Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 1995, 29 pagina 17Besluiten van algemene strekking

Regeling vaststelling aanvraag-periode 1995 Uitvoeringsregeling EEG-premie schapevlees- producenten 1993

1 februari 1995

No. J. 95535

Directie Juridische Zaken

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 37, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EEG-premie schapevleesproducenten 1993;

Gezien het advies van het Landbouwschap en het Produktschap Vee en Vlees;

Besluit:

Enig artikel

1. Als periode voor het indienen van een aanvraag voor het verkoopseizoen 1995 als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EEG-premie schapevleesproducenten 19931 wordt vastgesteld de periode die loopt van 20 februari 1995 tot en met 23 maart 1995.

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Staatscourant en wordt aangehaald als: 'Regeling vaststelling aanvraagperiode 1995 Uitvoeringsregeling EEG-premie schapevleesproducenten 1993'.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

's-Gravenhage, 1 februari 1995.
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,voor deze:
De secretaris-generaal,
mr. T. H. J. Joustra.

1 Laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 1-12-1994 (Stcrt. 236).

Toelichting

Op grond van artikel 37, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EEG-premie schapevleesproducenten 1993 (Stcrt. 1992, 253) stelt de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij jaarlijks een periode vast waarin de aanvraag voor een premie door de producent respectievelijk de producentengroepering moet worden ingediend en door de DBH moet zijn ontvangen. Ingevolge de onderhavige regeling geldt als aanvraagperiode de periode die loopt van 20 februari 1995 tot en met 23 maart 1995.

Met de bovenvermelde periode hebben het Landbouwschap en het Produktschap Vee en Vlees ingestemd.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

voor deze:

De secretaris-generaal,

T. H. J. Joustra.