Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 1997, 129 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Wijziging XXVIII Regeling vervoersverbod vee Venhorst 1997

«Gezondheids- en welzijnswet voor dieren»

9 juli 1997

Nr. J.976300

Directie Juridische Zaken

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, 31 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel I

Artikel 1 van de Regeling vervoersverbod vee Venhorst 19971 komt te luiden:

Artikel 1

Het is verboden varkens te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:

Vanaf het snijpunt van de Maas en de N329, de Maas volgend in oostelijke richting tot het veer ter hoogte van Batenburg (Gem. Wijchen). Vanaf dat punt de Veerstraat volgend in noordwestelijke richting tot Molendijk. De Molendijk volgend in noordelijke richting, later overgaand in oostelijke richting tot Gordenaars. De Gordenaars volgend in noordoostelijke richting tot de Dreef. De Dreef volgend in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot Broekstraat. De Broekstraat volgend in oostelijke richting tot de kruising met de A 50. Vanaf dat punt de A 50 volgend in noordoostelijke richting tot knooppunt Ewijk. Vanaf knooppunt Ewijk de A73 volgend in oostelijk richting overgaand in Neerbosscheweg tot de N326. De N326 volgend in noordoostelijke richting tot de Oranjesingel. De Oranjesingel volgend in oostelijke richting overgaand in de Sint Canisiussingel tot de Berg en Dalseweg. De Berg en Dalseweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Oude Kleefsebaan tot de Wylerbaan. De Wylerbaan volgend in zuidoostelijke richting tot Lagewald. Lagewald volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Boersteeg overgaand in Reestraat tot Ketelstraat (De Horst, gem. Groesbeek). De Ketelstraat volgend in oostelijke richting, later afbuigend in zuidelijke richting tot de Nederlands-Duitse grens. De Nederlands-Duitse grens volgend tot de Speksestraat. De Speksestraat volgend in zuidelijke richting tot Aaldonksestraat. De Aaldonksestraat volgend in oostelijke richting tot de N291. De N291 volgend in westelijke richting tot Siebengewaldseweg. De Siebengewaldseweg volgend in zuidoostelijke richting, overgaand in de Brugfortstraat, overgaand in de Beltweg tot de Vrij. De Vrij volgend in zuidelijke richting tot de Schenkendijk. De Schenkendijk volgend in zuidwestelijke richting tot de Lakei. De Lakei volgend in zuidelijke richting tot de Horsterbeekseweg. De Horsterbeekseweg volgend in oostelijke richting tot de Gochsedijk. De Gochsedijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Siebengewaldseweg, de N271 kruisend, overgaand in de Kerkstraat, overgaand in de Maasstraat tot het veer over de Maas. De Maas volgend in zuidelijke richting tot waar de Mgr. Geurtsstraat aan de Maas grenst (Maashees, gemeente Vierlingsbeek). De Mgr. Geurtsstraat volgend in zuidwestelijke richting, overgaand in Maasheseweg tot de kruising met de A73. Vanaf de kruising van Maasheseweg en de A73 (ten noorden van Venray), de A73 volgend in zuidelijke richting tot daar waar de A73 de Castenrayseweg kruist (Castenray, gem. Venray). Vanaf dat punt de Castenrayseweg volgend in zuidwestelijke richting tot Horsterweg. De Horsterweg volgend in zuidoostelijke richting tot Veld Oostenrijk. Het Veld Oostenrijk volgend in zuidwestelijke richting tot Australiëweg. De Australiëweg volgend in westelijke richting overgaand in Molengatweg tot Campsbosweg. De Campsbosweg volgend in westelijke richting tot Kempweg. De Kempweg volgend in westelijke richting tot Schadijkerweg. De Schadijkerw

