Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Landelijk Bureau Inning OnderhoudsbijdragenStaatscourant 1997, 102 pagina 8Besluiten van algemene strekking

Besluit omtrent gegevensuitwisseling

15 mei 1997

nr. BJZ 52/97

1. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, rechtspersoon krachtens artikel 2, lid 2 van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, gevestigd en kantoor houdende te Gouda, vertegenwoordigd door de heer J.A. Overduin, directeur, verder te noemen: het LBIO;

en

2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen, rechtspersoon krachtens artikel 30, lid 2, Organisatiewet sociale verzekeringen, gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam, vertegenwoordigd door de heer drs. C. Franke, adjunct-directeur, verder te noemen: het Lisv.

In aanmerking nemende

1. Partijen hebben overleg gevoerd over gegevensuitwisseling in het kader van de uitvoering van taken als bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen door het LBIO.

2. Partijen hebben in het kader daarvan een pilot opgezet.

3. Partijen hebben overleg gevoerd over de bescherming van de privacy van personen wier gegevens het betreft. Daarbij is in overweging genomen dat het doel van een goede uitvoering van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen de in dit besluit voorziene wijze van gegevensuitwisseling rechtvaardigt en dat de belangen van privacybescherming van de betrokken geregistreerden daardoor niet onevenredig worden geschaad.

4. Op deze gegevensuitwisseling zijn van toepassing de privacyreglementen van het LBIO en het Lisv.

5. Partijen hebben de afspraken die in dit kader zijn gemaakt, nader uitgewerkt.

Hebben overeenstemming bereikt over het volgende:

Artikel 1

Onder een persoon die een onderhoudsbijdrage verschuldigd is wordt verstaan: hij die krachtens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek onderhoudsbijdrage verschuldigd is voor minderjarigen en meerderjarigen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 2

Het LBIO verschaft het Lisv systematisch het Sofi-nummer van personen die een onderhoudsbijdrage verschuldigd zijn.

Artikel 3

Het Lisv verstrekt het LBIO na ontvangst van het Sofi-nummer van het LBIO systematisch de navolgende gegevens:

a. betreffende de werkgever van de persoon die een onderhoudsbijdrage verschuldigd is:

- de naam van de werkgever;

- het adres van de werkgever;

- het telefoonnummer van de werkgever,

- de naam van de contactpersoon.

b. betreffende het dienstverband van de persoon die een onderhoudsbijdrage verschuldigd is:

- de datum aanvang en einde dienstverband;

- de bruto inkomsten per maand.

c. betreffende de uitkering van de persoon die een onderhoudsbijdrage verschuldigd is:

- de aard van de uitkering;

- de datum van aanvang en einde van de uitkeringsperiode;

- het bruto uitkeringsbedrag.

Artikel 4

Het doel van de gegevensuitwisseling strekt tot het verschaffen van een bijdrage tot de uitvoering van de door de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen aan het LBIO opgedragen taken als bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, van die wet.

Artikel 5

Indien beschikbaar verstrekt het Lisv de gegevens zoals ze zijn opgenomen in de registraties.

Artikel 6

De gegevensuitwisseling vindt plaats bij de behandeling van de incasso van een onderhoudsbijdrage, bij tussentijdse onderzoeken alsmede indien één der gegevens uit de gegevensset wijzigt.

Artikel 7

De gegevensuitwisseling zal plaatsvinden door middel van (elektronische) berichtenuitwisseling.

Artikel 8

De gegevensuitwisseling is aangegaan voor de periode van 1 mei 1997 tot 31 oktober 1997.

Aldus besloten.


Gouda, mei 1997.
J.A. Overduin, directeur Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.
Amsterdam, mei 1997.
C. Franke, adjunct-directeur Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Toelichting

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en het Landelijk instituut sociale verzekeringen hebben overleg gevoerd over een systematische gegevensuitwisseling in het kader van de uitvoering van taken als omschreven in artikel 2, derde en vierde lid van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen door het Bureau. Dit overleg heeft tot overeenstemming geleid. De systematische gegevensuitwisseling zal plaatsvinden met behulp van de architectuur voor gegevensuitwisseling die is opgezet door het RouteringsInstituut voor (inter)Nationale Informatiestromen.

Deze systematische gegevensuitwisseling is opgezet als een pilot. Eerder was bij wijze van pilot een gegevensuitwisseling tot stand gekomen tussen de Sociale Verzekeringsbank, de krachtens artikel 51 Organisatiewet sociale verzekeringen (oud) erkende uitvoeringsinstellingen en de voormalige coöperatieve vereniging Informatiediensten Sociale Verzekeringen UA. Het besluit dienaangaande was op 2 april 1996 in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd.

Het onderhavige besluit is tot stand gekomen in overleg met de Registratiekamer.