterindicatie- en reinigingssysteem;

• container waarin kunststof zakken kunnen worden geplaatst en het afgezogen materiaal wordt opgevangen, (eventueel) geplaatst op wielen;

• voorzieningen die het geluid, gemeten in belaste toestand volgens EN/ISO-normen, beperken tot maximaal 76 dB(A).

*S 7 Cirkelzaag met schuiftafel (formaatzaag)

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden op maat zagen van hout, houtachtige plaatmaterialen en kunststofplaten,

bestaande uit:

• horizontaal tafelblad en zaagaggregaat;

• een formaatslede;

• afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

• voorzieningen die het geluid, gemeten in belaste toestand volgens EN/ISO-normen, beperken tot maximaal 86 dB(A);

• beveiligingen overeenkomstig de norm EN 1870-1;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 8 Freesmachine met één verticale as (tafelfreesmachine)

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden frezen van hout en houtachtige materialen,

bestaande uit:

• een frame met horizontaal tafelblad en freesaggregaat;

• afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

• voorzieningen die het geluid, gemeten in belaste toestand volgens EN/ISO-normen, beperken tot maximaal 82 dB(A);

• beveiligingen overeenkomstig de norm EN 848-1;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 9 Vlakbank met handvoeding

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden vlakken en strijken van hout en houtachtige materialen,

bestaande uit:

• een frame waarin de schaafas en aandrijving zijn opgenomen;

• een afzuigpunt dat zodanig is uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

• voorzieningen die het geluid, gemeten in belaste toestand volgens EN/ISO-normen, beperken tot maximaal 88 dB(A);

• beveiligingen overeenkomstig de norm EN 859;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 10 Werktafel met geïntegreerde stofafzuiginstallatie

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden bewerken van hout en houtachtige materialen,

bestaande uit:

• een omkasting met werkblad (rooster) dat zich op een hoogte tussen de 800 en 900 mm bevindt;

• (eventueel) verstelinrichting voor werkbladhoogte;

• afzuigopeningen onder het rooster langs de randen van het rooster;

• systeem voor toevoer van schone lucht boven het rooster;

• verlichtingsarmaturen boven het rooster;

• geïntegreerde afzuiging die is uitgerust met een filter van zodanige kwaliteit dat na filtratie de retourlucht maximaal 0,2 mg/m3 stof bevat;

• automatische filterreiniger;

• voorzieningen die het geluid, gemeten volgens EN/ISO-normen, beperken tot maximaal 74 dB(A).

*S 11 Industriële stofzuigers

bestemd voor: het opzuigen en verzamelen van stof, gruis, spanen enz. en het afzuigen tijdens (machinale) bewerkingen,

bestaande uit:

• een omkasting op wielen;

• een ventilator, (eventueel) turbine;

• een filter;

• een filterzak, (eventueel) cassette;

• reinigingsset voor grof vuil (buizen, slang en mondstukken);

• voorzieningen die het geluid, gemeten volgens EN/ISO-normen, beperken tot maximaal 65 dB(A).

Toepassing:

bij houtbewerking,

stofzuiger met ten minste H2 of gelijkwaardige beschermingsgraad, na filtratie bevindt zich maximaal 0,2 mg/m3 stof in de retourlucht;

bij hout-, steen-, metaal- en kunststofbewerking,

stofzuiger met ten minste C of gelijkwaardige beschermingsgraad;

bij asbestsanering,

stofzuiger met ten minste K1 of gelijkwaardige beschermingsgraad.

*S 12 Saneringshandfreesmachine met afzuiging

bestemd voor: het verwijderen en opvangen van bijvoorbeeld oude verflagen, kalk, bekistingsvoegen en het opruwen van betonvlakken,

bestaande uit: een handfreesmachine met een volgens EN/ISO-normen gemeten geluid van maximaal 81 dB(A), trillingsvrije freeskop met hardmetalen frezen, verstelbare afzuigkap, (eventueel) industriestofzuiger met reinigingsset.

*S 13 Kithandfreesmachine met afzuiging

bestemd voor: het verwijderen en opvangen van kitresten, glassplinters en spijkers uit kozijnen,

bestaande uit: een handfreesmachine met een volgens EN/ISO-normen gemeten geluid van maximaal 78 dB(A), splinterbeschermingsafzuigkap, (eventueel) industriestofzuiger met reinigingsset.

