Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 1996, 244 pagina 8Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing verfijning omvangrijke opgave woningbouw

Nr. fip 96/856 M/Nr. F096/U2139

De Staatssecretaris van Financiën, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (mw. A. G. M. van de Vondervoort) en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

gelet op artikel 2.1.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984;

overwegende dat de woningbouwopgave van de gemeente Vleuten-De Meern op de in het Vinex-uitvoeringsconvenant Regio Utrecht van 8 februari 1994 benoemde lokatie: Nieuwe Uitleg Utrecht/Vleuten-De Meern, 10.000 woningen bedraagt in de periode tot het jaar 2005;

dat de gemiddelde jaarlijkse woningbouwopgave in de aanwijzingsperiode gezien de opgave van de gemeente (zie de brief van 7 maart 1996, kenmerk CS/FB), tenminste 3% van de woningvoorraad op 1 januari 1994 bedraagt;

dat een overeenkomst over de ontwikkeling en de uitvoering van de bouwlokatie op 22 december 1994 zowel is ondertekend door de gemeente Vleuten-De Meern als de centrumgemeente, te weten Utrecht;

Gelet op de artikelen 2.1.1 en 2.1.2, in het bijzonder het achtste en het elfde lid van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984;

gezien de adviezen van de Raad voor de gemeentefinanciën (brief van 6 september 1996, nr Rgf 14.20/028.003), Gedeputeerde Staten van Utrecht (brief van 28 juni 1996, nr. 6651656/251) en gehoord het gemeentebestuur van Vleuten-De Meern (brief van 24 juni 1996, nr. 605667);

Besluiten:

1. de gemeente Vleuten-De Meern voor de toepassing van artikel 2.1.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 aan te wijzen als gemeente met een omvangrijke opgave ten aanzien van woningbouw voor een periode van 5 aaneengesloten jaren, ingaande 1995;

2. het aantal woningen dat in het kader van de omvangrijke opgave ten aanzien van de woningbouw in de gemeente Vleuten-De Meern naar verwachting gereed zal komen in de onderscheiden jaren als volgt vast te stellen:

voor het jaar 1995 op 192;

1996 op 536;

1997 op 400;

1998 op 685;

1999 op 1305;

3. deze beschikking te zenden aan het gemeentebestuur van de gemeente Vleuten-De Meern;

4. een afschrift van deze beschikking te zenden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht en aan de Raad voor de gemeentefinanciën;

5. deze beschikking te plaatsen in de Staatscourant.


’s-Gravenhage, 13 december 1996. De Staatssecretaris van Financiën,
W. A. F. G. Vermeend; De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
A. G. M. van de Vondervoort; De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
D. K. J. Tommel.