Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 1996, 250 pagina 30Benoemingen en ontslagen

Benoeming bestuur Ctsv

Besluit van 19 december 1996, nr. 96.006405, houdende de benoeming van leden van het bestuur van het College van toezicht sociale verzekeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1996, Directie Toezicht, Nr. TZ/UTZBO/96/8290;

Gelet op artikel 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen;

Gezien het advies van de Sociaal-Economische Raad d.d. 6 december 1996, nummer 96 30061;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De heer W.E. Scherpenhuijsen Rom te Leusden wordt benoemd in de functie van lid, tevens voorzitter, van het bestuur van het College van toezicht sociale verzekeringen voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000.

Artikel 2

De heer P.M.F. Visser te Rotterdam wordt benoemd in de functie van lid, tevens plaatsvervangend voorzitter, van het bestuur van het College van toezicht sociale verzekeringen voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000.

Artikel 3

Mevrouw O.M.B. Fles te Naarden wordt benoemd in de functie van lid van het bestuur van het College van toezicht sociale verzekeringen voor de periode van 1 januari 1997 tot en met

31 december 2000.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uit-voering van dit besluit.


’s-Gravenhage, 19 december 1996.
Beatrix. De Staatssecretaris van Sociale Zaken.
en Werkgelegenheid,
F.H.G. de Grave.

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen 6 weken na de datum van verzending een met redenen omkleed bezwaarschrift worden ingediend bij:

De Kroon, p/a de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage.

U wordt verzocht bij het bezwaarschrift een kopie van dit besluit en van eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.