*S 14 Verticale platenzaag

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden op maat zagen van hout, houtachtige plaatmaterialen en kunststofplaten,

bestaande uit:

• een verticaal opgestelde ondersteuning voor het te zagen materiaal;

• een zaagaggregaat;

• afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

• voorzieningen die het geluid, gemeten in belaste toestand volgens EN/ISO-normen, beperken tot maximaal 80 dB(A);

• beveiligingen overeenkomstig de norm EN 1870-2;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 15 Gewasbeschermingsmiddelenverspreidingsapparaat

bestemd voor: het zonder blootstelling aan schadelijke stoffen toedienen van gewasbeschermingsmiddelen,

bestaande uit: doseer/vernevelingsunit, ventilator, bedieningspaneel met tijdklok, (eventueel) verrijdbaar onderstel met blokkeerinrichting op de wielen, (eventueel) ondersteuningsventilator(en).

S 16 Lak/verfmengtafel met bronafzuiging

bestemd voor: het zonder blootstelling aan schadelijke stoffen gebruiksklaar maken (mengen) van lak/verf,

bestaande uit: metalen onderstel, werkblad met aan de achterzijde een kast met afzuigopeningen, filter, aansluitleiding op een afzuigsysteem, (eventueel) ventilator.

*S 17 Mobiele oplosmiddelenfiltratie- en luchtzuiveringsunit

bestemd voor: het reinigen van met schadelijke stoffen vervuilde lucht en voor het recirculeren van de gereinigde lucht,

bestaande uit:

• verrijdbaar onderstel met omkasting;

• ventilator;

• filter voor stofdeeltjes en actief koolfilter voor dampen;

• regelunit voor de afzuigcapaciteit;

• teller voor aantal bedrijfsuren (noodzakelijk voor het vervangen van het actief koolfilter).

Het geluid van de unit bedraagt, gemeten volgens EN/ISO-normen, maximaal 60 dB(A).

*S 18 Vierzijdige schaafmachine

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden profileren (schaven) van hout,

bestaande uit:

• een frame met diverse vaste en/of verstelbare bewerkingsassen en transportwalsen;

• afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

• geluidbeperkende voorzieningen (omkasting) waarmee bereikt wordt dat het geluid van de machine, gemeten in belaste toestand volgens EN/ISO-normen, aan de in- en uitvoerzijde maximaal 80 dB(A) bedraagt;

• beveiligingen overeenkomstig de norm EN 12750;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 19 Vandiktebank

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden op dikte schaven van hout,

bestaande uit:

• frame waarin de schaafas, beveiligingen en de aandrijving is opgenomen;

• afzuigpunt dat zodanig is uitgevoerd dat de stofemissiewaarde minder is dan 1 mg/m3 lucht;

• geluidbeperkende voorzieningen waarmee bereikt wordt dat het geluid van de machine, gemeten in belaste toestand volgens EN/ISO-normen, minder dan 80 dB(A) bedraagt;

• beveiligingen overeenkomstig de norm EN 860;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 20 Houtvezelstrooimachine

bestemd voor: het beperken van stof die vrijkomt bij het strooien van houtvezels in een kuikenverblijf,

bestaande uit: een V-vormige container, aandrijfmechanisme met overbrenging, doseersysteem, verrijdbaar onderstel.

*S 21 Gewasbeschermingsspuitautomaat

bestemd voor: het automatisch en zonder blootstelling van personen, spuiten van vloeistoffen boven gewassen,

bestaande uit:

• transportwagen met aluminium frame;

• shuttle;

• hoge-drukpomp;

• spuitboom;

• elektrische aandrijving op de haspels;

• koelventilator en bedieningspaneel.

•*S 22 Anti-stofstoomapparaat

bestemd voor: het voorkomen van stof die vrijkomt bij het verwerken en sorteren van aardappelen e.d.,

bestaande uit: verrijdbaar onderstel met stoomgenerator en regelunit.

*S 23 Optimaliseringsregeling op stofafzuiginstallatie

bestemd voor: het verhogen van de afzuigsnelheid op het moment dat de machines in werking zijn;

bestaande uit: mechanisch bediende kleppen en besturingsinstallatie.

*S 24 Stofafzuiging op afvulinstallatie

bestemd voor: het afzuigen van stof dat vrijkomt bij het vullen van o.a. containers uit eenafvulinstallatie,

bestaande uit:

• afzuigkap op vultrechter;

• leiding met klep voor aansluiting op bestaande afzuiginstallatie:

• (eventueel) ontstoffingsinstallatie met automatisch klopmechanisme en filter- bewakingssysteem;

• (eventueel) geluiddemper:

• (eventueel) absoluut of nafilter;

• (eventueel) aan- en afvoerleiding;

• (eventueel) voorafscheider;

Het geluid van de installatie, gemeten volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 75 dB(A).

