Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 1997, 129 pagina 11Overig

Afwijzing verzoeken toepassing artikel 18 Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer

K.N. Overmeer & Zn. B.V. te Amsterdam

25 juni 1997

RVI-MV/1826

Directoraat-Generaal voor het Vervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen de verzoeken, ingediend d.d. 29 mei 1997 door K.N. Overmeer & Zn. B.V. te Amsterdam, hierna te noemen ’verzoeker’, om toepassing van artikel 18 van de Tijdelijke wet vracht-verdeling Noord-Zuid-vervoer op vervoer van kunstmest naar diverse losplaatsen in Frankrijk ten behoeve van Amsterdam Fertilizers B.V. te Amsterdam,

Gelet op artikel 20 van de Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer,

Gezien het negatieve advies van de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen;

Overwegende,

dat verzoeker beoogt goedkeuring te verkrijgen voor toepassing van artikel 18 voor het vervoer van Amsterdam naar Melun, Saint Mammes, Montereau, Bray-sur-Seine, Chalons-sur-Saône en Ribecourt,

dat de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen in haar advies d.d. 9 juni stelt:

’De commissie adviseert u deze verzoeken af te wijzen aangezien verzoeker niet, zoals bepaald in artikel 20 van de wet, een ontwerp-overeenkomst heeft overgelegd. De gepresenteerde documenten behelzen niet meer dan vrijblijvende offertes, terwijl op geen enkele wijze blijkt dat de beoogde opdrachtgever (Amsterdam Fertilizers) deze offertes heeft geaccepteerd of instemt met de verzoeken.’

dat artikel 20, eerste lid van de Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer luidt:

’1. De opdrachtgever legt de ontwerp-overeenkomst, betrekking hebbend op artikel 18 of artikel 19 en waarin in ieder geval het tarief en de voorwaarden zijn opgenomen, door tussenkomst van de Commissie van onafhankelijke deskundigen, ter goedkeuring aan Onze Minister voor.’;

dat verzoeker zijn verzoek middels een drietal brieven aan de commissie heeft voorgelegd;

dat in deze brief de gewenste tarieven en voorwaarden zijn vermeld, maar dat niet blijkt van instemming daarmee van de ontvanger, zodat genoemde schrifturen niet zijn te beschouwen als een ontwerp-overeenkomst;

dat verzoeker derhalve niet heeft voldaan aan het gestelde in artikel 20 als boven aangehaald;

Besluit:

de door K.N. Overmeer & Zn. B.V. te Amsterdam ingediende verzoeken om toepassing van artikel 18 van de Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer, af te wijzen.


Rotterdam, 25 juni 1997. De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Directeur-Generaal Goederenvervoer,
namens deze,
Het Hoofd van de Sector Marktordening,
J.A. Orta.

Belanghebbenden die het met deze beschikking niet eens zijn, kunnen binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is verzonden, zijnde 25 juni 1997, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient U te zenden aan de Rijksverkeersinspectie, Postbus 444, 7400 AK Deventer, t.a.v. de heer mr. M.W. van Heumen.

Tevens bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Juliana van Stolberglaan 2-4 te Den Haag.