Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 1996, 177 pagina 8Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing Almere als gemeente met omvangrijke woningbouwopgave

11 september 1996

Nr. fip 96/471 M

Directie Financiën

11 september 1996/FO96/U1177

Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie

11 september 1996

Directie Bestuursdienst

De Staatssecretaris van Financiën, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (mw. A. G. M. van de Vondervoort) en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

gelet op artikel 2.1.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984;

overwegende dat de woningbouwopgave van de gemeente Almere op de in de bijlage horende bij het Vinex-uitvoeringsconvenant Regionaal Orgaan Amsterdam van 30 juni 1995 benoemde locaties: Almere-Stad, Almere-Buiten en Almere-Poort 30.000 woningen bedraagt in de periode tot het jaar 2005;

dat de gemiddelde jaarlijkse woningbouwopgave in de aanwijzingsperiode gezien de opgaven van de gemeente (brief van 15 augustus 1994, kenmerk 12401-CDM/POI), tenminste 5% van de woningvoorraad op 1 januari 1994 bedraagt;

dat het convenant stedelijke ontwikkeling Almere op 30 juni 1995 zowel is ondertekend door de gemeente Almere als de centrumgemeente, te weten Amsterdam;

Gelet op de artikelen 2.1.1 en 2.1.2, in het bijzonder het achtste lid, van het Besluit verfijning algemene uitkering 1984;

gezien de adviezen van de Raad voor de gemeentefinanciën (brief van 27 maart 1996, kenmerk Rgf 14.20/025.002), Gedeputeerde Staten van Flevoland (brief van 15 januari 1996, kenmerk FIN/96.00616/B) en gehoord het gemeentebestuur van Almere (brief van 2 februari 1996, kenmerk 1185-CDM/FIN);

Besluiten:

1. de gemeente Almere aansluitend op de periode van aanwijzing tot groeikern, voor de toepassing van artikel 2.1.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 aan te wijzen als een gemeente met een omvangrijke opgave ten aanzien van woningbouw voor een periode van 5 aaneengesloten jaren, ingaande 1995;

het aantal woningen dat in het kader van de omvangrijke opgave ten aanzien van de woningbouw in de gemeente Almere naar verwachting gereed zal komen in de onderscheiden jaren als volgt vast te stellen:

voor het jaar 1995 op 3.000;

1996 op 3.000;

1997 op 3.000;

1998 op 3.000;

1999 op 3.000;

3. deze beschikking te zenden aan het gemeentebestuur van de gemeente Almere;

4. een afschrift van deze beschikking te zenden aan Gedeputeerde Staten van Flevoland en aan de Raad voor de gemeentefinanciën;

5. deze beschikking te plaatsen in de Staatscourant.


’s-Gravenhage, 11 september 1996. De Staatssecretaris van Financiën,
W. A. F. G. Vermeend. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
A. G. M. van de Vondervoort. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
D. K. J. Tommel.