*S 25 Afzuiginstallatie voor bakkerijmachines

bestemd voor: het afzuigen van stof(bakbloem) dat vrijkomt bij bewerkingen in de (brood) bakkerij,

bestaande uit:

• ontstoffingsinstallatie met automatisch klopmechanisme en filter-bewakingssysteem;

• leidingsysteemmetklep(en) en afzuigkap(en);

• (eventueel) flexibele afzuigarm(en);

• (eventueel) geluiddemper;

• (eventueel) absoluut- of nafilter;

Het geluid van de installatie, gemeten volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 75 dB(A).

*S 26 Mobiele schuurmachine met stofafzuiging

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden nat of droog schuren van vloeren,

bestaande uit:

• op wielen geplaatst en verstelbaar onderstel;

• elektromotor;

• slijpkoppen;

• afzuig- en beschermkap;

• variator,

• (eventueel) industriestofzuiger met voorafscheider.

2. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan lawaai

L 1 Geluidarme en vormgesloten beitelas

bestemd voor: het beperken van het geluid dat vrijkomt bij gebruik van houtbewerkingsmachines,

bestaande uit: een cirkelvormig draaglichaam, klemstukken en verwisselbare messen. De beitelas voldoet aan het gestelde van norm EN- 847-1. Het geluid van de machine met oorspronkelijke beitelas wordt bij toepassing van deze beitelas met ca.5 dB gereduceerd;

*L 2 Geluidarme gipstrimmer met vol-diamantschijf

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden bewerken (slijpen) van gipsmodellen,

bestaande uit:

• elektromotor geplaatst in een omkasting;

• op de motoras gemonteerde steunplaat;

• vol-diamantschijf;

• afneembare met schakelaar beveiligde front-beschermkap;

• ondersteuning voor het werkstuk;

• water- toe en afvoerleiding;

•(eventueel) doseerapparaat;

Het geluid van de gipstrimmer, gemeten volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 74 dB(A).

*L 3 Trilplaat met afstandsbediening

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden verdichten van grond,

bestaande uit:

• op een stalen grondplaat gemonteerd frame;

• 4-takt dieselmotor met koppeling en trilelement;

• infrarood afstandsbediening, bereik ca. 25 m;

• (eventueel) bedieningspaneel met een spiraalvormige verlengkabel;

Het geluid van de trilplaat, gemeten op 3 m afstand en volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 86 dB(A).

*L 4 Geluidarme handschaafmachine met stofafzuiging

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden uit de hand schaven van hout,

bestaande uit:

• motorhuis met een aansluiting voor op een stofafzuiging;

• twéé handgrepen;

• schaafas met spiraalvormige messen;

• bescherming die in uitgangspositie de schaafas tegen aanraking beschut;

• (eventueel) stofzuiger met slangen;

Geluidbeperkende voorzieningen zodat het geluid van de machine, bij onbelast draaien en gemeten volgens EN/ISO-normen, maximaal 79 dB(A) bedraagt.

*L 5 Hydrostatische wals met afstandsbediening

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden verdichten van grond,

bestaande uit: een op stalen walsrollen gemonteerd frame met dieselmotor en trilelement. Infrarood-afstandsbediening met een bereik van ca. 25 m. Het geluid van de wals, gemeten op 3 m afstand en volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 82 dB(A).

L 6 Vrijhangende pendelcabine

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden werken met o.a. houtoogstmachines en uitrijcombinaties,

bestaande uit: trillingsvrije geluidsarme cabine. Het geluid in de cabine, gemeten volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 66 dB(A).

*L 7 Geluidgedempte compressor

bestemd voor: het met weinig lawaai comprimeren van lucht (perslucht),

bestaande uit: door een elektromotor aangedreven toestel, drukvat, geluidomkasting en regelunit. Het geluid van de compressor, gemeten volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 72 dB(A).

3. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan fysieke belastingen ter bevordering van de reïntegratie

F 1 Chauffeursstoel

bestemd voor: het in een goede houding besturen/bedienen van voertuigen,

bestaande uit: een stoel die tenminste voldoet aan de specificaties van BGZ-Wegvervoer en de norm NEN 5518.

