Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 1995, 19 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Regeling tarieven examens en diploma's zeevaart

«Wet op de zeevaartdiploma's»

Regeling, houdende vaststelling tarieven ter uitvoering van artikel 9 van de Wet op de zeevaartdiploma's (Regeling tarieven examens en diploma's zeevaart)

10 januari 1995/S/J 32.438/94

Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 9, eerste en tweede lid, van de Wet op de zeevaartdiploma's;

Besluit:

Artikel 1

1. Ter zake van de afgifte van:

een diploma als derde stuurman voor de grote handelsvaart,

een diploma als tweede stuurman voor de grote handelsvaart,

een diploma als eerste stuurman voor de grote handelsvaart,

een diploma als stuurman voor de kleine handelsvaart,

een aanvullingsdiploma als stuurman voor de kleine handelsvaart,

een voorlopig diploma als scheepswerktuigbouwkundige,

een diploma A als scheepswerktuigbouwkundige,

een diploma B als scheepswerktuigbouwkundige,

een diploma C als scheepswerktuigbouwkundige, of

een diploma als motordrijver,

is een vergoeding van f 207,- verschuldigd.

2. Ter zake van de afgifte van een duplicaat van een diploma als bedoeld in het eerste lid is een vergoeding van

f 104,- verschuldigd.

Artikel 2

1. Ter zake van de behandeling van een aanvraag van een examen ter verkrijging van:

een diploma als stuurman voor de beperkte kleine handelsvaart,

een diploma als stuurman voor de kleine handelsvaart,

een diploma als stuurman voor de grote sleepvaart,

een diploma als stuurman voor de kustsleepvaart,

een voorlopig diploma als scheepswerktuigkundige,

een diploma als assistent-scheepswerktuigkundige,

een diploma als stuurman voor de kleine handelsvaart te zamen met een aanvullingsdiploma als stuurman voor de kleine handelsvaart;

een diploma als derde stuurman voor de grote handelsvaart;

een diploma als tweede stuurman voor de grote handelsvaart;

een diploma als eerste stuurman voor de grote handelsvaart;

een diploma als motordrijver;

een diploma A als scheepswerktuigkundige;

een diploma B als scheepswerktuigkundige;

een diploma C als scheepswerktuigkundige;

is een vergoeding van f 414,- verschuldigd.

2. Ter zake van de behandeling van een aanvraag van een examen ter verkrijging van:

een aanvullingsdiploma als stuurman voor de kleine handelsvaart;

een kennisbewijs stoomvoortstuwing B;

een kennisbewijs stoomvoortstuwing C;

is een vergoeding van f 207,- verschuldigd.

3. Ter zake van de behandeling van een aanvraag van een herexamen ter verkrijging van een diploma of kennisbewijs als bedoeld in het eerste lid en het tweede lid is een vergoeding van f 104,- per vak verschuldigd.

4. Ter zake van de afgifte van een duplicaat diploma of kennisbewijs als bedoeld in het eerste lid en het tweede lid is een vergoeding van f 104,- verschuldigd.

Artikel 3

1. Ter zake van de gelijktijdige afgifte van een diploma als derde stuurman voor de grote handelsvaart en een diploma A als scheepswerktuigkundige aan de houder van een getuigschrift maritiem officier, afgegeven door een instelling voor hoger beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger beroepsonderwijs, waaraan de h.b.o.-studierichting maritiem officier is verbonden, is een vergoeding van f 207,- verschuldigd.

2. Ter zake van de gelijktijdige afgifte van een diploma als stuurman voor de kleine handelsvaart en een aanvullingsdiploma als stuurman voor de kleine handelsvaart, alsmede een diploma A als scheepswerktuigkundige aan de houder van een diploma middelbaar maritiem officier, afgegeven door een school waaraan het project middelbaar maritiem officier is verbonden, is een vergoeding van f 207,- verschuldigd.

3. Ter zake van de gelijktijdige afgifte van een diploma als stuurman voor de kleine handelsvaart, een diploma als motordrijver en een aanvullingsdiploma als stuurman voor de kleine handelsvaart, is een vergoeding van f 207,- verschuldigd.

4. Ter zake van de gelijktijdige afgifte van een diploma A als scheepswerktuigkundige, een diploma als stuurman voor de kleine handelsvaart en een aanvullingsdiploma als stuurman voor de kleine handelsvaart, is een vergoeding van f 207,- verschuldigd.

5. Ter zake van de afgifte van een duplicaat van een diploma als bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid is een vergoeding van f 104,- verschuldigd.

