Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 1997, 134 pagina 18Besluiten van algemene strekking

Wijziging regelingen geneeskundige verzorging politie

8 juli 1997

Nr. EA97/1868

Directie Politie

De Minister van Binnenlandse Zaken

Gelet op artikel 7, eerste lid, en artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994;

Besluit:

Artikel I

De Regeling geneeskundige verzorging politie 1997 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 15, derde lid, onderdeel e vervalt:

’Vergoeding: -Van de steunzolen en podotherapeutische zolen blijft f 50,- per paar voor eigen rekening.’

Artikel II

De Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1996 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt als volgt te luiden:

Voor de maanden november en december van het jaar 1997 wordt de procentuele premie geneeskundige verzorging politie vastgesteld op 4,09% van de heffingsgrondslag, met de volgende verdeling: een werkgeversbijdrage van 3,27% en een werknemersbijdrage van 0,82%.

B

Artikel 3 komt als volgt te luiden:

Het bedrag waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:

voor groep A:

het salarisbedrag behorend bij het maximum van salarisschaal 8, salarisanciënniteit 8, vermeld in bijlage I, van het Besluit bezoldiging politie, verhoogd met de vakantie-uitkering bedoeld in artikel 23, eerste en vierde lid, van het Besluit bezoldiging politie;

voor groep B:

het salarisbedrag behorend bij schaal 11, salarisanciënniteit 6, vermeld in bijlage I, van het Besluit bezoldiging politie, verhoogd met de vakantie-uitkering bedoeld in artikel 23, eerste en vierde lid, van het Besluit bezoldiging politie.

Artikel III

Artikel I treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel II, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 1 november 1997.

Artikel II, onderdeel B, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1997.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.


Den Haag, 8 juli 1997. De Minister van Binnenlandse Zaken,
H. F. Dijkstal.

Toelichting

In de Regeling geneeskundige verzorging politie 1997 (Stcrt. 1997, 12) is een eigen bijdrage opgenomen inzake vergoeding van steunzolen en podotherapeutische zolen. De Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken heeft te kennen gegeven in te stemmen met voornoemde regeling, die haar in concept was voorgelegd, met uitzondering van vorenbedoelde eigen bijdrage. Deze wijziging strekt ertoe de regeling in overeenstemming te brengen met de afspraak tussen sociale partners.

Op grond van artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 wordt bij ministeriële regeling jaarlijks een drietal zaken met betrekking tot de premie geneeskundige verzorging politie vastgesteld:

a. het totale premiepercentage van de heffingsgrondslag en de onderverdeling van die premie in een werkgevers- en werknemersdeel;

b. een nominale premie geneeskundige verzorging politie;

c. het maximumbedrag waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden (het zogenoemde premieplafond). Sinds 1992 wordt verwezen naar de toepasselijke salarisschaal, waardoor een automatische koppeling aan algemene salariswijzigingen is gelegd.

Om ongewenste premieschommelingen te voorkomen was op verzoek van de politievakorganisaties de werknemerspremie over 1997 een fractie hoger vastgesteld dan rekenkundig noodzakelijk was. Door een tijdelijke premieverlaging in november en december 1997 wordt de bijdrage van het politiepersoneel over 1997 vereffend.

Ten gevolge van het Arbeidsvoor-waardenakkoord voor de sector Politie van 24 februari 1997 wordt per 1 juli 1997 de vaste component van de vroegere inconviëntenvergoeding opgenomen in de schaalbedragen. Tevens is de salarisstructuur gestroomlijnd. Zonder wijziging van de premieregeling zou de Dienst geneeskundige verzorging politie vanaf 1 juli 1997 teveel premie-inkomsten krijgen. De wijziging van de maximumheffingsgrondslag voorkomt dat ongewenste effect.