*F 2 Elektrisch-verstelbare werktafel

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van beeldschermwerk op plaatsen met regelmatig wisselende bezetting,

bestaande uit: onderstel, apart monitor- en toetsenbordblad, elektromotor, bedieningsorgaan, verstelinrichting (hoogte instelbaar tussen 620 en 820 mm).

*F 3 Elektrisch-verstelbare werktafel

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van CAD-werkzaamheden op plaatsen met regelmatig wisselende bezetting,

bestaande uit: onderstel, elektrisch aangedreven werkblad, verstelinrichting voor de hoogte en de hellingshoek, elektromotor en bedieningsorgaan. De plaats van de monitor(en) en die van het werkblad zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar.

*F 4 Verrijdbare bouwcirkelzaag

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden en op wisselende plaatsen zagen van hout, houtachtige materialen en kunststof,

bestaande uit:

• onderstel voorzien van twee wielen en een tilbeugel om de machine (massa 140 kg) met geringe krachtsinspanning te verplaatsen (hefkracht 400 N);

• tafelblad met draaibaar deel;

• zaagaggregaat;

• van onderen werkende afkortinrichting;

• aansluitpunten voor stofafzuiging op de beschermkappen;

• (eventueel) met mobiele stofafzuiging;

beveiligingen overeenkomstig de norm EN 1870-5.

Het geluid van de machine, gemeten volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 85 dB(A).

*F 5 Aangedreven, flexibele harmonicarollenbaan

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning, op wisselende plaatsen met variabel verloop, transporteren van goederen,

bestaande uit:

• geluidarme en traploos instelbare aandrijving d.m.v. motorreductor;

• op geremde zwenkwielen geplaatste en in hoogte verstelbare ondersteuningen;

• verrijdbare besturingskast;

• aan/uitschakelaars en noodstoppen op baanuiteinden.

*F 6 Manipulator (positioneerder)

bestemd voor: het in een goede houding bewerken van voorwerpen door deze over drie assen (x-, y- en z-as) in een gewenste positie brengen,

bestaande uit: verticaal opgesteld machineframe waarin zich de aandrijving/besturing bevindt. Een in hoogte verstelbare en kantelbare L-vormige arm met op het uiteinde een draaischijf voor montage van het werkstuk.

*F 7 Pneumatisch-werkend balanceersysteem

bestemd voor: het in een goede houding met geringe fysieke inspanning tillen, verplaatsen van goederen en materialen en het plaatsen van werkstukken op een bewerkingsmachine,

bestaande uit:

• een uittrekbare (harmonica) transportbaan met rollen;

• balanceerdeel met pneumatische cilinder;

• parallellogramconstructie;

• lastopnemer.

Het geluid van het balanceersysteem bedraagt, gemeten volgens EN/ISO-normen, maximaal 76 dB(A).

*F 8 Mobiele telescooptransporteur

bestemd voor: het in een goede houding en met geringe fysieke inspanning horizontaal en/of onder een hoek transporteren van goederen, bijvoorbeeld diep in een oplegger of magazijn,

bestaande uit:

• op wielen geplaatst onderstel (eventueel) elektrisch aangedreven;

• draag- en geleidingsconstructie voor bevestiging op de vloer of aan het plafond;

• uitschuifbaar en elektrisch aangedreven transportbandsysteem;

• hydraulische inrichting om de hellingshoek(en) van de transportband in te stellen.

*F 9 Stoffeerkolom

bestemd voor: het uit een goede houding stofferen van meubelen,

bestaande uit:

• op voetplaat gemonteerde telescopische kolom;

• een elektromotor;

• draaikrans met pneumatische klem;

• een losse bedieningskast;

• (eventueel) pneumatisch bediende werkstukklem.

*F 10 Verstelbare montagetafel

bestemd voor: het in een goede houding bewerken, onderhouden of monteren van producten,

bestaande uit: een onderstel dat voorzien is van een mechanisch verstelbaar werkblad.

*F 11 Meeneemheftruck

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning laden en lossen van goederen in de omgeving van de vrachtwagen,

bestaande uit:

• zelfrijdend onderstel dat aan de vrachtwagen kan worden bevestigd;

• motor;

• hefinrichting met verticale geleiding en lepels;

• bedieningspaneel;

• (eventueel) zitplaats.

Het geluid van de heftruck, gemeten op de bedieningsplaats en volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 85 dB(A).

*F 12 Apparatensteekwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning transporteren van lasten over hellingen en trappen, zoals bij het bezorgen van witgoed, vaten en kratten,

bestaande uit:

• stalen frame met schep;

• spanriemen;

• rupsbanden;

• elektrische aandrijving;

• accu’s;

• in hoogte verstel- en omklapbare stuurbeugel;

• bedieningsschakelaar met snelheidsregeling;

• twee wielen met luchtbanden.

*F 13 Opper- en bestratingsmachine (kniklader)

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning transporteren en plaatsen van o.a. straatstenen, tegels, trottoirbanden en putten,

bestaande uit:

• meeloop-basiswerktuig met verbrandingsmotor en laadschop;

• (eventueel) graafarm;

• (eventueel) sleuventrekker;

• (eventueel) grondboor;

• (eventueel) hydraulische stenenklem;

• (eventueel) hydraulische trottoirbandenklem;

• (eventueel) breekhamer;

• (eventueel) veegborstel;

• (eventueel) allesdrager;

• (eventueel) mestvork;

• (eventueel) maaiblad.

Het geluid van de machine, gemeten op de bedieningsplaats en volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 85 dB(A).

F 14 Stahulp

bestemd voor: het ontlasten van de benen op werkplekken waar langdurig wordt gestaan en zittend werk niet kan,

bestaande uit:

vast of inklapbaar frame op voet, verstelinrichting en zitting, (eventueel) met neigingverstelling.

*F 15 Chrysantenoogstmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning afknippen van chrysanten,

bestaande uit:

• op wielen geplaatst onderstel;

• elektrische aandrijving;

• accu’s;

• schaarmessen;

• bufferdeel;

• bedieningspaneel.

*F 16 Vloeibare-kunstmestdoseerinstallatie

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning gereedmaken, verspreiden en doseren van meststoffen in kassen,

bestaande uit: voorraadtank(s), handmatige (eventueel) automatische bediening, pomp en leidingnet.

*F 17 Glastransportset

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning transporteren en hijsen van ruiten op of vanaf de glasauto,

bestaande uit: glastransportwagen, glasslee, portaalkraan met vacuümheffer en loopkat.

*F 18 Opkar

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning oppakken, transporteren en weer lossen van een pakket stenen van zo’n 50 stuks,

bestaande uit: een wagen met één wiel, twee handgrepen met bedieningsorganen, door een elektromotor aangedreven hefbordes met linkswerkende tanden en een accu-pak.

*F 19 Glas- en vensterplaatser

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning vervoeren van ruiten en het plaatsen/verwijderen van ruiten in/uit een kozijn,

bestaande uit: een verrijdbaar onderstel met opbouw, hefinrichting, vacuümpompset en een zuigplaat.

*F 20 Gevelhefinrichting

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning omhoog hijsen van ruiten, kozijnen, zonwering enz.,

bestaande uit:

• op een voetstuk geplaatste uitschuifbare mast met giek;

• handlier;

• (eventueel) afstandsteunen;

• (eventueel) laddersteunen;

• (eventueel) goothaken;

• (eventueel) optrekinrichting.

*F 21 Betonijzervlechtset

bestemd voor: het in een goede (staande) houding vlechten van betonijzer,

bestaande uit: een patroonhouder, klemmechanisme, verstelinrichting met handvat, (eventueel) bindsels, (eventueel) elektro-hydraulische betonschaar.

F 22 Draaitafel met inmeetmal voor deuren

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning pasmaken en inhangen van deuren,

bestaande uit: een draaitafel met vergrendelinrichting en inmeetmal (eventueel) speciale handschaafmachine, (eventueel) speciale handzaagmachine.

*F 23 Rolcontainer trekker

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verplaatsen van rolcontainers,

bestaande uit: een onderstel op twee aangedreven wielen en twee zwenkwielen, een omkasting waarin zich de elektromotor en accu’s bevinden, een stuurhefboom met handgrepen en bedieningspaneel.

*F 24 Kraancabine

bestemd voor: het creëren van goede bedieningsplaats op de kraan van o.a. rondhouttransportauto’s en mesttransportauto’s,

bestaande uit:

• geïsoleerde cabine met stoel;

• ruitenwisser, werklampen, beschermrolgordijn;en plafond- ventilator;

• cabinelift;

• bedieningspaneel;

• (eventueel) verwarming;

• (eventueel) airco.

Het geluid in de cabine, gemeten volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 68 dB(A).

*F 25 Palletstapelaar en -ontstapelaar

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning stapelen en ontstapelen van lege pallets,

bestaande uit: tweedelige hefinrichting, elektrische aandrijving en bedieningspaneel.

F 26 Verrijdbare en kantelbare glassnijtafel

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting bewerken van spiegelglasbladen,

bestaande uit: tafelblad met daarin gemonteerde hefwieltjes, verrijdbaar onderstel en handbediende kantelinrichting

*F 27 Pneumatisch-aangedreven voegspijker

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting afwerken van voegen in metselwerk,

bestaande uit: handgereedschap met pneumatische aandrijving, persluchtslang en geluidgedempte compressor. Het geluid van het apparaat, gemeten volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 70 dB(A).

*F 28 Schaarhefwagen

bestemd voor: het op een goede werkhoogte brengen/houden van produkten,

bestaande uit: een op vier wielen (twee geremde zwenkwielen) gemonteerd onderstel met duw/trekbeugel, een met de voet te bedienen hydraulische tafel en scherm rond de schaardelen (knelplaatsen).

*F 29 Permanente glazenwasinstallatie

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden verrichten van glazenwaswerkzaamheden,

bestaande uit: een werkbak (gondel) welke bevestigd is aan een hefinrichting en geleidingssysteem.

*F 30 Snellooproldeur

bestemd voor: het openen en sluiten van een doorgang tussen een behaaglijke en een onbehaaglijke (tochtige of koude) ruimte met een snelheid van ca.1 m/s,

bestaande uit: een elektrische aandrijving, wikkelbuis, geheel of gedeeltelijk transparant kunststof deurblad, deurbladgeleidingen en beveiliging tegen knel/botsgevaar.

*F 31 Snelloopvouwdeur

bestemd voor: het openen en sluiten van een doorgang tussen een behaaglijke en een onbehaaglijke (tochtige of koude) ruimte binnen ca. 2,5 s,

bestaande uit: een elektrische of pneumatische aandrijving, ophang/vouwmechanisme, geheel of gedeeltelijk transparante deurbladen van soepel kunststof.

F 32 Spraakherkenningssysteem (voor het Nederlands)

bestemd voor: het dicteren van willekeurige teksten of andere gegevens (snelheid 90 -125 woorden per minuut) aan een tekstverwerker, met overneming van de volledige overname van de handmatige bediening bij het invoeren van teksten in computersystemen,

bestaande uit: software, microfoon/speaker headset en installatie/instructie.

*F 33 Gereedschapslift

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting monteren en demonteren van snijgereedschap op gereedschapsassen van houtbewerkingsmachines,

bestaande uit: takelgereedschap, takelarm aan zuil, kogelschroefspil met persluchtmotor en bedieningspaneel. Het geluid van de gereedschapslift, gemeten volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 78 dB(A).

*F 34 Verstelbare vlakmontage- en uitlijntafel (lichttafel)

bestemd voor: het in een goede houding bewerken van reprografische produkten,

bestaande uit: onderstel met een tussen 800 - 1000 mm schuin verstelbaar werkblad/lichtbak, (eventueel) elektrische aandrijving.

*F 35 Ontstapelkantelaar

bestemd voor: het automatisch ontstapelen van pakketten hout voor de invoer in machines,

bestaande uit: een machineframe, draagarmen voorzien van dwarsrollen en een elektro-hydraulische hef- en kantelinrichting,

*F 36 Invoersysteem

bestemd voor: het mechanisch invoeren van materiaal bij houtbewerkingsmachines,

bestaande uit: machineframe met schuin opgestelde transportrollen, vaste geleider, instelbare bovengeleider, drukwielen en elektrisch aangedreven aanvoerinrichting.

*F 37 Palletiseermachine

bestemd voor: het automatisch beladen van pallets,

bestaande uit: verticaal opgestelde twee-koloms hefinrichting, sheetdispenser, besturing en veiligheidshekwerk.

*F 38 Dépalletiseermachine

bestemd voor: het automatisch ontstapelen van pallets,

bestaande uit: verticaal opgestelde twee-koloms hefinrichting, sheetafnemer, besturing en veiligheidshekwerk

*F 39 Dwarsafvoertransporteur

bestemd voor: het mechanisch afvoeren van materiaal bij houtbewerkingsmachines,

bestaande uit: machineframe met dwars opgestelde en traploos instelbare afvoerinrichting, dikte-instelling, elektrische aandrijving en voetbediening.

*F 40 Stapelaar

bestemd voor: het mechanisch stapelen van materiaal bij houtbewerkingsmachines,

bestaande uit: uitvoerbank met ketting transporteur, opvoerdeel, formeerdeel, schaartafel met rollenbaan of dwarskettingtransporteur en PLC-besturing.

*F 41 Patiëntenlift

bestemd voor: het mechanisch tillen en verplaatsen van personen,

bestaande uit: verrijdbaar onderstel, kolom en hefarm, (eventueel) aan plafond bevestigde rail, een elektrisch aangedreven hefinrichting en accu.

*F 42 Verrijdbare heftafel met hoekverstelling

bestemd voor: het in een goede houding onderhoud plegen aan werktuigen,

bestaande uit: op vier wielen geplaatst onderstel, in breedte en onder een hoek instelbare oprijplaten, hydraulische cilinder en handbediende pomp, (eventueel) elektrisch-hydraulisch bediening.

*F 43 Pallet/containerwagen

bestemd voor: het mechanisch transporteren van op pallets/containers geplaatste goederen, zoals stenen, zand en graszoden,

bestaande uit:

• een hydraulisch aangedreven meeloop-basiswerktuig;

• verbrandingsmotor;

• palletlepels met insteekwielen;

• (eventueel) grondschuif;

• (eventueel) kiep-bak;

• (eventueel) eg.

*F 44 Elektrisch-verstelbare aankleedtafel

bestemd voor: het in een goede houding aan- en uitkleden van kleuters en peuters,

bestaande uit: in hoogte verstelbaar tafelblad, muurbevestigingsconstructie, hefinrichting met elektromotor, veiligheidsvoorziening tegen knellen, (eventueel) ombouw.

*F 45 Persoonslift

bestemd voor: het in een goede houding op hoogte uitvoeren van plamuur-, schuur-, spuitwerk aan carrosserieën van vrachtauto’s, bussen e.d.

bestaande uit: een aan de wand bevestigde verrijdbare hefinrichting, horizontaal uitschuifbare arm met werkplateau, pneumatische aandrijvingen en bedieningspaneel.

*F 46 Verreiker

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting opnemen en plaatsen van lasten in zowel horizontale als verticale richting,

bestaande uit:

• een motorvoertuig;

• zwenk- en uitschuifbare arm;

• (eventueel) vork;

• (eventueel) laadbak;

• (eventueel) werkplateau.

Het geluid van de machine, gemeten volgens EN/ISO-normen, bedraagt maximaal 78 dB(A).

*F 47 Hoogwerker op aanhanger

bestemd voor: het in een goede houding en op hoogte verrichten van werkzaamheden,

bestaande uit:

• op een aanhanger geplaatst zwenkbaar onderstel met stempels;

• telescopische mast;

• draaibaar platform;

• generator en elektromotor.

Het geluid van de machine, gemeten volgens EN/ISO-normen bedraagt maximaal 66 dB(A).

*F 48 Lichtgewichtportaalkraan met transportwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting plaatsen, wegnemen, laden en lossen van grafmonumenten,

bestaande uit:

• aluminium draagbalk;

• twee staanders;

• loopkat met kettingtakel.

• horizontaalversteller;

• transportwagen.

F 49 Stenenlichter

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting plaatsen en wegnemen van grafmonumenten,

bestaande uit: een op twee wielen geplaatst verrijdbaar stalen frame met hefboom en over een as verstelbare lichters.

F 50 Lichtgewichtgrafstutwand

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting stutten van graven,

bestaande uit: twee aluminium lengtedelen (gewicht per stuk maximaal 16 kg), twee aluminium kopschotten (gewicht per stuk van maximaal 6 kg), (eventueel) uitzetstempel, (eventueel) hijsjuk, (eventueel) een set looproosters.

*F 51 Glastransportwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting uit de stelling nemen en op kantelbare glassnijtafel of glasauto plaatsen van glas,

bestaande uit: verrijdbaar onderstel, kolom met dwarsbalk voorzien van zuignappen, voetbediende vacuümpomp en hefinrichting (handlier).

*F 52 Dakbevestigingssysteem

bestemd voor: het in een goede (staande) houding bevestigen van dak-isolatiemateriaal en dakbedekking,

bestaande uit: verrijdbare standaard met verstelbare handgrepen en schroefmachine.

*F 53 Hefmasthoogwerker

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van specifieke onderhouds- en montagewerkzaamheden in ruimten met minimaal beschikbare vloeroppervlak,

bestaande uit:

• verrijdbaar onderstel;

• elektrische aandrijving;

• (eventueel) accu’s;

• verticaal, (eventueel) horizontaal uitschuifbare hefmast met werkbak;

• (eventueel) hydraulisch beweegbare hefarm.

F 54 Winkelbalie met zitmogelijkheid

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van balie en/of kassawerkzaamheden,

bestaande uit: een op poten gemonteerd onderstel met tafelblad en voorzien van uitsparing(en) die een juiste zithouding achter de balie mogelijk maakt.

*F 55 Elektrisch-aangedreven transportwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verplaatsen van goederen,

bestaande uit:

• verrijdbaar en elektrisch aangedreven onderstel;

• geveerd laadplateau;

• bedieningspaneel met noodstopinrichtng;

• spatwaterdichte elektrische installatie;

• (eventueel) opbouw;

• (eventueel) bestuurderszitplaats.

*F 56 Papiervoerlegger

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning papier uitrollen op de vloer van een kuikenverblijf en het daarop deponeren van voer,

bestaande uit: trechtervormige bak, papierrolhouder, vrijloopmechanisme en verrijdbaar onderstel.

*F 57 Witlofopzetunit

bestemd voor: het automatisch vullen van trekbakken en rekken met wortels,

bestaande uit:

• kantelaar;

• transportbanden;

• trilvuller;

• camera;

• keerstation;

• pusher;

• richtwielen;

• ontbladerunit;

• snijunit;

• inzetunit;

• rekkenmanipulator;

• centreerunit;

• bakken transporteur;

• bestrijdingsmiddelenvoorziening;

• stapelaar.

*F 58 Witlofsnij-installatie

bestemd voor: het automatisch afsnijden van de wortels van witlofkroppen,

bestaande uit:

• ontstapelaar;

• bakkentransportsysteem;

• rekkenmanipulator;

• oogstmachine;

• transportband;

• schoningslijn;

• afvoerband;

• weegtafel;

• afvoerband voor los blad;

• (eventueel) transportbak;

• (eventueel) rekken.

*F 59 Witlofspoelunit

bestemd voor: het automatisch uit de trekbak nemen van witlofwortels en reinigen van de wortels, rek en trekbak,

bestaande uit:

• uitstootunit;

• rekkenmanipulator;

• bakkenmanipulator;

• spoelstation t.b.v. rekken;

• spoelstation t.b.v. bakken;

• vijzelbak;

• elevator.

*F 60 Reachtruck met bewegingvolgende zitplaats (heftruck)

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van hefwerkzaamheden op een vlakke en verharde vloer,

bestaande uit:

• elektrisch aangedreven basiswerktuig;

• verhoogde zitplaats;

• bedieningsorganen op de armleuningen;

een inrichting die er voor zorgt dat de zitplaats met de bewegingsrichting van het voertuig en de hefinrichting mee beweegt.

*F 61 Hefplateau (schaarheftafel)

bestemd voor: het in een goede houding op juiste werkhoogte brengen en/of houden van produkten,

bestaande uit:

• onderstel met hefconstructie;

• platform;

• onderloopbeveiliging;

• bedieningsorgaan;

• elektro-hydraulische-aandrijving;

• (eventueel) pneumatisch-hydraulische-aandrijving;

• (eventueel) neigplatform;

• (eventueel) opbouw;

• (eventueel) explosieveilige voorzieningen.

*F 62 Vacuümslangbalancer

bestemd voor: het in een goede houding en met geringe fysieke-inspanning tillen en/of verplaatsen van goederen en materialen, het plaatsen van werkstukken op een bewerkingsmachine,

bestaande uit:

• elektrisch-aangedreven vacuümpomp;

• filterunit;

• vacuüm- en balanceerdeel;

• lastopnemer;

• traversesysteem;

• (eventueel) draagconstructie met zwenkarm.

*F 63 Mobiel hef-kipapparaat

bestemd voor: het in een juiste positie brengen en houden van voorraadcontainers op de werkplek,

bestaande uit:

• verrijdbaar onderstel;

• handbediende hydraulische hef-kipinrichting;

hefvork;

• (eventueel) elektro-hydraulische aandrijving met bedieningskast.

*F 64 Ribpuller

bestemd voor: het voorsnijden van vlees, het verwijderen van botten, kraakbeen en borstbeen,

bestaande uit:

• basis-werktuig met zgn. T-handle en lus;

• extern geplaatste ventielbox;

• elektro-pneumatische besturingsunit;

• railsysteem;

• balancer;

• regelaar voor luchttoevoersnelheid;

• (eventueel) pneumatische uitvoering.