Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 1997, 129 pagina 10Overig

Reglement Persoonsregistratie Algemeen Toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nr. O-0039044

Artikel 1 (begripsbepalingen)

In dit reglement wordt verstaan onder:

a: algemeen toezicht:

een inspectie-activiteit waarbij op systematische wijze toezicht wordt gehouden op (een deel van) de gezondheidszorg, met behulp van een, per categorie van voorziening of per specifiek onderwerp, uniforme methodiek.

b: Persoonsregistratie Algemeen Toezicht:

de registratie van gegevens door de Inspecties voor de Gezondheidszorg, afkomstig van activiteiten met betrekking tot algemeen toezicht op extramuraal, niet in instellingsverband, werkzame zorgverleners.

c: gegevens:

- persoonsgegevens

- gegevens over inspectie-bevindingen

d: persoonsgegevens:

gegevens van de personen, van wie informatie is ontvangen in het kader van algemeen toezicht

e: houder:

de hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg

Sir Winston Churchilllaan 362

Rijswijk

telefoonnummer: 070-3407911 / telefaxnummer: 070-3407830

f: beheerder:

• de hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg

• de regionaal inspecteur voor de gezondheidszorg in de regio’s

Groningen/Friesland/Drenthe

Gelderland/Overijssel

Utrecht/Flevoland

Noord Holland

Zuid Holland

Noord Brabant en Zeeland

Limburg

(adressen: zie bijlage)

g: bewerker:

• de hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg

• de regionaal inspecteur voor de gezondheidszorg, zoals genoemd onder g.

Artikel 2 (doel van de registratie)

De registratie Algemeen Toezicht is een registratie-systeem van bevindingen van algemeen toezicht en heeft als doel een hulpmiddel te zijn bij

- de bewaking en de bevordering van de kwaliteit van de zorg (toezicht in het algemeen)

- de handhaving van de wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg (handhaving kwaliteitswetgeving)

Artikel 3 (de categorieën personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen)

In de registratie worden persoonsgegevens opgenomen van de zorgverlener waarop zich het algemeen toezicht richt.

Artikel 4 (soorten gegevens die in de registratie worden opgenomen)

In de registratie worden gegevens opgenomen over

a. naam, (werk)adres, eventueel telefoonnummer (fax en dergelijke) van de zorgverlener waarop het algemeen toezicht is gericht

b. inspectiebevindingen die betrekking hebben op de kwaliteit van de zorgverlening en die verstrekt zijn door de zorgverlener.

Artikel 5 (de wijze waarop de persoonsgegevens worden verkregen)

In de registratie worden uitsluitend persoonsgegevens opgenomen die zijn verkregen van de zorgverlener in het kader van algemeen toezicht

Artikel 6 (de gevallen waarin de opgenomen gegevens worden verwijderd)

De opgenomen gevens worden verwijderd conform de BSD/SSD systematiek ex Archiefwet.

Artikel 7 (rechtstreekse toegang tot de registratie)

Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben uitsluitend de regionaal inspecteur voor de gezondheidszorg en de door hem aangewezen ambtena(a)r(en) van de regionale inspecties en de door de hoofdinspecteur aangewezen ambtenaren van de hoofdinspectie.

Artikel 8 (de categorieën personen of instellingen waaraan de gegevens uit de registratie worden verstrekt)

Gegevens die op basis van algemeen toezicht zijn verkregen

- worden niet verstrekt aan derden

- kunnen verwerkt worden tot een algemene, niet tot individuele personen herleidbare, rapportage.

Artikel 9 (eventuele verbanden tussen de registratie en enige andere gegevensverzamelingen)

Er zijn geen verbanden tussen de Registratie Algemeen Toezicht en andere gegevensverzamelingen.

Artikel 10 (kennisneming en verbetering van gegevens)

1. Een verzoek om kennisneming of verbetering van de gegevens dient, ondertekend door de geregistreerde of diens gemachtigde, schriftelijk bij de regionaal inspecteur voor de gezondheidszorg te worden ingediend.

2. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een bewijsstuk, aan de hand waarvan de identiteit van de verzoeker deugdelijk kan worden vastgesteld.

Artikel 11 (hoofdlijnen van het beheer van de registratie)

1. De verwerking van de persoonsgegevens in de registratie geschiedt onder de systeemaanduiding Persoonsregistratie Algemeen Toezicht IGZ (PAT-IGZ).

2. Met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de registratie, en de technische verwerking daarvan, zijn belast de door de daartoe door de regionale inspecteur of de hoofdinspecteur aangewezen ambtenaren van de inspectie voor de gezondheidszorg.

Artikel 12 (bekendmaking en inzage)

Dit reglement wordt bekend gemaakt in het tijdschrift van het ministerie van VWS ’VWS Bulletin’ en in de Staatscourant en ligt voor een ieder ter inzage bij de regionale inspecties voor de gezondheidszorg, de hoofdinspectie voor de gezondheidszorg en de bibliotheek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 13 (citeertitel en tijdstip van inwerkingtreding)

Het reglement, dat kan worden aangehaald als Reglement Persoonsregistratie Algemeen Toezicht IGZ, treedt in werking met ingang van de dag waarop het is vastgesteld.


Vastgesteld op: 6 mei 1997.
De houder: De Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg, J. Verhoeff.

Bijlage

Adreslijst regionale inspecties voor de gezondheidszorg

HOOFDINSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Bezoekadres Sir W. Churchilllaan 362

2284 JN RIJSWIJK

Postadres Postbus 5850

2280 HW RIJSWIJK

Tel: 070 - 340 79 11

Fax: 070 - 340 78 34

GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE

Bezoekadres Cascadeplein 10

9726 AD GRONINGEN

Postadres Postbus 30019

9700 RM GRONINGEN

Tel: 050 - 599 26 00

Fax: 050 - 599 26 01

GELDERLAND, OVERIJSSEL

Bezoekadres Pels Rijckenstraat 1

6814 DK ARNHEM

Postadres Postbus 9013

6800 DR ARNHEM

Tel: 026 - 352 82 50

Fax: 026 - 352 82 46

UTRECHT, FLEVOLAND

Bezoekadres St. Jacobsstraat 16

3511 BS UTRECHT

Postadres Postbus 2680

3500 GR UTRECHT

Tel: 030 - 233 87 87

Fax: 030 - 232 19 12

NOORD-HOLLAND

Bezoekadres Koninginneweg 112

2012 GM HAARLEM

Postadres Postbus 6160

2001 HD HAARLEM

Tel: 023 - 516 03 30

Fax: 023 - 516 72 36

ZUID-HOLLAND

Bezoekadres Sir W. Churchilllaan 362

2284 JN RIJSWIJK

Postadres Postbus 5837

2280 HV RIJSWIJK

Tel: 070 - 340 58 50

Fax: 070 - 340 68 76

NOORD-BRABANT, ZEELAND

Bezoekadres Schubertsingel 32

5216 XA DEN BOSCH

Postadres Postbus 90137

5200 MA DEN BOSCH

Tel: 073 - 615 83 48

Fax: 073 - 615 83 18

LIMBURG

Bezoekadres Stokstraat 37

6211 GB MAASTRICHT

Postadres Postbus 44

6200 AA MAASTRICHT

Tel: 043 - 321 35 51

Fax: 043 - 325 05 86