eg volgend in zuidelijke richting tot Crommentuynstraat. De Crommentuynstraat volgend in zuidwestelijke richting tot Eickhorsterweg. De Eickhorsterweg volgend in zuidelijke richting tot Kannegietweg. De Kannegietweg volgend in zuidelijke richting tot Nieuwe Peeldijk. De Nieuwe Peeldijk volgend in zuidwestelijke richting tot Hoebertweg. De Hoebertweg volgend in oostelijke richting tot Saarweg. De Saarweg volgend in zuidelijke richting tot Graafsebosweg. De Graafsebosweg volgend in westelijke richting tot Bloemvenweg. De Bloemvenweg volgend in zuidwestelijke richting tot Zuringspeelweg. De Zuringspeelweg volgend in zuidelijke richting tot Kulbergweg. De Kulbergweg volgend in westelijke richting tot Middenpeelweg (N277). De N277 volgend in noordelijke richting tot de kruising met Steegse Peelweg en Ontginningsweg. De Ontginningsweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Timmermannsweg. De Timmermannsweg volgend in zuidelijke richting tot IJsselsteynseweg. De IJsselsteynseweg volgend in zuidwestelijke richting tot de kruising met de spoorweg Venlo-Helmond bij de duiker van het kanaal van Deurne. Het spoor Venlo-Helmond volgend in westelijke richting tot de spoorwegovergang met de Binderen. De Binderen volgend in noordwestelijke richting tot de Helmondseweg. De Helmondseweg volgend in noordwestelijke richting tot de N270. De N270 volgend in westelijke richting tot de aansluiting met de N266 (Gem. Helmond). De N266 volgend in noordelijke richting via de kruising met de Albers Pistoriusstraat (gemeente Aarle—Rixtel) tot aan de kruising met de Zuidwillemsvaart (bij Beek en Donk). Vanaf de kruising van de Steeg met de Zuidwillemsvaart (ten zuiden van Heeswijk-Dinther) de Steeg volgend in zuidwestelijke richting tot de Structuurweg. De Structuurweg volgend in noordwestelijke richting, overgaand in de Boschweg tot aan de kruising met de Gestelseweg. De Gestelseweg volgend in westelijke richting overgaand in de Schijndelseweg, overgaand in de Esscheweg, overgaand in de Gestelseweg tot de oprit in de noordelijke richting van de A2. De A2 volgend in noordelijke richting tot de spoorlijn ‘s-Hertogenbosch-Nijmegen. Deze spoorlijn volgend in noordoostelijke richting tot de Deken van Roestellaan. De Deken van Roestellaan volgend in noordelijke richting, overgaand in de Rodenborchweg tot de Schoolstraat. De Schoolstraat volgend in oostelijke richting, overgaand in de Bruggen tot de Slagkampweg. De Slagkampweg volgend in noordelijke richting tot de Blokkenweg. De Blokkenweg volgend in oostelijke richting tot de Vliertwijksestraat. De Vliertwijksestraat volgend in noordelijke richting tot de Eerste Hoefsteeg. De Eerste Hoefsteeg volgend in oostelijke richting tot de Kerkdijk. De Kerkdijk volgend in noordelijke richting tot de waterloop Hertogswetering. De Hertogswetering volgend in oostelijke richting tot de Meerdijk. De Meerdijk volgend in noordelijke richting tot de Langelsestraat. De Langelsestraat volgend in oostelijke richting tot de Oelenstraat

De Oelenstraat volgend in zuidoostelijke richting, overgaand in de Rottenstraat tot de Ossestraat. De Ossestraat volgend in noordelijke richting tot de Dorpenweg. De Dorpenweg volgend in oostelijke richting tot de N329. De N329 volgend in noordelijke richting tot het snijpunt met de Maas.

met dien verstande dat de volgende wegen, wateren en grenzen binnen de begrenzing vallen:

- de N266 vanaf de kruising met Oostende volgend in noordelijke richting tot aan de kruising met de Albers Pistoriusstraat (gemeente Aarle-Rixtel) en vanaf de kruising van de Steeg met de Zuidwillemsvaart (ten zuiden van Heeswijk-Dinther) de Steeg volgend in zuidwestelijke richting tot de Structuurweg. De Structuurweg volgend in noordwestelijke richting, overgaand in de Boschweg tot aan de kruising met de Gestelseweg. De Gestelseweg volgend in westelijke richting overgaand in de Schijndelseweg, overgaand in de Esscheweg, overgaand in de Gestelseweg tot de oprit in de noordelijke richting van de A2. De A2 volgend in noordelijke richting tot de brug van de A2 over de Dommel;

- de spoorweg Venlo-Helmond vanaf de duiker van het kanaal van Deurne tot de spoorwegovergang bij de Vlierdenseweg (gemeente Deurne);

- vanaf de kruising Kulbergweg en de N277, de N277 volgend in noordelijke richting tot de Ontginningsweg;

- de Nederlands-Duitse grens tussen de Ketelstraat en de Speksestraat.

Artikel II

Deze regeling wordt op 8 juli 1997 om 19.00 uur bekend gemaakt aan de media en treedt om 24.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


Den Haag, 9 juli 1997. De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
De Secretaris-Generaal van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
T.H.J. Joustra.

1 Stcrt. 1997, 25, laatstelijke gewijzigd bij ministeriële regeling van 23 juni 1997, Stcrt 1997, 117.

Toelichting

In verband met het optreden van klassieke varkenspest in Zuid-Nederland zijn diverse maatregelen genomen om verdere verspreiding van deze besmettelijke varkensziekte te voorkomen, zoals het instellen van vervoersverboden. Er bestaat thans uit veterinair oogpunt geen aanleiding meer om een aantal delen van het toezichtsgebied rondom Venhorst te handhaven. Daarmee wordt tevens het vervoersverbod in dat gebied versoepeld. Er zij met nadruk op gewezen dat deze gebieden vervolgens vervallen onder het regime van het vervoersverbod dat voor varkens in Zuid-Nederland is afgekondigd. Dat wil zeggen dat varkens slechts rechtstreeks naar het slachthuis mogen worden vervoerd en voor wat betreft biggen naar maximaal drie andere bedrijven in Zuid-Nederland.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Voor deze,

De Secretaris-Generaal van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

T.H.J. Joustra.