Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rechtbank AmsterdamStaatscourant 1996, 198 pagina 9Overig

Bijzonder reglement arrondissementsrechtbank te Amsterdam

Bijzonder reglement als bedoeld bij artikel 27 van Reglement I, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 14 september 1838, Staatsblad nr. 36

Artikel 1

De president houdt zitting in kort geding op alle dagen en uren telkens voor elke zaak vast te stellen in overleg met de griffier.

Artikel 2

De overige zittingen van alle kamers vinden plaats op alle werkdagen vanaf 9.00 uur, met uitzondering van de wekelijkse civiele rolzitting die voor alle kamers gehouden wordt op woensdag. Afwijking van de in dit artikel genoemde tijd, zal niet anders plaatsvinden dan in overleg met de betrokken partijen.

Artikel 3

Op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de Kerstdagen en de verjaardag der Koningin, of op de dag waarop deze wordt gevierd, en op de krachtens artikel 3 van de Algemene Termijnenwet aangewezen dagen worden geen gewone zittingen gehouden, behoudens het bepaalde in artikel 29 lid 1 van Reglement I.

Artikel 4

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 1997. Op die dag vervalt het reglement vastgesteld op 29 oktober 1987.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van voornoemde arrondissementsrechtbank van 15 mei 1996.

R. C. Gisolf, president,

J. M. Vrakking, hoofdofficier van Justitie,

A. R. Hoedt, griffier.