Artikel 4

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 december 1993, nr. DGSM/J 31.943/93, houdende vaststelling tarieven gelijktijdige afgifte diploma's stuurlieden en scheepswerktuigkundigen (Stcrt. 246), wordt ingetrokken.

Artikel 5

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 december 1993, nr. DGSM/J 31.944/93, houdende vaststelling tarieven bijzondere verkrijging diploma A als scheepswerktuigkundige (Stcrt. 246), wordt ingetrokken.

Artikel 6

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 december 1993, nr. DGSM/J 31.950/93, houdende vaststelling tarief Besluit takenboeken stuurlieden (Stcrt. 247), wordt ingetrokken.

Artikel 7

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 1993, nr. DGSM/J 31.939/93, houdende vaststelling tarief afgifte voorlopig diploma scheepswerktuigkundige (Stcrt. 247), wordt ingetrokken.

Artikel 8

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 1993, nr. DGSM/J 31.940/93, houdende vaststelling tarieven afgifte diploma's stuurlieden en scheepswerktuigkundigen (Stcrt. 246), wordt ingetrokken.

Artikel 9

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 1993, nr. DGSM/J 31.936/93, houdende vaststelling tarieven examens zeevaart (Stcrt. 246), wordt ingetrokken.

Artikel 10

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 december 1993, nr. DGSM/J 31.949/93, houdende vaststelling tarieven afgifte diploma's motordrijver en stuurman KHV (Stcrt. 247), wordt ingetrokken.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 1995.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven examens en diploma's zeevaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 januari 1995.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,A. Jorritsma-Lebbink.

Toelichting

Naar aanleiding van de conclusies en de aanbevelingen uit het rapport 'Prijzen bij het Rijk' van de Algemene Rekenkamer (Kamerstukken II 1992/93, 23 065, nrs. 1-2, blz. 64 e.v.) is bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een onderzoek gehouden naar de structuur en de mate van kostendekkendheid van de door de afzonderlijke diensten van het ministerie gehanteerde tarieven.

Dit onderzoek heeft tot de conclusie geleid dat het merendeel van de door de Scheepvaartinspectie (Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken) gehanteerde tarieven onder het niveau ligt van de integrale kostprijs.

Op basis hiervan is in 1994 gestart met een algehele herziening van deze tarieven. Door het grote aantal tarieven was het niet mogelijk alle door de Scheepvaartinspectie gehanteerde tarieven in één keer te herzien.

Ter zake van de tarieven voor diploma's, examens en overige bemanningszaken is besloten de herziening niet voor het tariefjaar 1995 uit te voeren.

Teneinde ervoor te zorgen dat het huidige niveau van kostendekking van onderhavige tarieven wordt gehandhaafd, is besloten om voor het tariefjaar 1995 te volstaan met verhoging van de tarieven met 1,5% sedert de laatste vaststelling in verband met de loonkosten- en prijsontwikkeling. De bedragen zijn daarbij rekenkundig op hele guldens afgerond.

Voorts is er in de onderhavige regeling voor gekozen alle regelingen, houdende vaststelling van de tarieven ter uitvoering van artikel 9, eerste en tweede lid, van de Wet op de zeevaartdiploma's, op te nemen in één regeling, teneinde de regelgeving inzake de vaststelling van de tarieven zeevaart te vereenvoudigen.

Ten behoeve van bedoelde vereenvoudiging zijn de volgende regelingen ingetrokken:

– de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 december 1993, nr. DGSM/J 31.943/93, houdende vaststelling tarieven gelijktijdige afgifte diploma's stuurlieden en scheepswerktuigkundigen (Stcrt. 246) (artikel 4);

– de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 december 1993, nr. DGSM/J 31.944/93, houdende vaststelling tarieven bijzondere verkrijging diploma A als scheepswerktuigkundige (Stcrt. 246) (artikel 5);

– de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 december 1993, nr. DGSM/J 31.950/93, houdende vaststelling tarief Besluit takenboeken stuurlieden (Stcrt. 247) (artikel 6);

– de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 1993, nr. DGSM/J 31.939/93, houdende vaststelling tarief afgifte voorlopig diploma scheepswerktuigkundige (Stcrt. 247) (artikel 7);

– de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 1993, nr. DGSM/J 31.940/93, houdende vaststelling tarieven afgifte diploma's stuurlieden en scheepswerktuigkundigen (Stcrt. 246) (artikel 8);

– de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 1993, nr. DGSM/J 31.936/93, houdende vaststelling tarieven examens zeevaart (Stcrt. 246) (artikel 9); en

– de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 december 1993, nr. DGSM/J 31.949/93, houdende vaststelling tarieven afgifte diploma's motordrijver en stuurman KHV (Stcrt. 247) (artikel 10).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink.