Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 1997, 180 pagina 15Benoemingen en ontslagen

Benoeming secretaris College van advies voor justitiële kinderbescherming

De Minister van Justitie,

Overwegende dat aan mr. F.G.A. ten Siethoff, secretaris van het College van advies voor de justitiële kinderbescherming met ingang van 1 september 1997 eervol ontslag is verleend uit de rijksdienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Besluit College van advies voor de justitiële kinderbescherming (Stb. 1990, 113);

Besluit:

Aan mr. F.G.A. ten Siethoff voornoemd met ingang van 1 september 1997 eervol ontslag te verlenen als secretaris van het College van advies voor de justitiële kinderbescherming, onder dankzegging voor de door hem als zodanig bewezen diensten;

Met ingang van 1 september 1997 tot secretaris van het College van advies voor de justitiële kinderbescherming te benoemen: mevrouw mr. K.H. Hinders, werkzaam bij de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing te ’s-Gravenhage.


’s-Gravenhage, 21 augustus 1997.
De Minister voornoemd,
W. Sorgdrager.